Treatises / Monographs


  τιμή (€)
Τόμος πρώτος. Εν Αθήναις 1935

Δ. ΑΙΓΙΝΗΤΟΥ, Το πρόβλημα της παλιρροίας του Ευρίπου. - Θ. Γ. ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ, Συμβολαί εις την ιστοβιολογίαν του μολυσματικού μαλακίου (τερμίνθου).- Β. ΜΥΣΤΑΚΙΔΟY, Δύο Έλληνες, Κωνσταντίνος Αστέλλα και [Εμ]μανουήλ Μουζίκιος εν Τυβίγγη κατ' Αύγουστον του 1586. - C. A. KTENAS, Le groupe d'les de Santorin. Contribution à l'ètude des laves tertiaires et quaternaires de la mer Egèe. Premier fascicule. - Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ, Τα καταφυτικά πεδία των μασητηρίων μυών του ανθρώπου και των θηλαστικών. - Ι. ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΙ, Η εξ αθηναϊκού κώδικος παραλλαγή τού "Περί Ξενιτείας" ποιήματος.

16.50
Τόμος δεύτερος. Εν Αθήναις 1932

Γ. Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, Περί της συζυγικής κοινοκτημοσύνης. Συμβολή εις την ιστορίαν του Δικαίου. Τεύχος Ι. Το Αιγυπτιακόν Δίκαιον, ιδίως κατά τους δημοτικούς παπύρους. - M. K. MITZOPOULOS, Beiträge zur Cephalopodenfauna des oberen Lias der Alta Brianza. - I. Χ. ΠΟΛΙΤΟΥ, Περί της θαλασσίας χλωρίδος της νήσου Κρήτης.

16.50
Τόμος τρίτος (τεύχος α). Εν Αθήναις 1936

Ι. Χ. ΠΟΛΙΤΟΥ, Περί της θαλασσίας χλωρίδος της Αττικής. - E. Ι. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Η Φαρμακευτική εις την Ζάκυνθον και την Επτάνησον επί Ενετοκρατίας και αγγλικής προστασίας 1204-1797-1865. - E. ΜΠΡΙΚΑ, Εφαρμογαί τινες της Νομογραφίας εις βιοχημικούς υπολογισμούς. - J. C. POLITIS, Contribution  à l'ètude des champignons de l'Attique.

16.50
Τόμος τρίτος (τεύχος β). Εν Αθήναις 1935 (εξαντλήθηκε)

Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Τα βυζαντινά μνημεία της Κύπρου (Α' μέρος. - Λεύκωμα).

 
Τόμος τέταρτος. Εν Αθήναις 1936

A. WILHELM, Über einige Beschlüsse der Athener. - Π. Ι. ΖΕΠΟΥ, Συνταγμάτιον νομικόν Αλεξάνδρου Ιωάννου Υψηλάντη Βοεβόδα, Ηγεμόνος πάσης Ουγγροβλαχίας 1780.

16.50
Τόμος πέμπτος. Εν Αθήναις 1936 (εξαντλήθηκε)

Δ. Σ. ΜΠΑΛΑΝΟΥ, Ανέκδοτοι επιστολαί Κωνσταντίνου Οικονόμου του εξ Οικονόμων. - Χ. Γ. ΑΝΑΛΟΓΙΔΟΥ, Το ελληνικόν ροδέλαιον. - S. DONTAS, V. VLASSOPOULOS, Untersuchungen über den Vitamingehalt von Getrockneten griechischen Sultaninen (Kreta).

 
Τόμος έκτος. Εν Αθήναις 1938

J. POLITIS, Contribution à l'ètude de la flore marine des Cyclades. - Φ. Ν. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, Tο εκ συγγενείας αίματος Ζ' βαθμού κώλυμα γάμου και η πρόσταξις, έτους 1186, του αυτοκράτορος Ισαακίου Β' του Αγγέλου. - Ι. ΚΑΜΙΝΟΠΕΤΡΟΥ, Η ερυθροβλαστική αναιμία των λαών της ανατολικής Μεσογείου (J. CAMINOPETROS, L'anèmie èrythroblastique des peuples de la Mèditerranèe orientale).

