Χατζάκης Ιωάννης


Χατζάκης Ιωάννης
Κύριος Ερευνητής του ΚΕΙΕΔ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

 

Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ονοματεπώνυμο: Δρ. Ν. Ιωάννης Χ. Χατζάκης
Ημερομ. γέννησης: 20/8/1966
Διεύθυνση:  Υψηλάντου 43, 10676, Αθήνα
                         Τηλ.: 2103604024, 6937077984
Ηλεκτρονική διεύθυνση: giovannichatzakis@yahoo.grgchatzakis@academyofathens.gr
                                         http://academyofathens.academia.edu/IoannisChatzakis
Κύριος ερευνητής (Ερευνητής Β΄ βαθμίδας), στο Κέντρο Ερεύνης Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών (ΚΕΙΕΔ) – ΣΕΠ στο ΕΑΠ.

ΙΙ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ  ΣΠΟΥΔΕΣ
1991-2001
Διδακτορικό Δίπλωμα από το Νομικό Τμήμα της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στον τομέα Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου με θέμα «Η υπεξουσιότητα στο βυζαντινό δίκαιο».
1986-1991 
Πτυχίο Νομικής από το Νομικό Τμήμα της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

IIΙ. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

Μονογραφία και μελέτες του Ι. Χατζάκη δημοσιευμένες στις εκδόσεις του ΚΕΙΕΔ (Επετηρίς και Παράρτημα) βλέπε στο Ψηφιακό Αποθετήριο της Ακαδημίας Αθηνών http://repository.academyofathens.gr/keied/index.php/gr/content/39 και
http://repository.academyofathens.gr/keied/index.php/gr/content/4

Κατάλογο Δημοσιευμάτων του ιδίου βλέπε επίσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://academyofathens.academia.edu/IoannisChatzaki

1. ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
- Περίγραμμα Ιστορίας του μεταβυζαντινού δικαίου του λατινοκρατούμενου ελληνισμού. Τα λατινικά, ιταλικά και γαλλικά κείμενα, Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών 65, Αθήναι 2012.
- Ιουστινιανός, Ο κορυφαίος αυτοκράτορας, Αθήνα 2005.

2. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
- Ιστορία Δικαίου, Αθήνα 2016. (διαθέσιμο ως ηλεκτρονικό βιβλίο http://hdl.handle.net/11419/5271) μαζί με τους Eλευθερία Παπαγιάννη, Aθηνά Δημοπούλου, Η. Αρναούτογλου, A. Χέλμης & A. Λιαρμακόπουλος, Κέλλυ Μπουρδάρα. Συγγραφή των κεφαλαίων 11 («Έννοια και πηγές του Μεταβυζαντινού Δικαίου»), 12 («Λατινοκρατία – Τουρκοκρατία») και 13 («Από τον Ιουστινιάνειο Πανδέκτη στον Αστικό Κώδικα»).
- Περίγραμμα Ιστορίας του Μεταβυζαντινού Δικαίου. Τα Ελληνικά Κείμενα, Σε συνεργασία με Λυδία Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη, Η. Αρναούτογλου, Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών 43, Αθήναι 2011.

3. ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
- Ι. Χατζάκης, «Νομική προσέγγιση των ναξιακών πωλητηρίων εγγράφων του 16ου αιώνα», Ministerium Historiae, Τιμή στον π. Μάρκο Φώσκολο, Κ. Δανούσης, Κ. Τσικνάκης (επιμ.), Τήνος 2017, σσ. 665-680.
- «Αγοραπωλησίες ακινήτων στο δικαιϊκό περιβάλλον της Νάξου του 16ου αιώνα», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου 47 (2017), 141-182.
- «Αναζητώντας τους νοταρίους της Νάξου του 15ου και του 16ου αιώνα. Σκέψεις και παρατηρήσεις με αφετηρία το πηγαίο υλικό», Ναξιακά 5 (2015), 169-188.
- Σε συνεργασία με την Λυδία Παπαρρήγα – Αρτεμιάδη σύνταξη του Νομικού και του Ειδολογικού ευρετηρίου (σσ. 433-458) στον τόμο: Σ. Ήμελλος, Σ. Ψαρράς (εκδ.), Νοταριακές πράξεις Φιλωτίου παπα-Στεφάνου Αρώνη (1742-1762), τ. Β΄, Αθήνα 2015.
- «Échanges juridiques à la Crète Vénitienne (ΧΙΙΙe – ΧVe siècle). Οbservations  à l’occasion de l’institution des “notaires grecs” (notarius in scriptura greca, XIIIe s. – début du XVIe s.)», Études Balcaniques 19-20 (2013-2014), 153-185.
- «Το δίκαιο στη λατινοκρατούμενη Νάξο (αρχές 13ου – τέλη 16ου αι.)», Φλέα 47 (Ιούλ.-Σεπτ. 2015), 12-36.
- «Νόμος και ένδυμα στη βενετική Κρήτη. Σκέψεις και παρατηρήσεις με αφορμή κάποιες κανονιστικές διατάξεις για την πολυτέλεια». Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου 45 (2014-2015), 207-287.
- «Η κατάσταση του δικαίου στην Ιταλία την εποχή του Ιουστινιανού. Παρατηρήσεις με αφορμή την έκδοση της “Pragmatica Sanctio pro petitione Vigilii”», Βυζαντινά 33 (2013-2014), 201-239.
- «Παρατηρήσεις στο δίκαιο των λατινοκρατούμενων και οθωμανοκρατούμενων περιοχών της βυζαντινής αυτοκρατορίας», Νομικό Βήμα 61/8 (Οκτώβριος 2013), 2344-2351.
- «Μαθητείες στη βενετοκρατούμενη Κρήτη», ΑΝΤΙΚΗΝΣΩΡ. Τιμητικός Τόμος Σπύρου Ν. Τρωιάνου για τα ογδοηκοστά γενέθλιά του, Αθήνα 2013, σσ. 1795-1813.
-  «Έννομες σχέσεις μεταξύ αδελφών στη βενετοκρατούμενη Κρήτη», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου 43 (2011), 135-174.
- Σε συνεργασία με Ν. Παναγιωτάκης, Γ. Σταματάκης, Φωτεινή Χαιρέτη, Σμαραγδή Αρβανίτη: «Η Πεδιάδα από τα βυζαντινά μέχρι και τα οθωμανικά χρόνια», Πεπραγμένα Ι΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Χανιά, 1-8 Οκτωβρίου 2006, τ. Α2, Χανιά 2011, σσ. 789-800.
- «Τα “βρετά” παιδιά. Οι ιδιαίτερες διαστάσεις του φαινομένου της έκθεσης βρεφών στη βενετική Κύπρο», Πνεύματος Δώρημα Γεωργίω Π. Νάκω, Νόμος 13 (2010), 485-503..
- «Υιοθετημένα και “αναθρεπτά” παιδιά. Ο νομικός θεσμός και η πρακτική του εφαρμογή στην κοινωνία της βενετικής Κρήτης», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου 42 (2010), 147-180.
- «Η προπώληση αγροτικών προϊόντων στο δίκαιο της βενετικής Κρήτης», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου 41 (2008), 143-193.
- Συμμετοχή στο συλλογικό τόμο Πηγές Ιστορίας του Δικαίου, Αθήνα 2008, που εκδόθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας του Δικαίου (επιλογή των κειμένων μεταβυζαντινού και νεωτέρου δικαίου).
- «Η διαφορετική λειτουργία των αντικειμένων. Το ενέχυρο στη νοταριακή πρακτική της βενετοκρατούμενης Κρήτης», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου 40 (2007), 147-236.
- «Σχέσεις υπεξουσιότητας στη βενετοκρατούμενη Κρήτη», Τάλως 15 (2007), 153-170.
- «Βιβλιογραφική προσέγγιση του δικαίου της Κρήτης κατά τη διάρκεια της βενετοκρατίας», Ραδάμανθυς 7 (Χειμώνας – Άνοιξη 2006), 37-60.
- «“Regnum Siciliae et Italiae”: Βυζαντινές επιδράσεις στη διαμόρφωση του δημοσίου δικαίου στο νορμανδικό βασίλειο της Σικελίας», Βυζαντινός Δόμος 15 (2006), 125-153.
- «Regnum Siciliae et Italiae : Byzantine Influence in the Public Law of the Norman Kingdom of Sicily». Civilisations and Public Law – Civilisations et Droit Public, London - Athens 2005, σσ. 411-422.
- «Η πατρική εξουσία στο δικαιϊκό περιβάλλον της βενετοκρατούμενης Κρήτης. Νομική διάσταση και εξελικτική πορεία ενός θεσμού», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου 39 (2005), 143-209.
- «“Φυσικά τέκνα” στη βενετοκρατούμενη Κρήτη. Αρχειακές μαρτυρίες και νομικές προεκτάσεις ενός κοινωνικού φαινομένου», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου 38 (2004), 181-219.
- «Οι ποινικές ρήτρες στα κρητικά συμβόλαια της Βενετοκρατίας», Ραδάμανθυς 1 (Άνοιξη 2003), 11-22.
- «Σχέσεις γονέων και τέκνων στο μέσο ιταλικό μεσαίωνα. Πληροφορίες από το βίο του αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης», Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου 36 (2002), 119-133.
- «Διαθήκες από το σωζόμενο κατάστιχο του νοταρίου Κρήτης (και Βενετίας;) Antonius Marci», Μνημοσύνη 15 (2001-2002), 207-224.
- «Το Νορμανδικό βασίλειο της νοτίου Ιταλίας. Ένα μοντέρνο κράτος του μεσαίωνα», Ιστορικά Θέματα 14 (Ιανουάριος 2003), 28-41.
- «Η Αποστασία του Αγίου Τίτου (1363-1364)», Ιστορικά Θέματα 23 (Νοέμβριος 2003), 86-101.
- «Φραγκίσκος της Ασίζης, ο Άγιος της Αγάπης», Ιστορικά Θέματα 9 (Ιούλιος – Αύγουστος 2002), 46-61.
- «Η Ελληνική Κοινότητα της Βενετίας», Πεμπτουσία 3 (Αύγουστος – Νοέμβριος 2000), 132-141.

