Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη Λυδία


Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη Λυδία
Διευθύντρια Ερευνών- Διευθύνουσα ΚΕΙΕΔ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

 

Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ονοματεπώνυμο: Δρ. Ν. Λυδία Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη
Ημερομ. γέννησης: 1/1/1962
Διεύθυνση: Δρυάδων 9, 14563, Κηφισιά, Αθήνα
Τηλ.: 2103664627 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: papariga@academyofathens.gr
http://academyofathens.academia.edu/LydiaPaparriga

Διευθύντρια Ερευνών-Διευθύνουσα στο Κέντρο Ερεύνης Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών (ΚΕΙΕΔ).

ΙΙ. ΣΠΟΥΔΕΣ

1995
Αριστούχος Διδάκτωρ του Tμήματος Nομικής της Σχολής Nομικών, Oικονομικών και Πολιτικών Eπιστημών του Πανεπιστημίου Aθηνών (Εισηγητική Επιτροπή: Επιβλέπων Kαθηγητής  Δημήτριος Γκόφας (Ιστορία Δικαίου), Καθηγητές κ.κ. Σπύρος Tρωιάνος (Βυζαντινό και Εκκλησιαστικό Δίκαιο) και Iουλία Bελισσαροπούλου-Καράκωστα  (Ιστορία Δικαίου). Θέμα διδακτορικής διατριβής: Η νομική προστασία της γονικής περιουσίας στη Μύκονο (17ο-18ος αι.) (δημοσίευση με βελτιώσεις και προσθήκες στην Eπετηρίδα KEIEΔ, Παράρτημα, αριθ. 1 , Aθήνα 1999, σσ. 23-228).

1985–1988
Φοίτηση στην Eθνική Σχολή Δημοσίας Διοικήσεως (E.Σ.Δ.Δ.) κατόπιν επιτυχίας στο πρώτο εισαγωγικό διαγωνισμό του έτους 1985. Σειρά εισαγωγής μεταξύ 1000 υποψηφίων: ΠΡΩΤΗ.  Σειρά αποφοίτησης κατόπιν τελικών εξετάσεων (29.5.1988) : ΠPΩTH.

1984-1985: Παρακολούθηση του κύκλου σεμιναρίων του Συμβούλιο της Επικρατείας επί θεμάτων διοικητικού και διοικητικού δικονομικού δικαίου.

1979-1984
Φοίτηση στο Νομικό Τμήμα της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πτυχίο με βαθμό Άριστα.

1973-1979
Γυμνασιακές σπουδές στην Αθήνα στα Eκπαιδευτήρια Γ. Zηρίδη. Απολυτήριο με  τον βαθμό Άριστα.

 
IIΙ. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

Μονογραφίες και μελέτες της Λ. Παπαρρήγα Αρτεμιάδη δημοσιευμένες στις εκδόσεις του ΚΕΙΕΔ (Επετηρίς και Παράρτημα) βλέπε στο Ψηφιακό Αποθετήριο της Ακαδημίας Αθηνών

http://repository.academyofathens.gr/keied/index.php/gr/content/39  και
http://repository.academyofathens.gr/keied/index.php/gr/content/4

Κατάλογο Δημοσιευμάτων της ιδίας βλέπε επίσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://academyofathens.academia.edu/

Α. ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

Α.1. Στοιχεία ελληνικών επιδράσεων στα λατινικά κείμενα του Corpus Juris Civilis. Αποσπάσματα από την αρχαιοελληνική γραμματεία, Επετηρίς ΚΕΙΕΔ, Παράρτημα 7, Αθήνα 2006, σσ. 1-233.
«Έπαθλο Γεωργίου Μ. Τριανταφύλλου» 2012. Απονομή από τη Πανεπιστημιακή Σύγκλητο (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)].
Βιβλιοκρισία: Κ. Δεσποτόπουλος, Νομικό Βήμα 2006, σ. 1415

Α.2. Διδακτορική διατριβή: H νομική προστασία της γονικής περιουσίας στη Mύκονο (17ος–18ος αι.), Eπετηρίς KEIEΔ, Παράρτημα, αριθ. 1 , Aθήνα 1999, σσ. 23-228.