16.50
Τόμος έβδομος. Εν Αθήναις 1939

Σ. E. ΛΥΚΟΥΔΗ, Επί αρχαιοτάτου τινός προτύπου ναυτικού διάρματος. - Κ. ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Συμβολή εις την έρευναν του παρ' ημίν παλαιού συστήματος μέτρων και σταθμών. - E. Ν. ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ, Η υπαιθροποίησις της διδασκαλίας διά συστήματος ημιυπαιθρίων σχολικών αιθουσών. - Β. Γ. ΒΑΛΑΩΡΑ, Ελληνικοί πίνακες επιβιώσεως.

16.50
Τόμος όγδοος. Εν Αθήναις 1940

C. RENZ, Die Tektonik der griechischen Gebirge.
 

16.50
Τόμος ένατος. Εν Αθήναις 1939 (εξαντλήθηκε)

Κ. Δ. ΜΕΡΤΖΙΟΥ, Θωμάς Φλαγγίνης και ο Μικρός Ελληνομνήμων. 

 
Τόμος δέκατος. Εν Αθήναις 1939 (εξαντλήθηκε)

Γ. Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, Πάπυροι της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας

 
Τόμος ενδέκατος: Τόμος Α', Εν Αθήναις 1939. Τόμος Β', Εν Αθήναις 1941. Τόμος Γ', Εν Αθήναις 1957 (εξαντλήθηκε).

Δ. ΓΚΙΝΗ, Β. ΜΕΞΑ, Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863.

 
Τόμος δωδέκατος. Εν Αθήναις 1940

Ε. ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ, Έλληνες ιατροί εν Ρουμανία. - Σ. Ε. ΛΥΚΟΥΔΗ, Υπόμνημα περί μικράς τινος του αλφαβήτου μας διαρρυθμίσεως προς απόδοσιν και των κυριωτέρων ξενικών φθόγγων.

16.50
Τόμος δέκατος τρίτος. Εν Αθήναις 1950

G. P. ALIVISATOS, Α. IOUSTINIANOS, Über den Nahrungsstoffgehalt der bei der griechischen Landbevölkerung üblichen Getreidearten und Mehlprodukte. - Π. Γ. ΒΑΛΛΗΝΔΑ, Ν. Ι. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ, Συμβολή εις τα περί μισθώσεως κατά το αρχαίον ελληνικόν δίκαιον. - A. P. KOUSIS, Arété A') Des causes et des signes des maladies aigues. - B') Des causes et des signes des maladies chroniques.

16.50
Τόμος δέκατος τέταρτος. Εν Αθήναις 1949

E. WEISS, 1) Die grosse Inschrift von Gortyn und ihre Bestimmungen über Selbsthilfe und Prozess. - 2) Professio und testatio nach der lex Aelia Sentia und der lex Papia Poppaea. - 3) Zwei Beiträge zur Lehre vom geteilten Eigentum. - A. X. ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ, Ηλεκτρόλυσις οργανικών ουσιών έως άνθρακος. Ανακάλυψις του κολλοειδούς άνθρακος.

16.50
Τόμος δέκατος πέμπτος. Εν Αθήναις 1951 (εξαντλήθηκε)

Χ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ, Παρατηρήσεις κριτικαί και γραμματικαί εις Άνναν Κομνηνήν. - Α. ΣΤΡΙΦΤΟΥ-ΚΡΙΑΡΑ, H επίδρασις της θέσεως του παιδός εν τη σειρά των αδελφών του επί την νοητικήν κατάστασιν αυτού. - Σ. ΚΟΥΓΕΑ, Περί των Μελιγκών του Ταϋγέτου εξ αφορμής ανεκδότου βυζαντινής επιγραφής εκ Λακωνίας. - Κ. Δ. ΜΕΡΤΖΙΟΥ, Πατριαρχικά, ήτοι ανέκδοτοι πληροφορίαι σχετικαί προς τους πατριάρχας Κωνσταντινουπόλεως από του 1556-1702.