4.  MΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

- «Οι Ασσίζες του Αριάνο και οι βυζαντινές καταβολές τους». Υπό δημοσίευση στο τιμητικό τόμο στην μνήμη του καθηγητή Κ. Πιτσάκη.
- «Περίγραμμα των νομικών πηγών της Νάξου. Ι. Λατινοκρατία – τέλη 16ου αιώνα». Υπό δημοσίευση στα Ναξιακά 6. 
- «Περίγραμμα των νομικών πηγών της Νάξου ΙΙ. 17ος αιώνας». Υπο δημοσίευση στην επόμενη Επετηρίδα του ΚΕΙΕΔ αρ. 48.
- Ο Κώδικας 85 των ΓΑΚ του νοταρίου Νάξου Ιωάννη Μηνιάτη.
- «Στα όρια μεταξύ του επίσημου και του ιερού: το φαινόμενο της μεταποίησης κοσμικών ενδυμάτων σε εκκλησιαστικά. Αρχειακές μαρτυρίες από τα μεταβυζαντινά νοταριακά κατάστιχα», Υπό δημοσίευση στα Πρακτικά της Α΄ Ημερίδας Ενδυμασιολογίας.
- «Το ιστορικό και δικαιϊκό πλαίσιο της βυζαντινής και νορμανδικής Ιταλίας» (εισαγωγή στην έκδοση του έργου του Α. Guillou, Regestes des actes grecs d’Italie du Sud et de Sicile).

 

IV. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
2016 έως σήμερα
Ερευνητικό Πρόγραμμα μεταγραφής και έκδοσης του Κώδικα 85 των ΓΑΚ, του νοταρίου Νάξου Ιωάννη Μηνιάτη (1668-1689).
2013 έως σήμερα
Συμμετοχή στο Διεθνές Ερευνητικό Πρόγραμμα του ΚΕΙΕΔ με τίτλο Ελληνόφωνοι πληθυσμοί εκτός της βυζαντικής αυτοκρατορίας. Περίγραμμα της Ιστορίας των δικαϊκών θεσμών. Στα πλαίσια του προγράμματος ετοιμάζεται η έκδοση του έργου του A. Guillou, Regestes des actes grecs d’Italie du Sud et de Sicile, σε συνεργασία με την Λυδία Παπαρρήγα –Αρτεμίαδη (Διευθύνουσα ΚΕΙΕΔ), την Λίζα Μπένου (Vice-Présidente de l’Association Pierre Belon) και Cristina Rognoni (Ass. Prof. University of Palermo).   Επίσης προετοιμάζεται επεξεργασμένη νομικά παρουσίαση των νοταριακών πηγών της περιόδου από αρχεία και βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του εξωτερικού που θα συνοδεύεται από ιστορική και νομική επισκόπηση.

