Δρ. Βασίλειος-Αλέξανδρος Κόλλιας


Βασίλειος-Αλέξανδρος Κόλλιας
Εντεταλμένος Ερευνητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Βασίλης-Αλ. Κόλλιας

Τίτλοι σπουδών

Πτυχίο Νομικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. (2010, Άριστα 8,67)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης | Νομική Σχολή Ε.Κ.Π.Α. (2012, Τομέας Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου, Ειδίκευση στο Εκκλησιαστικό Δίκαιο, Άριστα).

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης | Νομική Σχολή Α.Π.Θ. (2014, Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας & Κοινωνιολογίας του Δικαίου, Ειδίκευση στην Ιστορία Δικαίου, Άριστα 10,00).

Διδάκτορας Νομικής | Νομική Σχολή Ε.Κ.Π.Α. (2017, Άριστα 10,00). Θέμα διατριβής: «Τα Χρυσόβουλλα και το κανονιστικό τους περιεχόμενο στο βυζαντινό δίκαιο. Από την εμφάνισή τους μέχρι το 1204».

Επαγγελματική δραστηριότητα

2012- | Δικηγόρος Αθήνας (Παρ' Αρείω Πάγω)

2019-2020 | Διδάσκων Νομικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. Ιστορία Δικαίου (ΕΔΒΜ96)

2019-2020 | Διδάσκων Νομικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ιστορία του δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο

Ενασχόληση ως Δικηγόρος με υποθέσεις Δημόσιου Δικαίου, Δικαίου των δημόσιων συμβάσεων, Εκκλησιαστικού και Βυζαντινού Δικαίου, Δικαίου της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: παροχή νομικών υπηρεσιών σε ιδιωτικές Εταιρείες και Φορείς, Αστικού και Εμπορικού (ιδίως Εταιρικού) Δικαίου, Δικαίου της Πληροφορικής.

Ξένες γλώσσες

Αγγλικά, Γερμανικά

Δημοσιεύσεις

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

Τα χρυσόβουλλα στο βυζαντινό δίκαιο. Από την εμφάνισή τους μέχρι το 1204, Αθήνα: εκδ. Έννοια, 2020. 648 σελ. Πρόλογος: Σπ. Τρωιάνος.

Μεταγραφή-Επιμέλεια κειμένου στη διπλωματική έκδοση: Δουζίνας Κ. (εκδ.) - Μπουρδάρα Κ. (γεν. επιμ.) - Κόλλιας Β.-Α. (μεταγραφή-επιμ. κειμένου), Αρχείο Κωνσταντίνου Λογοθέτη Δουζίνα (1803-1830). Συμβολή στην Ιστορία της Νήσου Πόρου, Αθήνα 2018.

Γλωσσική επιμέλεια στο: Παπαγιάννη Ε. - Αρναούτογλου Η. - Δημοπούλου Α. - Καράμπελας Δ. - Λιαρμακόπουλος Α. - Χατζάκης Ι. - Χέλμης Α., Ιστορία δικαίου: Από την Αρχαιότητα στο σύγχρονο Ελληνικό Κράτος [ηλεκτρ. βιβλ.], Αθήνα 2015.

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΛΕΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ

Μελέτες Ιστορίας Δικαίου

«The influence of emperors on dispute settlements in ecclesiastical matters: the jurisdictional struggle over the Diocese of Amykleion and the relevant court battle (1340 AD)», in: Druwé W. - Decock W. - Angelini P. - Castelein M. (eds), Ius commune graeco-romanum. Essays in Honour of Prof. Dr. Laurent Waelkens [KVAB, Iuris Scripta Historica, 30], Leuven 2018, 69-87.

«Observations on the portrayal of the Ruler in the Novels of Leo VI», Σε συνεργασία με Papagiannis G. - Tziatzi-Papagianni M. - Nikolaou A., Studia Ceranea 11 (2021) 11-23.

 «Καθοσίωσις και εκκλησιαστική περιουσία σε νομικές πηγές της μέσης βυζαντινής περιόδου», Τζαμτζής Ι. - Σταυράκος Χ. - Αντωνόπουλος Π. (επιμ.), ρετν τν καλλίστην. Σύμμεικτα προς τιμήν Καλλιόπης (Κέλλυ) Μπουρδάρα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2021, 389-419.

«Michael Psellos’ career as a public official», Εκκλησιαστικός Φάρος 90 (2020-2021) 215-238.

«Byzantine law from Constantine the Great to the death of Justinian: An Overview», στο Papagianni E. - Penna D. (eds.), Brill’s Companion to Byzantine Law, to be published: 2023-.

«Chrysobulls “Healers” (“Ἰατῆρες”) in favor of Byzantine Church institutions (12th century AD)», υπό δημοσίευση: SG, to be published: 2023.

«Μία αμφίβολης γνησιότητας Νεαρά του Λέοντα Ϛ΄: Τα μυστήρια ενός (σχεδίου;) νόμου για το Ορφανοτροφείο και τις εμφυτεύσεις», Επετηρίς Κέντρου Ερεύνης Ιστορίας Ελληνικού Δικαίου Ακαδημίας Αθηνών 51 (2022) 255-295, όπου και νέα διπλωματική έκδοση με κριτικές παρατηρήσεις μιας νεαράς που αποδίδεται στον Λέοντα Ϛ΄ και τον αδερφό του Αλέξανδρο.

«Κανόνες δικαίου σχετικοί με την απονομή της δικαιοσύνης σε διακρατικές συνθήκες της μέσης βυζαντινής περιόδου (11ος-12ος αι.)», υπό δημοσίευση: Τιμητικός Τόμος εις μνήμην Κωνσταντίνου Πιτσάκη, (αναμ. 2023).