Β. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΕΣ ΣΕ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Β.1. Περίγραμμα της Ιστορίας του Μεταβυζαντινού Δικαίου. Τα ελληνικά κείμενα, Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών τ. 63 (2011), σσ. 1-727. Εισαγωγή (σσ.110-165) & επιμέλεια έκδοσης, Λ. Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη/ Το κείμενο του έργου (σσ.171-726)  σε συνεργασία με τους ερευνητές ΚΕΙΕΔ Η. Αρναούτογλου, Ιω. Χατζάκη.
Βιβλιοκρισίες:
Π. Τσούκας, Νομικό Βήμα 61.2 (2013), 605-606
Δέσποινα Τσούρκα-Παπαστάθη, Ελληνικά. Δημοσιεύματα της εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 64 (2014), 238-241
Παρουσίαση βιβλίων Ιστορίας Δικαίου- Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας Δικαίου (Πρόεδρος κ. Κ. Μπουρδάρα, Ομιλητές Γ. Νάκος, Δ. Παπαστάθη , Θεσσαλονίκη,  Ιούνιος 2015)

Β.2. Μ. Τουρτόγλου–Λ. Παπαρρήγα–Αρτεμιάδη, Η συμβολή των δραγομάνων του στόλου στην προαγωγή της δικαιοσύνης των νήσων του Αιγαίου, Επετηρίς ΚΕΙΕΔ, Παράρτημα 2, Αθήνα 2002,  σσ. 7-130.
Βιβλιοκρισία: Τ. Γριτσόπουλος, Μνημοσύνη 2007.

Γ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Γ.1. «Ἐπαγγελία» (pollicitatio apud rem publicam). L’évolution de la nature juridique de l’évergésie et ses effets sur le fonctionnement des cités (IIIe s. avant-VIe s. après notre ère)», ΙΟΥΛΙΑΝ ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΑΙΝΕΣΑΙ. Studies in Ancient Greek and Roman Law (A. Dimopoulou, A. Helmis, D. Karabelas eds), Ελληνική Επιγραφική Εταιρεία, Αθήναι 2020, σσ. 165-190.

Γ.2. « Les scoliastes byzantins face aux ambigüités des lois », REB 77 (2019), σσ. 225-256.
DOI: 10.2143/REB.77.0.3287315

Γ.3. «Théorie rhétorique et herméneutique juridique à l’époque byzantine: vers une méthode de contrôle et de rectification du droit», στον τόμο Pouvoir, Rhétorique et Justice, Collection « Pouvoir, Lettres, Normes », J. M. Joubert- Fr. Ploton-Nicollet (dir.), Paris, Garnier Classiques, 2019, σσ. 103-124.
DOI: 10.15122/isbn.978-2-106-08855-4. p. 0103

Γ.4. « Combler graduellement les lacunes du droit: Les approches interprétatives des scoliastes byzantins », RΕΒ 76 (2018), σσ. 328-358.
DOI:10.2143/REB.76.0.3285524
http://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=journal&journal_code=REB

Γ.5. «Aρχές και κατευθύνσεις στην απονομή της κοσμικής δικαιοσύνης κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο», Βυζαντινά 35 (2017), σσ. 359-410.

Γ.6. «Μεταβυζαντινό δίκαιο και δίκαιο του νεοτέρου ελληνισμού, 2010-2017 (ερευνητική δραστηριότητα, μονογραφίες, μελέτες και άρθρα), Επετηρίς ΚΕΙΕΔ 48 (2018), σσ. 51-87.

Γ.7. «Interventions de l’herméneutique juridique dans la résolution des ambiguités de la loi lors des contestations en justice à l’époque byzantine», Humanitas 69 (2017), σσ. 81-109
https://doi.org/10.14195/2183-1718_69_4       

Γ.8. «L’apport de la pensée grecque au processus de formation des premières notions juridiques», στον τόμο Livre jubilaire de l’Université de Fès (Maroc). Centenaire du Dahir formant Code des Obligations et Contrats) (Prof. F. Rherrousse ed.), 2017, σσ. 34-66.

Γ.9. «Tομαί» dans les ambigüités («ἀμφίβολα») des lois byzantines. Éléments des approches interprétatives des scoliastes byzantins», εις Proceedings of the 23rd International Congress of Byzantine Studies, Belgrade, 22-27.8.16, Round Table: Law as a means of Change in Byzantium, σσ. 66-70
http://www.byzinst-sasa.rs/eng/online-editions

Γ.10. «Η έννοια του «ὀρθοῦ λόγου» στον νεοελληνικό νομικό βίο: Ρυθμιστής ή καταλύτης;», Τιμητικός Τόμος Καθηγ. Ν. Κ.  Κλαμαρή, Αθήνα 2016, σσ. 875-906.