 
Τόμος δέκατος έκτος. Εν Αθήναις 1952

ΓΑΛΗΝΟΥ, Των εις το περί χυμών Ιπποκράτους υπομνημάτων Βιβλία Γ', υπό Αδαμαντίου Κοραή (Έκδοση Α. Π. Κούζη).

16.50
Τόμος δέκατος έβδομος. Εν Αθήναις 1951

A. WILHELM, Griechische Inschriften rechtlichen Inhalts. - A. Π. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Ο μετ' αλλοδαπής γάμος κατά το αρχαίον ελληνικόν και το ελληνιστικόν δίκαιον.

20.00
Τόμος δέκατος όγδοος. Εν Αθήναις 1954 (εξαντλήθηκε)

E. SCHÖNBAUER, Attische Rechtseinrichtungen in sinnvoller Einheit. - J. TRIKKALINOS, Beiträge zur Erforschung des tektonischen Baus Griechenlands. - Β. ΑΙΓΙΝΗΤΟΥ, To κλίμα της Κρήτης και η σταθερότης του κλίματος της Ελλάδος από των μινωικών χρόνων.

 
Τόμος δέκατος ένατος. 'Εν Αθήναις 1953

J. POLITIS, Contribution à l'étude de la flore de la Chalcidique.

16.50
Τόμος εικοστός. Εν Αθήναις 1954

A. PHILIPPSON, Kuppelberge und Verwandtes, in Verbindung mit Geröllkegeln, in der Aegaeis; auch mit Beispielen aus Italien. - Κ. Α. ΚΟΝΟΜΟΥ, Βίος Νικήτα Σταματελοπούλου ή Νικηταρά. Καταγραφή Γεωργίου Τερτσέτη εκ τεσσάρων νέων χειρογράφων. - Σ. Ι. ΤΣΟΥΡΑ, Περί της σχέσεως μεταξύ των νευροεκκριτικών κυττάρων των πυρήνων του υποθαλάμου και του οπισθίου λοβού της υποφύσεως. - Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕ, Η νεοελληνική ερμηνεία των ονείρων και η ονειροκριτική παράδοσις. - C. A. ISAAKIDES, La mouche des olives.

16.50
Τόμος εικοστός πρώτος. Εν Αθήναις 1956 (εξαντλήθηκε)

B. SINOGOWITZ, Studien zum Strafrecht der Ekloge.

 
Τόμος εικοστός δεύτερος. Εν Αθήναις 1957 (εξαντλήθηκε)

C. A. ISAAKIDES, La lutte biologique contre la mouche des olives en Grèce. - A. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Εκλογή, αναγόρευσις και στέψις του Βυζαντινού αυτοκράτορος. - Δ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, Χημική δομή μορίων υάλου.

A. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Εκλογή, αναγόρευσις και στέψις του Βυζαντινού αυτοκράτορος. 

 

 

 

20.00

Τόμος εικοστός τρίτος. Εν Αθήναις 1959 (εξαντλήθηκε)

N. BEH, Το απάνθισμα Φυσικής "Διά τους αγχίνους και φιλομαθείς Έλληνας" του Ρήγα Βελεστινλή-Φεραίου και ο βαρώνος von Langenfeld. - N. BEH, Κάλβου έργα και ημέραι εν Ελβετία. - Κ. ΜΕΡΤΖΙΟΥ, Νέαι ειδήσεις περί του Λάμπρου Κατσώνη και του Ανδρούτσου.- Δ. ΑΙΓΙΝΗΤΟΥ, Το γλωσσικόν ζήτημα. Η Νεοελληνική γλώσσα. - Γ. Ε. ΜΥΛΩΝΑ, Τα φοινίκεια γράμματα του Κάδμου.

