Λαμπρινός Kωνσταντίνος


Λαμπρινός Kωνσταντίνος
Ερευνητικό Προσωπικό

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπότροφος-ερευνητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, διδάκτωρ Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (1999). Θέμα διδακτ. διατριβής: Κοινωνία και διοίκηση στο βενετοκρατούμενο Ρέθυμνο. Το ανώτερο κοινωνικό στρώμα των ευγενών (1571-1646). Από το 2001 εργάζεται ως ερευνητής Δ΄ Βαθμίδας στο ΚΕΜΝΕ και το 2005 εκλέχθηκε στη θέση του ερευνητή Γ΄ Βαθμίδας στο ίδιο Κέντρο. Το 2010 προήχθη στη Β΄ βαθμίδα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην κοινωνική ιστορία και την ιστορία των θεσμών στις βενετικές περιοχές του ελλαδικού χώρου με έμφαση στην Κρήτη κυρίως από τον 15ο έως τον 17ο αιώνα. Οι δημοσιεύσεις του αναφέρονται στην κοινωνική οργάνωση της ανώτερης τάξης (ευγενείς) και των πληθυσμών της υπαίθρου, την κοινωνική θέση των γυναικών και των νοταρίων, τις σχέσεις λατίνων-ορθοδόξων, την οικονομική συγκρότηση των λατινικών επισκοπών κ.λπ. ΄Εχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα και σε τοπικά και διεθνή συνέδρια. Είναι υπεύθυνος του προγράμματος "Η κοινωνία της Κρήτης κατά την ύστερη βενετική περίοδο".

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

"Η εξέλιξη της κρητικής ευγένειας στους πρώτους αιώνες της Βενετοκρατίας", Θησαυρίσματα 26 (1996), σ. 206-224

"Οι κάτοικοι της κρητικής υπαίθρου κατά το 16ο και 17ο αιώνα. Κοινωνικο-πολιτικά γνωρίσματα και πρακτικές εκπροσώπησης", Θησαυρίσματα 32 (2002), σ. 97-152

"Οι νοτάριοι της Κρήτης ενώπιον του νόμου. Εξετάσεις καταλληλότητας και καθορισμός αμοιβών εργασίας τον 17ο αιώνα", Κρητολογικά Γράμματα 18 (2002/2003), σ. 105-125

"Η καθολική Εκκλησία στο Ρέθυμνο. Μαρτυρίες των λατίνων επισκόπων (τέλη 16ου-μέσα 17ου αι.)", Πρακτικά Συμποσίου Της Βενετιάς το Ρέθυμνο, επιμ. Χρύσα Μαλτέζου-Ασπασία Παπαδάκη, Βενετία 2003, σ. 161-209

"Οι γυναίκες της ανώτερης τάξης στη βενετοκρατούμενη Κρήτη. Νομικο-κοινωνική θέση, αντιλήψεις, συμπεριφορές (16ος-17ος αι.)", Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 7 (2004), σ. 83-142

"Αποσκίρτηση από το λατινικό δόγμα και αντίκτυπος στην κοινωνική θέση. Στερήσεις τίτλων βενετικής ευγένειας; Κρήτη τέλη 16ου-17ος αι.", Θησαυρίσματα 35 (2005), σ. 295-308.

"Τα προνόμια και τα σπαθιά. Κοινωνικές μεταβολές και στρατολόγηση στη βενετοκρητική ύπαιθρο (16ος-17ος αι.", Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά, τ. 9 (2008), σ. 9-58.

"Il vocabolario sociale nella Creta veneziana e i problemi del censimento di Tri(vi)san. Approcci interpretativi e desiderata di ricerca", I Greci durante la venetocrazia: uomini, spazio, idee (XIII-XVIII sec.), Atti del Convegno Internazionale di Studi, Venezia, 3-7 dicembre 2007, επιμ. Chryssa Maltezou–Angeliki Tzavara–Despina Vlassi, Βενετία 2009, σ. 183-197.

Michiel Gradenigo, νοτάριος στη δουκική γραμματεία του Xάνδακα, Libro 1593-1617. Eισαγωγή-΄Eκδοση: Kώστας E. Λαμπρινός, Αθήνα 2010.

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:
Aναγνωστοπούλου 14, 106 73 Aθήνα
Τηλ. 210 3664 659

Fax: 210 3664 637

e-mail: klambrinos@academyofathens.gr