2009- 2012
Ανάθεση από την εφορευτική επιτροπή του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών Ερευνητικού Προγράμματος με αντικείμενο την εκπόνηση Περιγράμματος της Ιστορίας του Μεταβυζαντινού δικαίου με τα λατινικά και ιταλικά κείμενα των λατινοκρατούμενων περιοχών της βυζαντινής αυτοκρατορίας (συνέχεια Περιγράμματος Δ. Γκίνη).
2004 – 2011
Συμμετοχή στο Ερευνητικό Πρόγραμμα του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου για την έκδοση Περιγράμματος Πηγών του Μεταβυζαντινού Δικαίου. Τα Ελληνικά Κείμενα (συνέχεια Περιγράμματος Δ. Γκίνη).
2003 – σήμερα
Συμμετοχή στο Ερευνητικό Πρόγραμμα του Νικολάου και της Μαρίνας Παναγιωτάκη για την περιοχή της Πεδιάδας Ηρακλείου Κρήτης.
2001 – σήμερα
Ανάληψη ερευνητικού προγράμματος από το Ινστιτούτο Κρητικού Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ. με έδρα τα Χανιά) για την εκπόνηση επιστημονικής μελέτης με αντικείμενο την παρουσίαση των Πηγών του Κρητικού Δικαίου κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας. 
2000 – 2005
Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα καταγραφής των αμφίων της Ι.Μ. Ιβήρων Αγίου Ορους, που διοργανώθηκε από το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα Β. Παπαντωνίου (ΠΛΙ).
1996-1998
Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα «Ζωγράφοι της Κρήτης, 14ος – 15ος αιώνας. Έγγραφα από τα Αρχεία της Βενετίας» του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών υπό την εποπτεία της καθηγήτριας Μαρίας Κωνσταντουδάκη (υποτροφία Ιδρύματος Βαρδινογιάννη). Για το πρόγραμμα αυτό κρίθηκε απαραίτητη η επί τόπου έρευνα στο Κρατικό Αρχείο της Βενετίας, όπου και παρέμεινα από τον Οκτώβριο του 1996 έως και τον Απρίλιο του 1997, φιλοξενούμενος του εκεί Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών.
1992-1993
Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte του Νομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Max – Planck Institut της Φραγκφούρτης με αντικείμενο την περιγραφή βυζαντινών νομικών χειρογράφων. 

V. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΥΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
Φεβρουάριος 2017
Μεταπτυχιακό σεμινάριο στο Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1/2/2017) με θέμα: «Ο νοτάριος Νάξου Ιωάννης Μηνιάτης (1668-1689) και οι κώδικές του (Γενικά Αρχεία του Κράτους αρ. 85 & 86). Μεθοδολογικοί προβληματισμοί στην έκδοση του κώδικα 85».
Νοεμβριος 2016
Συμμετοχή στον κύκλο σεμιναρίων του ΚΕΙΕΔ σε συνεργασία με τον Ιστορικό Όμιλο Νάξου Αρσός (Νάξος, 4-6 Νοεμβρίου 2016) με θέμα «Αγοραπωλησίες ακινήτων στο δικαιϊκό περιβάλλον της Νάξου του 16ου αιώνα».
Οκτώβριος 2016
Συμμετοχή στην ΙΘ΄ Συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή, 15-16 Οκτωβρίου 2016). Ανακοίνωση με θέμα: «Επιβιώσεις του βυζαντινού δικαίου στη νορμανδική Ιταλία. Οι Ασσίζες του Αριάνο».
Μάϊος 2016
Ανακοίνωση στο Διεθνές συνέδριο Ritrovare Bisanzio. Giornate di Studio sulla civiltà bizantina in Italia meridionale e nei Balcani dedicate alla memoria di André Guillou (Palermo, 26-29 Μαΐου 2016), με θέμα: «”André Guillou, Regestes des actes grecs d’Italie du sud et de Sicile”. II: Fonti della ricerca e storia degli archivi».
Ιανουάριος 2016
Μεταπτυχιακό σεμινάριο στο Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (20/1/2016) με θέμα: «Αναζητώντας τους νοταρίους της Νάξου του 15ου και του 16ου αιώνα. Σκέψεις και παρατηρήσεις με αφετηρία το πηγαίο υλικό».
Ιανουάριος 2015
Μεταπτυχιακό σεμινάριο στο Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (28/1/2015) με θέμα: «Από τον Μάρκο Σανούδο στον Ιωσήφ Νάζι. Ανασυνθέτωντας τον χάρτη των νομικών πηγών του Δουκάτου του Αρχιπελάγους».
Οκτώβριος 2014
Σεμινάριο με θέμα: «Το δίκαιο στη λατινοκρατούμενη Νάξο (αρχές 13ου –τέλη 16ου αιώνα)», σε κύκλο σεμιναρίων με θέμα: Νομικές πτυχές της μεταβυζαντινής (Ν)Αξίας (13ος –αρχές 19ου αι.). Τα πορίσματα ενός αιώνα νομικών ερευνών. Σεμινάριο εις μνήμην Μενελάου Τουρτόγλου (Νάξος, 10-12/10/2014). Διοργανωτές ΚΕΙΕΔ – Ιστορικός Όμιλος Νάξου Αρσός, π. Φλέα.
Ιούλιος 2014
Μέλος της επταμελούς επιτροπής υποστήριξης της διατριβής του Ιωάννη Χατζόπουλου με θέμα: «Διαχρονική εξέλιξη της υιοθεσίας από την ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα έως σήμερα», Πάντειο Πανεπιστήμιο 21/7/2014.
Ιανουάριος 2014
Μεταπτυχιακό σεμινάριο στο Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα: «Ανιχνεύοντας τις βυζαντινές επιδράσεις στη δικαϊκή τάξη του νορμανδικού βασιλείου της Σικελίας (11ος – 12ος αι.)».
Ιανουάριος 2014
Σεμινάριο στο μεταπτυχιακό της Ιστορίας του Δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα: «Η κατάσταση του δικαίου στην Ιταλία την εποχή του Ιουστινιανού. Παρατηρήσεις με αφορμή την έκδοση της “Pragmatica Sanctio pro petitione Vigilii”».
Μάιος 2013
Ανακοίνωση στη Διημερίδα «Πολυτέλεια και Δίκαιο», που οργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας του Δικαίου στη μνήμη Κ. Πιτσάκη (Αθήνα, 23-24 Μαΐου 2013), με θέμα: «Νόμος και ένδυμα στη βενετική Κρήτη: διατάξεις για τον περιορισμό της πολυτέλειας».
Απρίλιος 2013
Ανακοίνωση σε επιστημονική εκδήλωση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με θέμα: «Παρατηρήσεις στο δίκαιο των λατινοκρατούμενων και οθωμανοκρατούμενων περιοχών της βυζαντινής αυτοκρατορίας».  Φεβρουάριος 2013
Παρουσίαση στο Μεταπτυχιακό σεμινάριο Νομικού Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου (υπευθ. καθ. Σ. Περεντίδης) με θέμα: το βιβλίο “Περίγραμμα Ιστορίας του μεταβυζαντινού δικαίου του λατινοκρατούμενου ελληνισμού. Τα λατινικά, ιταλικά και γαλλικά κείμενα.” Προβληματική και μεθοδολογία της έκδοσης.
Οκτώβριος 2012
Συμμετοχή στην ΙΕ΄ Συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή, 18-20 Οκτωβρίου 2012). Ανακοίνωση με θέμα: «Νόμος και ένδυμα στη βενετική Κρήτη. Παρατηρήσεις με αφορμή κάποιες κανονιστικές διατάξεις για την πολυτέλεια».
Μάρτιος 2012
Σεμινάριο στο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών, στα πλαίσια του προγράμματος «Ναυτιλιακές δυνάμεις της Μεσογείου», με θέμα: «Βενετία και Χάνδακας. Δύο λιμάνια της Μεσογείου». 
Φεβρουάριος 2012
Παρουσίαση στο Μεταπτυχιακό σεμινάριο Νομικού Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου (υπευθ. καθ. Σ. Περεντίδης, 13/2/2012) με θέμα: «Το βιβλίο “Περίγραμμα Ιστορίας του μεταβυζαντινού δικαίου του λατινοκρατούμενου ελληνισμού. Τα λατινικά, ιταλικά και γαλλικά κείμενα.” Προβληματική και μεθοδολογία της έκδοσης». 
Νοέμβριος 2011
Συμμετοχή στην ΙΔ΄ Συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή, 5-6 Νοεμβρίου 2011). Ανακοίνωση με θέμα: «Μαθητείες στη βενετοκρατούμενη Κρήτη».
Φεβρουάριος 2011
Παρουσίαση στο μεταπτυχιακό Σεμινάριο της Ιστορίας του Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Παρατηρήσεις στο δίκαιο της πρώιμης βενετικής Κρήτης με αφορμή το θεσμό των “ελλήνων νοταρίων”».
Ιανουάριος 2011
Παρουσίαση στο μεταπτυχιακό σεμινάριο στο Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα: «Το δίκαιο στις λατινοκρατούμενες περιοχές της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Τα προβλήματα συγκρότησης του Περιγράμματος των δικαϊκών πηγών της περιόδου».
Νοέμβριος 2010