 
Τόμος εικοστός τέταρτος. Εν Αθήναις 1963 (εξαντλήθηκε)

J. XANTHAKIS, The areas of sunspots in the two sun hemispheres. - Δ. A. ΠΑΝΟΥ, Επίδρασις της καύσεως της καλαμιάς του σίτου επί της παραγωγικότητος του εδάφους και ειδικώτερον υπό τας συνθήκας της πεδιάδος Λαρίσης.- Ε. ΣΚΑΣΣΗ, Tethea και Tettigonia παρά Πλινίω. Γλωσσική ζήτησις. - Σ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ, Δύο διαπλανητικά φαινόμενα τω 468 π.Χ. (S. MARINATOS, Two interplanetary phenomena of 468 b.C.). - Ι. ΞΑΝΘΑΚΗ, Παρατηρήσεις εις την ανωτέρω ανακοίνωσιν του κ. Σ. Μαρινάτου (J. XANTΗAKIS, Comments on the communication of S. Marinatos).

 
Τόμος εικοστός πέμπτος. Εν Αθήναις 1964 (εξαντλήθηκε)

Τεύχος Ι: Α. PANAGOS, Vergleich des Kristallchemischen Verhaltens von Nb und Ta in chemisch analogen Oxydverbindungen.

 
Τόμος εικοστός έκτος. Εν Αθήναις 1966

Δ. ΓΚΙΝΗ, Περίγραμμα ιστορίας του μεταβυζαντινού Δικαίου.

16.50
Τόμος εικοστός έβδομος. Εν Αθήναις 1966

T. PAPADOPOULLOS, Africanobyzantina.

16.50
Τόμος εικοστός Ογδοος. Εν Αθήναις 1970

ΑΝΑΣΤ, Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ, Η αρχιτεκτονική και αι βυζαντιναί τοιχογραφίαι της Μονής του Θεολόγου Πάτμου

(αδ) 40.00 (δεμ) 48.50
Τόμος εικοστός ένατος. Εν Αθήναις 1970

Κ. ΚΟΝΟΦΑΓΟΥ, Η μέθοδος του εμπλουτισμού των μεταλλευμάτων των αρχαίων Ελλήνων εις τα επίπεδα πλυντήρια της Λαυρεωτικής. - Κ. ΚΟΝΟΦΑΓΟΥ και H. MUSSCHE, Τα ελικοειδή πλυντήρια των αρχαίων Ελλήνων εις το Λαύριον, μία απολεσθείσα αρχαία ελληνική εφεύρεσις.

16.50
Τόμος τριακοστός. Αθήναι 1971

G. Α. MEGAS, Das Märchen von Amor und Psyche in der griechischen Volksüberlieferung.

16.50
Τόμος τριακοστός πρώτος. Αθήναι 1972

J. K. TRIKKALINOS, Die Geologie der Akropolis. Kleintektonische Untersuchungen (Ι. Κ. ΤΡ1ΚΚΑΛΙΝΟΥ, Η γεωλογία της Ακροπόλεως - Μικροτεκτονικαί έρευναι).

16.50
Τόμος τριακοστός δεύτερος. Αθήναι 1973

Χ. Ι. ΤΟΥΛ, "Περί καρδίης" βιβλίον της Ιπποκρατικής Συλλογής.

16.50
Τόμος τριακοστός τρίτος. Αθήναι 1972 (εξαντλήθηκε)

Γ. Ε. ΜΥΛΩΝΑ, Το θρησκευτικόν κέντρον των Μυκηνών.

 
Τόμος τριακοστός τέταρτος. Αθήναι 1975

Χ. Ι. ΤΟΥΛ, Ψ.-Ιπποκράτους "Περί Εβδομάδων". 

