Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος


Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος
Ερευνητικό Προσωπικό

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Σπούδασε αρχαιολογία και ιστορία της τέχνης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (πτυχίο 1990) και προϊστορική αρχαιολογία, κλασική αρχαιολογία και αρχαία ιστορία στο πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, από όπου έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα τον Μάιο του 1995. Από το 1996 έως το 2009 εργάστηκε ως ερευνητής στην εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. Από το 2010 εργάζεται στο Κέντρο Έρευνας της Αρχαιότητας της Ακαδημίας Αθηνών ως ερευνητής στον κλάδο της προϊστορικής αρχαιολογίας, αρχικά στην Δ’ βαθμίδα και από το 2014 ως ερευνητής Γ’ βαθμίδας. Τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα: Η ακρόπολη της Βραυρώνας κατά την Εποχή του Χαλκού - Η συλλογή αρχαίων αντικειμένων Διονυσίου Κόκκινου. Επιστημονικός επιμελητής των αρχαιολογικών λημμάτων που γράφτηκαν στα πλαίσια του υποέργου «Συλλογή, οργάνωση πηγών και αρχειακού υλικού, τεκμηρίωση, μετάφραση» της πράξης «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες». Από το 2005 έως σήμερα έχει διδάξει μαθήματα προϊστορικής και πρωτοϊστορικής αρχαιολογίας του Αιγαίου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα Πανεπιστήμια Erlangen/Nürnberg, Marburg, Μονάχου και Trier.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Bιβλία

 

 1. Το ιερό της Αρτέμιδος Ταυροπόλου στις Αλές Αραφηνίδες (Λούτσα), Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών 71, 2 τόμοι (Αθήνα 2013).

  Βιβλιοκρισίες:

  - J. des Courtils, Bryn Mawr Classical Review 2014.12.20 (http://bmcr.brynmawr.edu/2014/2014-12-20.html)

  - M.B. Hollinshead, American Journal of Archaeology 120.3 (July 2016) (http://www.ajaonline.org/book-review/2826)

  - B. Schmaltz, Göttingische gelehrte Anzeigen 268 (2016) 48-70

   

 2. Die frühmykenischen Grabfunde von Analipsis (Südöstliches Arkadien). Mit einem Beitrag zu den palatialen Amphoren des griechischen Festlandes, Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας175 (1998).
  Βιβλιοκρισίες:

  - W.G. Cavanagh, American Journal of Archaeology 105 (2001) 344.

  - S. Hiller, Anzeiger für die Altertumswissenschaft 53 (2000) 173-181.

  - Του ιδίου, Starini 2000, 87-90

   

  Βιβλία υπό προετοιμασία:

   

 3. ΙΕΡΑ ΠΑΤΡΩΑ. Strukturen attischer, religiöser Ritualpraxis von ca. 575 bis 450 v. Chr. und ihre bis zur Schachtgräberzeit zurückreichende Traditionen – ausgehend von der Akropolis von Athen.
 4. Η Ακρόπολη της Βραυρώνας κατά την Εποχή του Χαλκού
 5. Η συλλογή αρχαίων αντικειμένων του Διονυσίου Κόκκινου
 6. Η ανατολική Αττική κατά την ύστερη νεολιθική και τη χαλκολιθική περίοδο

 