Συμμετοχή στην ΙΓ΄ Συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή, 18-20 Νοεμβρίου 2010). Ανακοίνωση με θέμα: «Τα “βρετά” παιδιά της Λευκωσίας: η έκθεση νηπίων στη βενετική Κύπρο».
Μάϊος 2010
Συμμετοχή στο ΧΧΧ Seminario Internazionale di Studi Storici : Da Roma alla Terza Roma (Κωνσταντινούπολη, 28-29 Μαΐου 2010). Ανακοίνωση με θέμα: «Problemi di continuità nel diritto Postbizantino».
Μάρτιος 2010
Μεταπτυχιακό σεμινάριο στο Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα: «Διοικητική οργάνωση και δίκαιο στη βενετική Κρήτη».
Oκτώβριος 2009
Συμμετοχή στην ΙΒ΄ Συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή, 22-24 Οκτωβρίου 2009). Ανακοίνωση με θέμα: «Το αξίωμα του Μεγάλου καγκελλαρίου στη βενετική Κρήτη».
Οκτώβριος 2008
Συμμετοχή στην ΙΑ΄ Συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή, 23-25 Οκτωβρίου 2008). Ανακοίνωση με θέμα: «“Notarius in scriptura greca”. Ελληνόφωνοι νοτάριοι στην πρώιμη βενετική Κρήτη».
Μάϊος 2008
Συμμετοχή στην Ημερίδα Μνήμη Δημητρίου Γκόφα (Θάλασσα – Εμπόριο – Συναλλαγές), που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας Δικαίου στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ανακοίνωση με θέμα: «Προπωλήσεις αγροτικών προϊόντων στη νοταριακή πρακτική της βενετοκρατούμενης Κρήτης».
Οκτώβριος 2007
Συμμετοχή στην Ι΄ Συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή, 3-5 Οκτωβρίου 2007). Ανακοίνωση με θέμα: «Νοτάριοι και νοταριακή πρακτική στην Κρήτη της βενετοκρατίας».
Δεκέμβριος 2006
Συμμετοχή στην Α΄ Ημερίδα Ενδυμασιολογίας της Ελληνικής Εταιρείας Ενδυμασιολογίας (Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2006). Ανακοίνωση με θέμα: «Στα όρια μεταξύ του επίσημου και του ιερού: το φαινόμενο της μεταποίησης κοσμικών ενδυμάτων σε εκκλησιαστικά. Αρχειακές μαρτυρίες από τα μεταβυζαντινά νοταριακά κατάστιχα».
Νοέμβριος 2006
Δίωρο σεμινάριο στον κύκλο ανοικτών μαθημάτων των εκδόσεων “Περισκόπιο” με θέμα: «Διοικητική οργάνωση, θεσμοί και δίκαιο στη βενετοκρατούμενη Κρήτη»
Οκτώβριος 2006
Συμμετοχή στο Ι΄ Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο (Χανιά, 1-8 Οκτωβρίου 2006). Ανακοίνωση με θέμα: «Υιοθέτημένα και αναθρεπτά παιδιά. Ο νομικός θεσμός και η πρακτική του εφαρμογή στην κοινωνία της βενετοκρατούμενης Κρήτης».
Οκτώβριος 2006
Συμμετοχή στο Ι΄ Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο (Χανιά, 1-8 Οκτωβρίου 2006). Αναρτημένη συμπαρουσίαση με τους Σμαραγδή Αρβανίτη, Νίκο Παναγιωτάκη, Φωτεινή Χαιρέτη με θέμα: «Η Πεδιάδα από τα βυζαντινά μέχρι τα οθωμανικά χρόνια».
Σεπτέμβριος 2006
Συμμετοχή στην  60η Συνάντηση της Société International Fernand de Visscher pour l’ Histoire des droits de l’ Antiquité (Κομοτηνή, 26-30 Σεπτεμβρίου 2006). Aνακοίνωση με θέμα: «La differente funzione degli oggetti. L’ istituzione del pegno nella pratica notarile della Creta Veneziana».
Νοέμβριος 2005
Συμμετοχή στην Η΄ Συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή, 3-5 Νοεμβρίου 2005). Ανακοίνωση με θέμα: «Έννομες σχέσεις μεταξύ αδελφών στη Βενετοκρατούμενη Κρήτη».
Οκτώβριος 2005
Συμμετοχή στο Α΄ Συνέδριο «Συνάντηση για το Κρητικό Δίκαιο», που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο του Κρητικού Δικαίου (Χανιά, 1-2 Οκτωβρίου 2005). Ανακοίνωση με θέμα: «Σχέσεις υπεξουσιότητας στη Βενετοκρατούμενη Κρήτη».
Mάρτιος 2005
Παρουσίαση στο μεταπτυχιακό Σεμινάριο της Ιστορίας του Δικαίου στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Το δίκαιο στη βενετοκρατούμενη Κρήτη».
Οκτώβριος 2004
Συμμετοχή στην Ζ΄ Συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή, 22-24 Οκτωβρίου 2004). Ανακοίνωση με θέμα: «“... ut una Deo volente facta republica legum ...”. Η Pragmatica Sanctio και η επέκταση της ιουστινιάνειας  κωδικοποίησης στην Ιταλία».
Οκτώβριος 2003
Συμμετοχή στην ΣΤ΄ Συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή, 24-25 Οκτωβρίου 2003). Ανακοίνωση με θέμα: «“Φυσικά τέκνα” στη βενετοκρατούμενη Κρήτη. Αρχειακές μαρτυρίες και νομικές προεκτάσεις ενός κοινωνικού φαινομένου».
Απρίλιος 2003
Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο «Πολιτισμοί και Δημόσιο Δίκαιο» που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου (Αθήνα, 17-19 Απριλίου 2003). Ανακοίνωση με θέμα: «Regnum Siciliae et Italiae : Βυζαντινές επιδράσεις στη διαμόρφωση του δημοσίου δικαίου στο νορμανδικό βασίλειο της Σικελίας (ΙΑ΄ - ΙΓ΄ αιώνας)». 
Σεπτέμβριος 2002
Συμμετοχή στην Δ΄ Συνάντηση Βυζαντινολόγων Ελλάδος και Κύπρου που διοργάνωσε η Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη, 20–22 Σεπτεμβρίου 2002). Ανακοίνωση με θέμα: «Ο “βυζαντινισμός” των Νορμανδών. Προβλήματα ιδεολογικής ταυτότητας στο νορμανδικό βασίλειο της Σικελίας».
Οκτώβριος 2001
Συμμετοχή στην Ε΄ Συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή, 18-20 Οκτωβρίου 2001). Ανακοίνωση με θέμα: «Σχέσεις γονέων και τέκνων στο μέσο ιταλικό μεσαίωνα. Πληροφορίες από το βίο του αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης».
Οκτώβριος 2000
Συμμετοχή στην Δ΄ Συνάντηση Ιστορικών του Δικαίου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή, 20-21 Οκτωβρίου 2000). Ανακοίνωση με θέμα: «Συμβάσεις Μαθητείας στη βενετοκρατούμενη Ανατολή (13ος–17ος αιώνας).  Παραδείγματα από το Νοταριακό Αρχείο της Κρήτης».