16.50
Τόμος τριακοστός πέμπτος. Αθήναι 1975

J. K. TRIKKALINOS, Zur Frage der Erhaltung der Heutigen Morphologie der Akropolis (Ι. Κ. ΤΡΙΚΚΑΛΙΝΟΥ, Τρόποι διατηρήσεως της σημερινής μορφολογίας της Ακροπόλεως).

16.50
Τόμος τριακοστός έκτος. Αθήναι 1975

P. S. THEOCARIS, Phenomenological analysis of mechanical and optical behaviour of rheo-optically simple materials.

16.50
Τόμος τριακοστός έβδομος. Αθήναι 1975

J. XANTHAKIS, Solar activity and a global survey of the precipitation.

16.50
Τόμος τριακοστός όγδοος. Αθήναι 1977

Χ. I. ΤΟYΛ, "Περί Πνεύματος" ψευδεπίγραφον του Αριστοτέλους.

16.50
Τόμος τριακοστός ένατος. Αθήναι 1977

Γ. E. ΜΥΛΩΝΑ, Μυκηναϊκή θρησκεία. Ναοί, βωμοί και τεμένη (G.E. MYLONAS, Mycenaean religion. Temples, altars and temenea).

26.00
Τόμος τεσσαρακοστός. Αθήναι 1977

P. S. THEOCARIS, Numerical solution of cauchy type singular integral equations. - P. S. THEOCARIS, Basic properties of meridional and sagittal caustics from conic reflectors.

16.50
Τόμος τεσσαρακοστός πρώτος

Λ. M. VERILHAC, Παίδες άωροι. Poésie funéraire, Τόμος Ι. Εν Αθήναις 1978. Τόμος II. Αθήναι 1982.

32.50
Τόμος τεσσαρακοστός δεύτερος. Αθήναι 1978

Ι. Κ. ΤΡΙΚΚΑΛΙΝΟΥ, Περί της μεταλλείας του αρχαίου Λαυρίου. 

16.50
Τόμος τεσσαρακοστός τρίτος. Αθήναι 1978

D. J. GEORGACAS, Ichthyological terms for the sturgeon and etymology of the international terms botargo, caviar and congeners. 

20.00
Τόμος τεσσαρακοστός τέταρτος. Αθήναι 1979

Π. ΘΕΟΧΑΡΗ, A. ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ, Πειραματική μελέτη της ευσταθείας του Παρθενώνος.

16.50
Τόμος τεσσαρακοστός πέμπτος. Αθήναι 1979

C. SYROS, Distribution functions and properties of the Boltzmann equation.

16.50
Τόμος τεσσαρακοστός έκτος. Αθήναι 1980 (εξαντλήθηκε).

Τ. Π. ΓΙΟΧΑΛΑ, Το Ελληνο-Αλβανικόν Λεξικόν του Μάρκου Μπότσαρη. Φιλολογική έκδοσις εκ του αυτογράφου.

 
Τόμος τεσσαρακοστός έβδομος. Αθήναι 1982

D. J. GEORGACAS, A Graeco-Slavic controversial problem reexamined: the -ιτς suffixes.

22.50
Τόμος τεσσαρακοστός όγδοος.

Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Ελληνική βιβλιογραφία (1466 ci.-1800).
Τόμος Α': Αλφαβητική και χρονολογική ανακατάταξις. Αθήναι 1984
Τόμος Β' (Παράρτημα): Προσθήκαι - Συμπληρώσεις - Διορθώσεις. Αθήναι 1986

24.00
24.00
Τόμος τεσσαρακοστός ένατος. Αθήναι 1984

Κ. TSANTSANOGLOU, New fragments of Greek literature from the Lexicon of Photius.

22.50
Τόμος πεντηκοστός. Αθήναι 1984

Σ. I. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ, Περί της μνηστείας εις το Βυζαντινόν Δίκαιον.