Άρθρα

 1. The Acropolis of Brauron during the 2nd millennium BC: An overview, σε: Proceedings of the International Conference, Athens and Attica in Prehistory, Athens 27-31 May 2015 (Athens 2017) υπό έκδοση
 2. A Short Reflection on the Practice of Religious Pilgrimage at the Acropolis of Brauron during the Late Helladic Period, in: W. Friese - S. Handberg - T. Kristensen (επιμ.), Ascending and Descending the Acropolis. Sacred Travel in Ancient Attica and its Borderland, Monographs of the Danish Institute at Athens 21 (Aarhus 2016, υπό έκδοση)
 3. Linear B – Das Medium des mykenischen Griechisch, Antike Welt 2016/4, 6-7
 4. Fragment of an Early Cycladic Folded-Arm Figurine from the Acropolis of Brauron, σε: M. Marthari - C. Renfrew - M. Boyd (επιμ.), Early Cycladic Sculpture in Context. From beyond the Cyclades: Mainland Greece, the North and East Aegean. Papers Presented at a Symposium Held at the Archaeological Society at Athens 25-26 May 2015 (Athens 2015) 55-63
 5. Perceptions of Minoan Religious Symbolism in Mainland Greece during Late Helladic I – Towards a Model, σε: D. Panagiotopoulos - I. Kaiser - O. Kouka - (επιμ.), Ein Minoer im Exil. Festschrift für Wolf-Dietrich Niemeier, Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 270 (Bonn 2015) 163-185
 6. Der Schatzfund von der Akropolis in Mykene. Überlegungen zu Fundstelle und Zusammensetzung einer Edelmetalldeponierung am Gräberrund A, σε: S. Nawracala - R. Nawracala (επιμ.), Πολυμάθεια.Festschrift für Hartmut Matthäus anläßlich seines 65. Geburtstages, Shaker Verlag (Aachen 2015) 219-243
 7. Οι Μυκήνες πριν και μετά τον Γεώργιο Μυλωνά: το κτηριακό σύμπλεγμα της Παναγίτσας ως περίπτωση μελέτης, Ο Μέντωρ 105, 2013, 59-85
 8. The Social and Religious Significance of the Palatial Jars as Grave Offerings, σε: H. Cavanagh - W. G. Cavanagh - J. Roy (επιμ.), Proceedings of the Conference held at Sparta Honouring the Dead in the Peloponnese, 23-25 April 2009, University of Nottingham, Centre for Spartan and Peloponnesian Studies (2011) Online Publication 2, 207-235, ηλεκτρονικά διαθέσιμο άρθρο, σε:  http://www.nottingham.ac.uk/csps/documents/honoringthedead/kalogeropoulos,k.pdf
 9. Die Entwicklung des attischen Artemis-Kultes anhand der Funde des Heiligtums der Artemis Tauropolos in Halai Araphenides (Loutsa), σε: H. Lohman - T. Mattern (επιμ.), Attika. Archäologie einer “zentralen” Kulturlandschaft. Akten der internationalen Tagung vom 18.-20. Mai 2007 in Marburg (Wiesbaden 2010) 167-182.
 10. Middle Helladic Human Activity in Eastern Attica: The Case of Brauron, σε: A. Philippa-Touchais - G. Touchais - S. Voutsaki - J. Wright (επιμ.), Mesohelladika. La Grèce continentale au Bronze moyen. The Greek Mainland in the Middle Bronze Age. Η ηπειρωτική Ελλάδα στη Μέση εποχή του Χαλκού. Actes du colloque international Athènes, 8-12 mars 2006, BCH Suppl. 52 (Athens 2010) 211-221.
 11. Ο συμβολισμός του ροδιού ανά τους αιώνες (2009), ηλεκτρονικά διαθέσιμο άρθρο, σε: http://www.arxaiologia.gr/site/content.php?artid=5542
 12. Terracotta Figurines from the Sanctuary of Artemis at Brauron, Attica, Coroplastic Studies Interest Group (CSIG) News 2 (2009) 10.
 13. Miniature Clay Anthropomorphic Representations in Greece and Europe through the Late Mycenaean Period: Similarities and Differences, σε: I. Galanaki - H. Tomas - Y. Galanakis - R. Laffineur (επιμ.), Between the Aegaean and Baltic Seas: Prehistory across the Borders, Proceedings of the International Conference Bronze and Early Iron Age Interconnections and Contemporary Developments between the Aegean and the Regions of the Balkan Peninsula, Central and Northern Europe, University of Zagreb, 11-14 April 2005, Aegaeum 27 (Liège/Austin 2007) 257-266.
 14. Decorative Schemes as an Indication of Artistic Relations between Early Mycenaean Greece and the Eastern Mediterranean, σε: R. Laffineur και E. Greco (επιμ.), Emporia. Aegeans in Central and Eastern Mediterranean, Proceedings of the 10th International Aegean Conference at the Italian School of Archaeology in Athens, 14-18 April 2004, Aegaeum 25 (Liège/Austin 2005) 393-404.
 15. Die Botschaft der Nikebalustrade, Athenische Mitteilungen 118 (2003) 281-315.
 16. Μυκηναϊκός οικισμός στους Λαζάρηδες της Αίγινας, Αρχαιολογική Εφημερίς 142 (2003) 95-98.
 17. Δύο νέοι προϊστορικοί τύποι ανθρωπόμορφης μικροπλαστικής από τον Ραμνούντα, Αρχαιολογική Εφημερίς142 (2003) 65-93.
 18. Λούτσα. Το ιερό της Αρτέμιδος Ταυροπόλου (2003) - ηλεκτρονικά διαθέσιμο άρθρο, σε: http://www.archetai.gr/site/content.php?artid=124)
 19. Ανάληψη (2003) – ηλεκτρονικά διαθέσιμο άρθρο, σε: http://www.archetai.gr/site/content.php?artid=281)
 20. Ανακτορικός πιθαμφορέας από την Κάντια της Αργολίδας, Αρχαιολογική Εφημερίς 140 (2001) 189-204.
 21. Vier minoisierende Amphoren aus dem Palast von Pylos und die kretisch-messenischenBeziehungen in spätmykenischer Zeit, Archäologisches Korrespondenzblatt 28 (1998) 523-534.
 22. The Mycenaean Cemetery of Analipsis in Arcadia, σε: E. de Miro - L. Godart - A. Sacconi (επιμ.), Atti e memorie del secondo congresso internazionale di Micenologia, Roma-Napoli, 14-20 ottobre 1991 (Roma 1996) 1205-1209.

 

Bιβλιοκρισίες

 

 1. Βιβλιοκρισία για τη μονογραφία του R. Nawracala, Das Thesmophorion von Rhamnous. Antiquitates, Archäologische Forschungsergebnisse 62 (Hamburg 2014), σε: Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 18 (2015) 1149-1160, ηλεκτρονικά διαθέσιμη σε: http://gfa.gbv.de/dr,gfa,018,2015,r,18.pdf
 2. Βιβλιοκρισία για το συλλογικό τόμο των πρακτικών του διεθνούς συνεδρίου W.-D. Niemeier - O. Pilz - Ι. Kaiser (επιμ.), Kreta in der geometrischen und archaischen Zeit. Akten des Internationalen Kolloquiums am Deutschen Archäologischen Institut, Abteilung Athen, 27-29 Januar 2006, Athenaia 2 (München 2013), σε: Antike Welt (Leserportal, Rubriken, Bücherspiegel, Mάιος 2014), ηλεκτρονικά διαθέσιμη σε: http://wbg-wissenverbindet.de/WBGCMS/php/Proxy.php?purl=/de_DE/wbg/Toechter/zabern/show, 2974.html

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:
Αναγνωστοπούλου 14, Αθήνα 106 73
Τηλ. 210 3664 643

Fax: 210 3602 448

e-mail: kkaloger@academyofathens.gr