Γ.11.Στο πλαίσιο του προγράμματος της Ακαδημίας Αθηνών  «Προβολή του έργου των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών στον παγκόσμιο ιστό» συγγραφή οκτώ (8) θεματικών και εισαγωγικών  κειμένων  που προτάσσονται των 4 Συλλογών του ΚΕΙΕΔ οι οποίες έχουν ήδη ψηφιοποιηθεί και τεκμηριωθεί στο ψηφιακό αποθετήριο  της Ακαδημίας Αθηνών (repository.academyofathens.gr/keied/index.php/gr):

1. ΣΥΛΛΟΓΗ  ΚΕΙΕΔ: Μελέτες Ιστορίας Δικαίου (324 τεκμήρια)
Ι.1.Θεματικό κείμενο: Κριτικές εκδόσεις νομικών πηγών και ερμηνευτικές προσεγγίσεις της ιστορίας και των θεσμών του ελληνικού δικαίου
12. Εισαγωγικό σημείωμα

2 ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΕΙΕΔ : Νομικές Πηγές της μεταβυζαντινής περιόδου και της περιόδου του νεοτέρου ελληνισμού (5.961 τεκμήρια)
2.1. Θεματικό Κείμενο: Κείμενα  της ελληνικής νομικής γραμματείας μετά την κατάρρευση της βυζαντινής κυριαρχίας: Νομικοί κώδικες, δικαστικές και αιρετοκρισιακές αποφάσεις, διοικητικά και δικαιοπρακτικά έγγραφα, αποφάσεις "κοινών" και σωματείων, νομοθετικά και συνταγματικά κείμενα της μετεπαναστατικής και καποδιστριακής περιόδου
2Ι. 2. Εισαγωγικό σημείωμα

3. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΕΙΕΔ: Περίγραμμα Ιστορίας Μεταβυζαντινού Δικαίου (3.388 τεκμήρια)
3.1. Θεματικό Κείμενο: Εποπτική απεικόνιση της μεταβυζαντινής νομικής γραμματείας. Ιστορικό και ειδολογικό διάγραμμα των γραπτών μνημείων του νομικού βίου, ερευνητικά πεδία, μεθοδολογία έρευνας.
3.2. Εισαγωγικό σημείωμα

Γ.12. Προλογικό σημείωμα στο έργο Κ. Ed. Zachariä von Lingenthal, Ταξίδι στην Ανατολή κατά τα έτη 1837 και 1838, εισαγωγή-μετάφραση Σπ. Τρωιάνος, Επετηρίς ΚΕΙΕΔ, Παράρτημα 14, Αθήνα 2016, σσ. 7-11.

Γ.13. «Ο ορθός λόγος ως ρυθμιστικός παράγων του νέου ελληνικού νομικού βίου», Επετηρίς ΚΕΙΕΔ 46 (2015-2016), σσ. 213-274.

Γ.14. Σε συνεργασία με τον ερευνητή ΚΕΙΕΔ κ. Ιωάννη Χατζάκη κατάρτιση του Νομικού και του Ειδολογικού ευρετηρίου (σσ. 433-458) στον τόμο Σ. Ήμελλος, Σ. Ψαρράς (εκδ.), Νοταριακές πράξεις Φιλωτίου παπα-Στεφάνου Αρώνη (1742-1762), τ. Β΄, Επετηρίς ΚΕΙΕΔ, Παράρτημα 13, Αθήνα 2015, σσ. 1-500.

Γ.15. «Entre histoire et recta ratio (ορθός λόγος) – Techniques des modifications latentes dans le domaine de la justice du nouvel État hellénique (1828-1831», στον τόμο Études Balkaniques. Cahiers P. Belon 19-20 (2013-2014): La culture juridique dans les Balkans, Droit, État et identité nationale. (L. Bénou, L. Mayali eds), σσ. 211-259.

Γ.16. «D.50.16.38. Όντα  “contra naturam” και  “prodigiosa quae Graeci φαντάσματα vocant», στον Τιμητικό Τόμο Καθηγ. Σπ. Τρωιάνου για τα ογδοηκοστά γενέθλιά του (επιμ. Β. Λεονταρίτου, Κ. Μπουρδάρα, Ε. Παπαγιάννη), Αντικήνσωρ, τ. ΙΙ, Αθήνα 2013, σσ. 1365-1395.