22.50
Τόμος πεντηκοστός πρώτος.

Θ. Π. ΚΩΣΤΑΚΗ, Λεξικό της τσακωνικής διαλέκτου. Τόμος Α' (Α-Ι), Τόμος Β' (Κ-Ο), Αθήνα 1986. Τόμος Γ' (Π-Ω), Αθήνα 1987 (Έκαστος)

20.00
Τόμος πεντηκοστός δεύτερος. Αθήναι 1987

G. M. PARASKEVOPOULOS, Contribution to the study of the ophiolites.

16.50
Τόμος πεντηκοστός τρίτος. Αθήναι 1991

J. XANTHAKIS, I. LIRITZIS, Geomagnetic field variation as inferred from archaeomagnetism in Greece and palaeomagnetism in British lake sediments since 7000 b.C. 

22.50
Τόμος πεντηκοστός τέταρτος. Αθήναι 1991

Λ. ΠΟΛΙΤΗ, Κατάλογος χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος αρ. 1857-2500. ISBN: 960-7099-06-0

48.50
Τόμος πεντηκοστός πέμπτος. Αθήναι 1995

J. XANTHAKIS, C. POULAKOS, C. ZEREFOS, A study of the periodicities and climatic fluctuations of atmospheric ozone. ISBN: 960-7099-28-1

64.50
Τόμος πεντηκοστός έκτος. Αθήναι 1997

P. S. THEOCARIS, On a general theory of failure for the anisotropic matter.
ISBN: 960-7099-54-0

26.00
Τόμος πεντηκοστός έβδομος. Αθήναι 1999

P. S. THEOCARIS, D. P. SOKOLIS, On a general theory of anisotropy of matter. The spectral decomposition of the compliance tensor: Application to crystallography.
ISBN: 960-7099-79-6

26.00
Τόμος πεντηκοστός όγδοος. Αθήναι 2003

Π. Μ. ΜΥΛΩΝΑ, Μονή Βατοπεδίου. Τεύχος Α': Οικιστική ανάλυση, πυρκαϊά- αναστήλωση. Παλαιές περιγραφές.
Τεύχος Β': Πίνακες. ISSN: 1107-6984, ISBN [SET]: 960-404-025-1,
ISBN: 960-404-026-X 

80.00
Τόμος πεντηκοστός ένατος. Αθήναι 2004

Π. ΛΙΑΚΟΥΡΑ (μετάφραση: Κ. Μ. Κοντόπουλου), Για μια καθολική πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η εμπειρία της Αμερικής. ISBN: 960-404-063-4

20.00
Τόμος εξηκοστός. Αθήναι 2005

Π. Μ. ΜΥΛΩΝΑ, Μονή του Οσίου Λουκά του Στειριώτη. Η αρχιτεκτονική των τεσσάρων ναών. ISBN: 960-404-073-1

40.00
Τόμος εξηκοστός πρώτος. Αθήναι 2006 (εξαντλήθηκε)

Μ. ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ, Μ. ΒΑΡΒΟΥΝΗ, Βερναρδάκειος μαγικός κώδικας. Εισάγωγον της Μαγείας της πάλαι ποτέ. ISBN: 960-404-083-9

 
Τόμος εξηκοστός δεύτερος. Αθήναι 2010

Α. Δ. ΜΑΥΡΟΥΔΗ, Μακεδονική ιατρική προσωπογραφία. Μακεδόνες γιατροί και γιατροί στην υπηρεσία Μακεδόνων κατά την αρχαιότητα.