VI. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Δεκέμβριος 2012 έως σήμερα
Ερευνητής Β΄ βαθμίδας (κύριος ερευνητής) στο Κέντρο Ερεύνης Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών.
Οκτώβριος 2010-2014
Βοηθός συντονιστή στη ΘΕ  «Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα Ι: Από την Αρχαιότητα έως και τα Μεταβυζαντινά Χρόνια» (Συντονίστρια καθηγήτρια Α. Πετροπούλου).
Ιούνιος 2009 έως Νοέμβριος 2012
Ερευνητής Γ΄ βαθμίδας στο Κέντρο Ερεύνης Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών.
Σεπτέμβριος 2004 έως και Μάϊος του 2009
Ερευνητής Δ΄ βαθμίδας στο Κέντρο Ερεύνης Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών.
Μάϊος 2004
Συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων για τη σύνταξη και την επιμέλεια καταλόγου με τα οδωνύμια του ιστορικού κέντρου της Αθήνας και σύντομη ιστορική τους επεξήγηση.
Σεπτέμβριος 2002 έως και σήμερα
Σύμβαση με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ), για τη διδασκαλία του μαθήματος «Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα Ι : Από την Αρχαιότητα έως και τα Μεταβυζαντινά Χρόνια».
Mάρτιος 2000 – Απρίλιος 2001
Εξωτερική συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη με αντικείμενο τη μεταγραφή και το σχολιασμό του «Κώδικα του Μητροπολιτικού ναού Αγίου Γεωργίου Αργυρουπόλεως Πόντου». 
1998 –1999
Σύμβαση με το Νομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών ως ωρομίσθιο βοηθητικό προσωπικό.  
1993 –Νοέμβριος 2012
Δικηγόρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου Κρήτης.
1992-1993
Σύμβαση με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με αντικείμενο την περιγραφή βυζαντινών νομικών χειρογράφων.