Γ.17. «Κριτικές Παρατηρήσεις για τη νομική θεμελίωση του νέου ελληνικού κράτους. Με βάση ανέκδοτο υπόμνημα προς τον Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια (12.11.1829)», Επετηρίς ΚΕΙΕΔ 44 (2012-2013), σσ. 277-403.

Γ.18. «Οι προκλήσεις της έρευνας στο περιβάλλον της νομικής ανομοιομορφίας του μεταβυζαντινού κόσμου. Σκέψεις με αφορμή την έκδοση του κώδικα Vaticanus Graecus 2639», Επετηρίς ΚΕΙΕΔ 44, Παράρτημα 12, Αθήνα 2013-2014, σσ. 11-34.

Γ.19. Νεκρολογία/Παρουσίαση έργου: «Μενέλαος Α.  Τουρτόγλου (1921-2013)», Επετηρίς Επετηρίς ΚΕΙΕΔ 44 (2012-2013). Μνήμη Μενελάου Α. Τουρτόγλου, σσ. 1- 8.

Γ.20. Εισαγωγή στον τόμο Περίγραμμα Ιστορίας Μεταβυζαντινού Δικαίου. Τα ελληνικά κείμενα, Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών, τ. 63 (2011), σσ. 111-164.

Γ.21. Προλογικό σημείωμα στο έργο Δέσποινα Τσούρκα–Παπαστάθη, Η νομολογία του κριτηρίου της “Κομπανίας των Ρωμαίων πραγματευτών του Σιμπίου Τρανσυλβανίας (17ος–18ος αι.). Πηγές Δικαίου του απόδημου ελληνισμού επί οθωμανικής κυριαρχίας, Επετηρίς ΚΕΙΕΔ, Παράρτημα αρ. 10 , Αθήνα 2011,  σσ. 11-14.

Γ.22. «La promesse inaccomplie de liberalité envers la cité comme une catégorie particulière de dette publique pendant la période romanobyzantine», στον τόμο Νόμος. Επιστημονική Επετηρίς Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Αριστοτελείου Παν. Θεσσαλονίκης Πνεύματος δώρημα Γεωργίω Π. Νάκω, Θεσσαλονίκη 2010, σσ. 371-386.

Γ.23. «Δίκαιο και απονομή δικαιοσύνης στη Μύκονο στα τέλη της μεταβυζαντινής περιόδου» (17ος-18ος αι.), Πρακτικά Διημερίδας: Μελέτες και έρευνες για τη Μύκονο στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, 14-15 Φεβρουαρίου 2009, Μύκονος 2009, σσ. 29-51.

Γ.24. «Προξενηταί», «προξενητικά» και «ερμηνευτικά» αυτών. Διαμεσολαβήσεις στη σύναψη θεμιτών συμφώνων κατά τη ρωμαιοβυζαντινή περίοδο», Επετηρίς ΚΕΙΕΔ 41 (2008), σσ. 65-94.

Γ.25. «'Ανεκπλήρωτες «ἐπαγγελίαι» προς τις πόλεις. Συμβολή στη μελέτη της νομικής τους αντιμετώπισης κατά τη ρωμαιοβυζαντινή περίοδο", Επετηρίς ΚΕΙΕΔ 40 (2007), σσ. 85-126

Γ.26. «Ελληνικές ιατρικές φιλοσοφικές επιδράσεις αναφερόμενες στην πώληση κατά το ρωμαιοβυζαντινό δίκαιο», Επετηρίς ΚΕΙΕΔ 38 (2004), σσ. 29-59.

Γ.27. «Ειρηνάρχες της Μ. Ασίας. Παρατηρήσεις επί των αρμοδιοτήτων και ενεργειών τους σε υποθέσεις ληστείας (D.48.3.6, Marc. De jud. publ.)», Eπετηρίς KEIEΔ 37 (2003), σσ. 9-27.

Γ.28. «Μορφές δωρεών και νομικοί περιορισμοί στο νησιωτικό χώρο του Aιγαίου (17ος–18ος αι.», Eπετηρίς KEIEΔ 36 (2002), σσ. 135-181.