«Επικύρωση δικαιοπραξιών με χρυσόβουλλα κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο», υπό δημοσίευση: Πρακτικά της 21ης Συνάντησης Ιστορικών του Δικαίου, Κομοτηνή, 2-3 Νοεμβρίου 2019, (αναμ. 2023-2024).

«Ειδικές ρυθμίσεις για την απονομή της δικαιοσύνης σε χρυσόβουλλα της μέσης βυζαντινής περιόδου (11ος-12ος αι.): Πράξεις που απευθύνονται στο εσωτερικό της Αυτοκρατορίας», Σὺ καὶ δικαστὴς ἄριστος Σύμμεικτα εις μνήμην Γεωργίου Χ. Παναγιωτόπουλου, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2022, 671-691.

Μελέτες Ισχύοντος Δικαίου

«Οικουμενικό Πατριαρχείο και Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου - Μελέτη των αποφάσεων του ΕΔΔΑ «Μεγάλη του Γένους Σχολή κατά Τουρκίας» (2007) και «Οικουμενικό Πατριαρχείο κατά Τουρκίας» (2008 και 2010), Αρμενόπουλος 10 (2013) 1821-1840.

«Η κτήση και η απώλεια της ιθαγένειας (πρώην) αλλοδαπού Αγιορείτη μοναχού και η έκδοση Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας: Με αφορμή την ΔΠρωτΘεσσ 653/2015», Αρμενόπουλος 71 (2/2017) 180-186.

«Παρατηρήσεις στην Απόφαση ΜΠρΒέροιας 5/2017 (Μισθωτικές διαφορές - Συμψηφισμός μισθωμάτων με εγγύηση)», ΕφΑδΠολδ 10 (2/2017) 2-5.

«Προβληματικές διατάξεις του ελληνικού Νόμου για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: Ο Ν. 4624/2019 και η σχέση του με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», Αρμενόπουλος 73 (3-4/2019) 265-275.

«Προσωπικά δεδομένα, εργαζόμενοι και συμφωνητικά εμπιστευτικότητας: Όταν ο εργοδότης είναι ταυτόχρονα υπεύθυνος επεξεργασίας και εκτελών την επεξεργασία στον Ιδιωτικό Τομέα», Αρμενόπουλος 74 (9/2020) 1599-1611.

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια

Ανακοίνωση (κύριος εισηγητής) με θέμα: «Observations on the portrayal of the Ruler in the Novels of Leo VI», σε συνεργασία με PAPAGIANNIS  G. - TZIATZI-PAPAGIANNI  M. - NIKOLAOU A., στο Third Colloquia Ceranea International Conference 15-17 April 2021, Łódź (Poland).

Συμμετοχή στο Ανώτερο Σεμινάριο Ιστορίας Δικαίου της Νομικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. από το 2012. Κύριος εισηγητής στην εναρκτήρια συνεδρία του για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Εισήγηση στην επιστημονική ημερίδα του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών Σπουδών «Νίκος Σβορώνος» του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO) με τίτλο: «Μιχαήλ Ψελλός: Το πρότυπο ενός αναγεννησιακού δημοσίου λειτουργού του 11ου αιώνα: Η σημερινή πραγματικότητα», Αθήνα 7 Νοεμβρίου 2018.

Εισήγηση στην 21η Συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου (Κομοτηνή, 2-3 Νοεμβρίου 2019) με θέμα: «Επικύρωση δικαιοπραξιών με χρυσόβουλλα κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο».

Συμμετοχή από το 2012 και εξής σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια, ημερίδες και επιστημονικά σεμινάρια (χωρίς εισήγηση), μεταξύ άλλων, των Νομικών Σχολών του Ε.Κ.Π.Α., του Α.Π.Θ. και του Δ.Π.Θ., της Φιλοσοφικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, και άλλων Επιστημονικών-Ακαδημαϊκών Φορέων.

Άλλη ακαδημαϊκή δραστηριότητα και διακρίσεις

Τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας του Δικαίου (2013, Ταμίας-μέλος του Δ.Σ. της, 2019-2021, 2022-), μέλος της Society for the Law of the Eastern Churches (2016) και μέλος του Συνδέσμου Υποτρόφων Ακαδημίας Αθηνών (2018).

Βράβευση της διδακτορικής διατριβής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Βραβείο από τα έσοδα της Κληρονομίας Λ. Σγούτα - Θ. Πετούση για μονογραφία - διδακτορική διατριβή «περί θεσμού τινος του Βυζαντινού Δικαίου» (2021).

Βράβευση από την Ακαδημία Αθηνών για το έτος 2021 για την υποβληθείσα και κριθείσα μονογραφία με θέμα «Ο Θεσμός της τριμοιρίας στο Μεταβυζαντινό Δίκαιο».

Εκπρόσωπος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Μέλος της τετραμελούς αποστολής υπό την Καθηγήτρια Αθηνά Δημοπούλου) στο Διεθνές Συνέδριο που συνδιοργάνωσε η UNICA και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Ρώμη με θέμα: Towards a Student-Centred University (4-8 Οκτωβρίου 2017), το οποίο φιλοξενήθηκε από τα τέσσερα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της Ρώμης: Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre, και Foro Italico. Στο συνέδριο συμμετείχαν αποστολές από 49 Πανεπιστήμια 37 πρωτευου-σών της Ευρώπης.

Υπότροφος της Ακαδημίας Αθηνών για σπουδές B΄  Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Διδακτορικό) στην Ιστορία του Ελληνορρωμαϊκού Δικαίου (2012-2016).

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:

Aναγνωστοπούλου 14, 106 73 Aθήνα, 2ος όροφος, γραφείο 7

 

e-mail: vkollias@academyofathens.gr