VII. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
1997 έως και σήμερα
Ενεργό μέλος στον κύκλο μεταπτυχιακών σεμιναρίων του τομέα της Ιστορίας του Δικαίου του Νομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών.
1989 - 1995 
Παρακολούθηση σεμιναρίων παλαιογραφίας του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος. 
1989 - 2000
Συμμετοχή στα μεταπτυχιακά σεμινάρια βυζαντινής ιστορίας, τέχνης και δικαίου των καθηγητών Τρωιάνου, Οικονομίδη, Βοκοτόπουλου και Κομίνη.
1991 – 1992 
Συμμετοχή σε ετήσιο κύκλο σεμιναρίων Βυζαντινής ιστορίας, που διοργάνωσε το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών σε συνεργασία με την École Pratique des Hautes Études.
Φθινόπωρο – Χειμώνας 1990 
Παρακολούθηση μαθημάτων βυζαντινού δικαίου, ιστορίας και τέχνης στην École Pratique des Hautes Études και στο Collège de France του Παρισιού.
1987 – 1988 
Μαθήματα βυζαντινής διπλωματικής και παλαιογραφίας στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

VIII. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ιδρυτικό μέλος και Γενικός Γραμματέας (από τον Οκτώβριο του 2016) της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας του Δικαίου και μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ενδυμασιολογίας.

IX. ΓΛΩΣΣΕΣ
Ιταλικά, Γαλλικά, Αγγλικά, Γερμανικά.

X. ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Παλαιογραφία ελληνική και λατινική.

 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:
Aναγνωστοπούλου 14, 106 73 Aθήνα
Τηλ. 210 366 4623

Fax: 210 3664 630

e-mail: gchatzakis@academyofathens.gr