Γ.29. «Mεταβιβάσεις ακινήτου περιουσίας αναδόχων δια "βαπτιστικών"συμβολαίων στη Mύκονο (17ος–18ος αι.», Μνημοσύνη. Περιοδικόν της Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών επί του Νεωτέρου Ελληνισμού 15 (2001–2002), σσ. 225-247.

Γ.30. «Δικονομικές διατάξεις και απονομή αστικής δικαιοσύνης στις περιοχές Πάργας–Πρέβεζας–Bόνιτσας (1800–1806)», Eπετηρίς KEIEΔ 35 (2001), σσ. 171-283.

Γ.31. «Aποφάσεις Eφετείου Πάργας (1803–1805). Eισαγωγή–σχολιασμός», Eπετηρίς KEIEΔ 35 (2001), σσ. 121-145.

Γ.32. «Tο Bιβλίον των Aποφάσεων του "Συλλόγου της Eπικλήσεως των πέντε" Πάργας (1803–1805)–[Iστορικό Aρχείο Kερκύρας, φάκελος 9 (1)]»,  Eπετηρίς KEIEΔ 35 (2001), σσ. 145-169, σε συνεργασία με την ερευνήτρια ΚΕΙΕΔ κ. Δ. Kαραμπούλα.

Γ.33. «Oι πράξεις του νοταρίου Kαρουσάδων Kερκύρας πρωτοπαπά Φιλίππου Kατωϊμέρη (1503–1507)», Eπετηρίς KEIEΔ 33 (1997), σσ. 9-437, σε συνεργασία με τους ερευνητές ΚΕΙΕΔ κ. κ. Γ. Pοδολάκη και Δ. Kαραμπούλα.

Γ.34. «H αναγκαστική εκτέλεση για την ικανοποίηση ιδιωτικών χρηματικών απαιτήσεων. Περιπτώσεις από τα μεταβυζαντινά έγγραφα του νησιωτικού χώρου του Aιγαίου (1600–1821)», Eπετηρίς KEIEΔ 34 (1998), σσ. 127-178.

Γ.35. «Οι πράξεις του νοταρίου Δουκάδων Κερκύρας Αρσενίου Αλεξάκη (1513–1516)» , Επετηρίς ΚΕΙΕΔ 34 (1998), σσ. 9-126, σε συνεργασία με την ερευνήτρια ΚΕΙΕΔ  κ. Δ. Καραμπούλα.

Γ.36. «Oι πράξεις του νοταρίου Aγίου Mατθαίου Kέρκυρας Πέτρου Bαραγκά (1541–1545)», Eπετηρίς KEIEΔ 32 (1996), σσ. 207-341, σε συνεργασία με τον τ. Διευθυντή Ερευνών ΚΕΙΕΔ κ. Γ. Pοδολάκη.

Γ.37. «O κώδικας του νοτάριου Nάξου Iωάννου Mηνιάτη 1680–1689 (χφ. Γ.A.K. 86)» Eπετηρίς KEIEΔ 29–30/1990, σσ. 125-1312, σε συνεργασία με την τέως Διευθύντρια ΚΕΙΕΔ κ. A. Σιφωνιού–Kαράπα και τον τ. Διευθυντή Ερευνών ΚΕΙΕΔ  κ. Γ. Pοδολάκη.

Δ. ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Δ.1. «Τήρηση και παράκαμψη της οθωμανικής νομιμότητας. Υπερεξουσίες και όρια της Δραγομανίας του Στόλου (1770-1821)», υπό δημοσίευση στον Τόμο προς τιμήν της Καθηγ. Κ. Μπουρδάρα, σσ. 63.

Δ.2. «L’évolution de la nature juridique de l’évergesie et ses effets sur le fonctionnement des cités (IIIe s. avant-VIe s. après notre ère)», υπό δημοσίευση εις Volume in honor of J. Velissaropoulos-Karakostas (A. Dimopoulou, A. Helmis, D. Karabelas eds), Athens 2017, σσ. 16

Δ.3. « “Χωρίς κανένα κοντράστιο ή χωρίς λόγον κρίσεως”. Μέθοδοι ικανοποίησης των δανειστών για ιδιωτικά χρέη μέσα με βάση τα νομικά κείμενα της μεταβυζαντινής Νάξου», υπό δημοσίευση στον Τόμο των Πρακτικών του ΣΤ’ Επιστημονικού Συνεδρίου «Νάξος διά μέσου των αιώνων», 2019-2020, σσ. 50.

