Κοντογιαννοπούλου Αναστασία


Κοντογιαννοπούλου Αναστασία
Ερευνητικό Προσωπικό

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

 

Πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (2000-2003) και μεταδιδακτορικής έρευνας (2004-2005). Έχει συμμετάσχει σε μεταπτυχιακά σεμινάρια στο τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του ΑΠΘ και στο Université Paris-1, Panthéon-Sorbonne. Διδάκτωρ της Φιλοσοφίας του τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ (2003). Θέμα διδακτορικής διατριβής: «Η εσωτερική πολιτική του Ανδρονίκου Β΄ Παλαιολόγου (1282-1328): Διοίκηση - Οικονομία». Δόκιμη Ερευνήτρια στο ΚΕΜΝΕ από το 2008 με γνωστικό αντικείμενο την Ιστορία της Μέσης και Ύστερης Βυζαντινής Περιόδου. Το 2012 εκλέχτηκε στη θέση της Εντεταλμένης Ερευνήτριας και το 2018 στη θέση της Κύριας Ερευνήτριας στο ίδιο Κέντρο. Επίσης, από το 2005 διδάσκει Βυζαντινή Ιστορία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών / Πρόγραμμα Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό και Πρόγραμμα Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό).

Ασχολείται με την οικονομική, διοικητική και κοινωνική ιστορία του Βυζαντίου κατά την υστεροβυζαντινή περίοδο (13ος-15ος αι.) με αναφορές και στη μέση βυζαντινή εποχή. Οι κύριες δημοσιεύσεις της αναφέρονται στην οικονομική και διοικητική οργάνωση του βυζαντινού κράτους στα χρόνια των Παλαιολόγων (13ος-15ος αι.) και σε διάφορες εκφάνσεις του εκκλησιαστικού και κοινωνικού βίου κατά την περίοδο αυτή. Είναι υπεύθυνη του προγράμματος «Οι πόλεις στο Βυζάντιο : Οικονομία-Διοίκηση-Κοινωνία (13ος-15ος αι.)».

        
Κύριες δημοσιεύσεις
       
Μονογραφίες:

 • H εσωτερική πολιτική του Ανδρονίκου Β΄ Παλαιολόγου (1282-1328): Διοίκηση-Οικονομία, Βυζαντινά Κείμενα και Μελέται 36, Θεσσαλονίκη 2004.
 • Τοπικά συμβούλια στις βυζαντινές πόλεις (13ος-15ος αι.). Παράδοση και εξέλιξη, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 2015.

Συλλογικός τόμος:

 • Πόλεις και εξουσία στο ύστερο Βυζάντιο (1261-1453), Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 2018 (υπό εκτύπωση).

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά:

 • «Το σχίσμα των Αρσενιατών (1265-1310). Συμβολή στη μελέτη της πορείας και της φύσης του κινήματος», Βυζαντιακά 18 (1998), σ. 177-235.
 • «Το πορτραίτο του πατριάρχη Αρσενίου Αυτωρειανού στην Παναγία Χρυσαφίτισσα της Λακωνίας (1289/1290)», Βυζαντιακά 19 (1999), σ. 223-238.
 • «La fiscalité à Byzance sous les Paléologues (13e-15e siècle): les impôts directs et indirects», Revue des Etudes Byzantines 67 (2009), p. 5-57.
 • «Η προσηγορία κῦρ στη βυζαντινή κοινωνία», Βυζαντινά 32 (2012), 209-226.
 • «The Notion of “demos” and its Role in Byzantium during the Last Centuries (13th-15th c.)», Βυζαντινά Σύμμεικτα 22 (2012), 101-124.
 • «Κοινωνική διαστρωμάτωση στις βυζαντινές πόλεις (11ος-15ος αι.). Η περίπτωση των καστρηνών», Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 11 (2014), 9-28.
 • «Formes d’organisation collective dans les villes byzantines: questions de terminologie (7e-12e s.)», Revue des Etudes Byzantines 72 (2014), 235-248.
 • «Η έννοια του κοινοῦ στο Χρονικό του Μορέως και στο Χρονικό των Τόκκων (14ος – 15ος αι.)», Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 12 (2016), 133-145.
 • «Εσωτερικές μεταναστεύσεις στο ύστερο Βυζάντιο (μέσα 13ου - τέλη 14ου αι.)», Βυζαντινά Σύμμεικτα 27 (2017), 211-238.
 • «Μεταξύ Κωνσταντινούπολης και Θεσσαλονίκης: Διοικητική και κοινωνική οργάνωση των Σερρών (1261 – 1383)», Πόλεις και εξουσία στο ύστερο Βυζάντιο (1261-1453), επιστ. επιμέλεια Α. Κοντογιαννοπούλου, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 2018 (υπό εκτύπωση).

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:
Aναγνωστοπούλου 14, 106 73 Aθήνα
Τηλ. 210 3664 646

Fax: 210 3664 637

e-mail: akontogian@academyofathens.gr

https://academyofathens.academia.edu/AnastasiaKontogiannopoulou