ISBN: 978-960-404-191-6 

48.00
Τόμος εξηκοστός τρίτος. Αθήναι 2011

Λ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΑ-ΑΡΤΕΜΙΑΔΗ, Η. ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ, Ι. ΧΑΤΖΑΚΗ, Περίγραμμα ιστορίας του μεταβυζαντινού Δικαίου. Τα ελληνικά κείμενα.
ISBN: 978-960-404-204-3

30.00
Τόμος εξηκοστός τέταρτος. Αθήναι 2011

Δ. Ζ. ΣΟΦΙΑΝΟΥ, Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗ, Λαογραφικά του κώδικα 666 της Μονής Μεταμορφώσεως Μεγάλου Μετεώρου.
ISBN: 978-960-404-213-5

17.00
Τόμος εξηκοστός πέμπτος. Αθήναι 2012

ΙΩ. ΧΑΤΖΑΚΗ, Περίγραμμα Ιστορίας του Μεταβυζαντινού Δικαίου του Λατινοκρατούμενου Ελληνισμού. Τα λατινικά, ιταλικά και γαλλικά κείμενα.
ISBN: 978-960-404-228-9

24.00
Τόμος εξηκοστός έκτος. Αθήναι 2013

Χ. ΖΕΡΕΦΟΣ, Ο. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ, Β. ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ, Σ. ΖΕΡΕΦΟΣ, Α. ΜΕΤΑΞΑΤΟΥ, Ε. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, Γ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ, Χ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΤΣΙΓΚΑΝΟΣ, Μ.ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ, Αι Επτάλοφοι Αθήναι και το Εθνικόν Αστεροσκοπείον Αθηνών.
ISBN: 978-960-404-253-1

30.00
Τόμος εξηκοστός έβδομος. Αθήναι 2013

Ρ. ΕΤΖΕΟΓΛΟΥ, Ο ναός της Οδηγήτριας του Βροντοχίου στον Μυστρά. Οι τοιχογραφίες του νάρθηκα και η λειτουργική χρήση του χώρου.
ISBN: 978-960-404-254-8

49.00
Τόμος εξηκοστός όγδοος. Αθήναι 2013

C. SVOLOPOULOS, The Dodecanese Question during the Second World War. Greece, Turkey and the Allies. ISBN 978-960-404-265-4

15.00
Τόμος εξηκοστός ένατος. Αθήναι 2013

ΑΙΜ. ΜΑΥΡΟΥΔH, Τα ιοβόλα ζώα και τα δηλητήρια φάρμακα στην αρχαία ελλη­νική ιατρική. Καταγραφή της σχετικής γραμματείας και μελέτη των ομόθεμων έργων του Φιλουμένου και του ανωνύμου [Αίλιος Προμώτος;]. ISBN 978-960-404-267-8

25.00
Τόμος εβδομηκοστός. Αθήναι 2013

E. PARIS, Marseille et Hellenisme (XIXe et debut du XXe siecle), Les Phanariotes et les neo-phanariotes dans le monde. ISBN 978-960-404-270-8

28.00
Τόμος εβδομηκοστός πρώτος. Αθήναι 2013
Κ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, Το ιερό της Αρτέμιδος Ταυροπόλου στις Αλές Αραφηνίδες (Λούτσα). Τεύχος Α': ISBN: 978-960-404-273-9. Τεύχος Β΄: ISBN: 978-960-404-274-6. ISBN [SET]: 978-960-404-272-2
85.00

 

Τόμος εβδομηκοστός δεύτερος. Αθήναι 2017
ΕΛΕΝΗΣ ΦΕΣΣΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Βασίλειος Κουρεμένος -Αρχιτέκτων. ISBN: 978-960-404-321-7

εκκρεμεί η τιμολόγηση
Τόμος εβδομηκοστός τρίτος. Αθήναι 2017
ΧΡΥΣΑΣ ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Σχέσεις της Μονής Πάτμου με τον δυτικό κόσμο. Αρχειακές αποδείξεις (13ος -18ος αι.). Τεύχος Α΄:ISBN:978-960-404-327-9. Τεύχος Β΄: ISBN:978-960-404-326-6. ISBN [SET]:  978-960-404-326-2
εκκρεμεί η τιμολόγηση