 

IV. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ/ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2013 έως σήμερα
Διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα υπό την αιγίδα της Ακαδημίας Αθηνών (ΚΕΙΕΔ): «Ελληνόφωνοι πληθυσμοί εκτός της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Περίγραμμα της ιστορίας των δικαϊκών θεσμών» (Byzantine Documents in southern Europe. An Outline of the History of Law of greek-speaking Populations throughout the Mediterranean).
Στο πλαίσιο των ερευνητικών εργασιών του ανωτέρου προγράμματος προετοιμάζεται υπό την εποπτεία μου και σε συνεργασία με τον ερευνητή του ΚΕΙΕΔ Β’ Βαθμίδος κ. Ιωάννη Χατζάκη, με την Association Pierre Bellon, Fondation Maison des Sciences de l’Homme (Paris) (υπεύθυνη Dr. Jur. Liza Bénou) και με τις κ.κ. Vera von Falkenhausen (Prof. Emeritus, Univ. Tor Vergata) και Cr. Rognoni (Prof., Univ. Palermo) η έκδοση του έργου: A. Guillou, «Regestes des actes grecs d’Italie du Sud et de Sicile».  Ειδικότερα: Το έτος 2013 ο αείμνηστος βυζαντινολόγος  André Guillou παρέδωσε μέσω των επί σειράν ετών συνεργάτιδών του της κ. Λίζα Μπένου, Vice-Présidente de l’Association Pierre Belon et co-directrice des Éditions Pierre Bélon, και της κ. Cristina Rognoni, Prof. in Byzantine Civilisation (University of Palermo) στο Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου το πλήρες κείμενο του έργου του Les Régestes des actes grecques de l’Italie du Sud et de Sicile, εκφράζοντάς μας και γραπτώς τη βούλησή του το έργο αυτό να εκδοθεί από την Ακαδημία Αθηνών. Εκκινώντας από την επισήμανση ότι «l’historien del’Italie meridionale et de la Sicile au Moyen Age ne dispose d’aucun inventaire des actes grecs de la pratique»,  ο A. Guillou ολοκλήρωσε με το έργο αυτό μία εκτεταμένη έρευνα των ελληνικών εγγράφων, δημοσίων και δικαιοπρακτικών, που  ευρίσκονται διάσπαρτα εντός και εκτός Ιταλίας, η οποία εκτείνεται στις περιφέρειες Latium, Campanie, Pouilles, Basilicata, Calabre και Sicile. Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι το μνημειώδες αυτό έργο  να παραδοθεί στην επιστημονική κοινότητα κατά τρόπο που να αναδεικνύονται οι θεσμοί, ο νομικός και πολιτισμικός βίος και το εύρος των αλληλεπιδράσεων που παρατηρούνται από τα τέλη του 9ου  έως το 2ο ήμισυ του 14ου αι.  στις περιοχές της μεσογειακής Ιταλίας και Σικελίας.  Η μεθοδολογία και επί μέρους παράμετροι των εργασιών του προγράμματος έχουν ήδη ανακοινωθεί σε δύο συνέδρια, ενώ μία σχετική μελέτη μου βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας και πρόκειται να δημοσιευθεί εντός του έτους 2018.

2012 έως σήμερα
Ατομικό ερευνητικό πρόγραμμα: Βυζαντινά σχόλια και interpretatio legis
Έχοντας κυρίως ως βάση ορισμένα σχόλια των Βασιλικῶν και της Ecloga librorum Ι-Χ Basilicorum, αλλά και κάποια εκτενή αποσπάσματα της Πείρας, συλλογής αποσπασμάτων από δικαστικές αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις κυρίως του  Ευσταθίου του Ρωμαίου, το πρόγραμμα αυτό επικεντρώνεται στη διερεύνηση των ερμηνευτικών προσεγγίσεων με τις οποίες αίρονταν τα ιδιαιτέρως αμφιλεγόμενα νομικά ζητήματα στη βυζαντινή δικανική πρακτική. Προς τον σκοπό αυτό μελετώνται κάποιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις εικονικών, κατά την κρίση των βυζαντινών σχολιαστών, αντιφάσεων μεταξύ περισσοτέρων νομοθετικών ρυθμίσεων επί του αυτού θέματος, το ζήτημα της αξιοποίησης των αορίστων ή αξιολογικών εννοιών κατά την ερμηνευτική προσέγγιση των επίμαχων νομικών ζητημάτων, τα όρια που έθεταν οι αξιολογικές αυτές έννοιες στις περιπτώσεις εκείνες όπου ήταν επιτρεπτή στον βυζαντινό δικαστή η ευρεία χρήση της διακριτικής ευχέρειας, τα στάδια της «προοδευτικής» συμπλήρωσης του δικαίου, καθώς και τα όρια και οι κατευθύνσεις κατά την απονομή της κοσμικής δικαιοσύνης στη μέση βυζαντινή περίοδο (όπως αυτά  προκύπτουν από τα βυζαντινά σχόλια). Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας έχουν καταρτισθεί επτά (7) συνολικά μελέτες, από τις οποίες οι τρεις έχουν ήδη δημοσιευθεί (κατά τα έτη 2014, 2016 και 2017) οι δε λοιπές τελούν υπό δημοσίευση σε τιμητικούς τόμους και επιστημονικά περιοδικά της ημεδαπής και αλλοδαπής.

