Καραχρήστος Ιωάννης


Ιωάννης Καραχρήστος
Ερευνητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Γεννήθηκε στη Λαμία το 1968. Σπούδασε Ιστορία στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών: Πτυχίο (1989) και Δίπλωμα Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης στην Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας (1993). Τίτλος μεταπτυχιακής εργασίας: Η Κοινότητα της 'Aνω Σύρου, Β΄ μισό 18ου αι. - πρώτες δεκαετίες 19ου αι. Το 1998 ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Πανεπιστημίου της Βιέννης με ειδίκευση στην Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας. Τίτλος διδακτορικής διατριβής: Familie, Verwandtschaft, Heirat und Eigentumsübertragungen. Das Beispiel der griechischen Insel Syros 1750-1820, (επόπτες καθηγητές: Michael Mitterauer, Όλγα Κατσιαρδή-Hering).

Από το 1993 ως το 2008 εργάστηκε ως ιστορικός σε ερευνητικά προγράμματα διαφόρων ερευνητικών φορέων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (Πανεπιστήμιο Κρήτης, Βαλκανική Επιτροπή της Αυστριακής Ακαδημίας των Επιστημών, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού). Τα ερευνητικά αντικείμενα αυτών των προγραμμάτων καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, από την ιστορία της εκπαίδευσης και τη δημιουργία πολιτισμικής ορολογίας στις γλώσσες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέχρι τους Ρωμιούς της Μικράς Ασίας, της Κωνσταντινούπολης και του Εύξεινου Πόντου, αλλά και τη μελέτη της μνήμης των Μικρασιατών προσφύγων στην Ελλάδα μέσω προφορικών συνεντεύξεων, γενεαλογιών, εγγράφων, φωτογραφιών κ.λπ.

Δίδαξε Ιστορική Ανθρωπολογία στο Ινστιτούτο Νοτιοανατολικής Ευρώπης του Πανεπιστημίου του Γκρατς (εαρινό εξάμηνο 1998), καθώς και Νεοελληνική Ιστορία και Ιστορία της Παιδικής Ηλικίας (χειμερινά εξάμηνα 2007-2008 και 2008-2009) στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου της Θράκης (ΠΔ 407 στη βαθμίδα του Λέκτορα). Από το 2003 διδάσκει το μάθημα Γενική Ιστορία της Ευρώπης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Από το Μάρτιο του 2009 εργάζεται ως ερευνητής Δ΄ βαθμίδας στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών.

Επιστημονικά ενδιαφέροντα:
Ιστορική ανθρωπολογία, προφορική Ιστορία, Ιστορία της οικογένειας, Ιστορία της μετανάστευσης, κοινοτική οργάνωση κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας, εγκατάσταση των Μικρασιατών προσφύγων στο Ελληνικό κράτος, άτυπες μορφές μετάδοσης της γνώσης για την τοπική ιστορία (αφηγήσεις, τραγούδια κ.λπ.), χρήση νέων τεχνολογιών για την ψηφιοποίηση και διάδοση της πολιτισμικής πληροφορίας.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ιωάννης Καραχρήστος, «Συμβολή στη μελέτη της ιστορίας της Φθιώτιδας κατά την Ύστερη Τουρκοκρατία. Μέσα του 18ου αιώνα - Δύο πρώτες δεκαετίες του 19ου», Φθιωτικά Χρονικά, 13 (1992) σελ. 36-56.

Αγαθοκλής Αζέλης - Ιωάννης Καραχρήστος, «Η γένεση της μοντέρνας πολιτισμικής ορολογίας στις γλώσσες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Η ελληνική περίπτωση», Τα Ιστορικά, 28-29 (1998) σελ. 259-267.

Ιωάννης Καραχρήστος, «Η ένταξη της Φθιώτιδας στο διοικητικό μηχανισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας: Ο κανουνναμές του Ζητουνίου», Πρακτικά 1ου Συνεδρίου Φθιωτικής Ιστορίας 3-4 Νοεμβρίου 2001, Λαμία 2002, σελ. 38-44.

Ιωάννης Καραχρήστος, «Μετανάστευση Συριανών στην Κωνσταντινούπολη (1759 – 1818)», στο: Αστέριος Αργυρίου (επιμ.), Η Ελλάδα των Νησιών: Από τη Φραγκοκρατία ως σήμερα. Πρακτικά Β΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών Ρέθυμνο, 10-12 Μαΐου 2002, Αθήνα 2004, τομ. Β΄, σελ. 161-171.

Ioannis Karachristos, “Kin Terminology and the Study of Kinship: A Case Study on the Greek Island of Syros (1750-1820)”, History of the Family: An International Quarterly, 9 (2004), σελ. 299-315.

Ioannis Karachristos, “Theoretische Überlegungen zur Wahrnehmung der Migration. Am Beispiel von Migrationen griechisch-orthodoxer Bevölkerungsgruppen Kleinasiens“, στο: Wiener Byzantinistik und Neogräzistik. Beiträge zum Symposion Vierzig Jahre Institut für Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien im Gedanken an Herbert Hunger (Wien, 4.-7. Dezember 2002), [Byzantina et Neograeca Vindobonensia], εκδόσεις Αυστριακής Ακαδημίας των Επιστημών, Wien 2004, σελ. 231-240.

Ioannis Karachristos – Michael Warlas, “Immigrants in Smyrna – Refugees in Greece: Subsequent transformations of identity among the Kytherian migrants”, στο: Griechische Kultur in Südosteuropa in der Neuzeit. Beiträge zum Symposium in memoriam Gunnar Hering, (Wien 16.-18. Dezember 2004), Maria Stassinopoulou - Ioannis Zelepos (Hg.), [Byzantina et Neograeca Vindobonensia], εκδόσεις Αυστριακής Ακαδημίας των Επιστημών, Wien 2008, σελ. 375-386.

Karachristos I., Warlas M., "Remembering to forget, forgetting to remember. Story-telling culture and emotionality in the memory of the old refugees in Greece" στο The emotional dimensions of learning and researching lives: a neglected species? The 2008 conference of the ESREA life history and biographical research network, March 6-9th 2008Canterbury Christ Church University, UK., 2008.

Μιχαήλ Βαρλάς, Ιωάννης Καραχρήστος, «Μνήμη της καταγωγής και τοπική ταυτότητα των απογόνων των Κυθηρίων της Σμύρνης», Η΄ Διεθνές Πανιώνιο Συνέδριο, Κύθηρα 21-25 Μαΐου 2006. Πρακτικά, Κύθηρα 2009, τόμ. 3, σ. 128-138.

Μιχάλης Βαρλάς – Ιωάννης Καραχρήστος, «Εκπαίδευση στη συλλογική μνήμη. Το Πρόγραμμα Γενεαλογίας και Προφορικής Ιστορίας του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού», (υπό δημοσίευση στο: Κοινωνικές Ανισότητες και Εκπαίδευση. Συνέδριο Αφιερωμένο στα 20 Χρόνια από την Ίδρυση του Τ.Ε.Ε.Π.Η., Αλεξανδρούπολη 28 – 30 Μαρτίου 2008).

Ioannis Karachristos, Michael Warlas, "Narrating one’s Life Story: Storytellers, Storytelling Cultures and the Dimensions of Self-presentation among the greek-orthodox Αsia Μinor refugees", στο Narratives across Time and Space: The 15th Congress of the International Society for Folk Narrative Research, Αθήνα, 21-27 Ιουνίου, 2009. (υπό δημοσίευση).

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας

Ηπίτου 3, 10557 Αθήνα

Τηλ. 210 3664 765

e-mail: ykarachr@academyofathens.gr