Κοντογιαννοπούλου Αναστασία


Κοντογιαννοπούλου Αναστασία
Ερευνητικό Προσωπικό

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (2000-2003) και μεταδιδακτορικής έρευνας (2004-2005). Διδάκτωρ του τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ (2003). Θέμα διδακτορικής διατριβής: «Η εσωτερική πολιτική του Ανδρονίκου Β’ Παλαιολόγου (1282-1328): Διοίκηση - Οικονομία». Ερευνήτρια στο ΚΕΜΝΕ από το 2008. Ασχολείται με την οικονομική, διοικητική και κοινωνική ιστορία του Βυζαντίου κατά την υστεροβυζαντινή περίοδο (11ος-15ος αι.). Οι δημοσιεύσεις της αναφέρονται στην οικονομική και διοικητική οργάνωση του βυζαντινού κράτους στα χρόνια των Παλαιολόγων (13ος-15ος αι.) και σε διάφορες εκφάνσεις του εκκλησιαστικού και κοινωνικού βίου κατά την περίοδο αυτή. Είναι υπεύθυνη του προγράμματος «Οι πόλεις στο Βυζάντιο : Οικονομία-Διοίκηση-Κοινωνία (13ος-15ος αι.)».

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Μονογραφία: 
Η εσωτερική πολιτική του Ανδρονίκου Β΄ Παλαιολόγου (1282-1328): Διοίκηση-Οικονομία, Βυζαντινά Κείμενα και Μελέται 36, Θεσσαλονίκη 2004.

«Δύο ανέκδοτα έγγραφα του Σκιαθίτη Δημητράκη Οικονόμου, 1785-1800», Θεσσαλικό Ημερολόγιο 29 (1996), σ. 181-192.

«Το σχίσμα των Αρσενιατών (1265-1310). Συμβολή στη μελέτη της πορείας και της φύσης του κινήματος », Βυζαντιακά 18 (1998), σ. 177-235.

«Το πορτραίτο του πατριάρχη Αρσενίου Αυτωρειανού στην Παναγία Χρυσαφίτισσα της Λακωνίας (1289/1290)», ανακοίνωση στο Κ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο το 1999 και δημοσίευση στα Βυζαντιακά 19 (1999), σ. 223-238.

«La fiscalité à Byzance sous les Paléologues (13-15 siècle) : les impôts directs et indirects», Revue des Etudes Byzantines 67 (2009), σ. 5-57.

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:
Aναγνωστοπούλου 14, 106 73 Aθήνα
Τηλ. 210 3664 646

Fax: 210 3664 637

e-mail: akontogian@academyofathens.gr