2012-2016
Ατομικό ερευνητικό πρόγραμμα: Κριτικές παρατηρήσεις με βάση ανέκδοτα νομικά έγγραφα της καποδιστριακής περιόδου.
Εχοντας ως αφετηρία ανέκδοτα υπομνήματα (γνωμοδοτήσεις) προς τον τότε Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια, η έρευνα αυτή επικεντρώνεται στην εξέταση ορισμένων ζητημάτων τα οποία αποκαλύπτουν τις προθέσεις και τις ενέργειες επιφανών πολιτικών προσώπων της τότε ελληνικής κυβέρνησης [κυρίως Ιωάννης Γενατάς (Υπουργός Δικαιοσύνης από 12.9.1829-17.11.1830 και 27.3.1831-26.7.1831], καθώς και διαφόρων διπλωματικών παραγόντων [κυρίως Nikita Petrovitch Panin (ρώσος διπλωμάτης, αντιπρέσβης και προξενικός πράκτορας της Ρωσίας στην Ελλάδα μετά τον Μάϊο του 1829), Jean Ribeaupierre (ρώσος πρέσβης κατά τη διάσκεψη του Πόρου τον Σεπτέμβριο-Δεκέμβριο του 1828), Achille Rouen (πρέσβης της Γαλλίας από τον Ιούνιο του 1829)], όσον αφορά τη διευθέτηση των ενδίκων διαφορών που ανέκυπταν μεταξύ ελλήνων και ξένων υπηκόων και γενικότερα τον τρόπο οργάνωσης και απονομής της δικαιοσύνης στο νεοπαγές ελληνικό κράτος. Προϊόν της έρευνας αυτής απετέλεσαν τέσσερις (4) μελέτες μου οι οποίες επιστηρίζονται σε αντίστοιχα Παραρτήματα ανεκδότων εγγράφων που μετέγραψα από τα Αρχεία του Υπουργείου Δικαίου και του Υπουργείου Εξωτερικών σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό κ. Ελένη Μπαζίνη και τον Κύριο Ερευνητή του ΚΕΙΕΔ κ. Ι. Χατζάκη. Οι μελέτες αυτές έχουν ήδη δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά της ημεδαπής και αλλοδαπής και σε τιμητικό τόμο κατά τα έτη 2013- 2016.

2015-2016
Ερευνητικό πρόγραμμα Ακαδημίας Αθηνών : Προβολή του έργου των ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών στον παγκόσμιο ιστό (Ψηφιακή Ακαδημία/βάση δεδομένων Mopseus) [συμμετοχή ΚΕΙΕΔ (παράδοση υλικού, τεκμηρίωση, προεπισκόπηση, έλεγχος ψηφιοποιημένων συλλογών).
Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συλλογικού αυτού προγράμματος είχα την εποπτεία, τον συντονισμό και συμμετοχή κατά τον έλεγχο των εργασιών της ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης του  αρχειακού υλικού του ΚΕΙΕΔ. Επίσης συνέταξα τα οκτώ θεματικά κείμενα και ειαγωγικά σημειώματα που προτάσσονται των Συλλογών του ΚΕΙΕΔ. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του συλλογικού αυτού προγράμματος το Κέντρον Ερεύνης Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου μετείχε με τις ακόλουθες τέσσερις (4) Συλλογές (=Λειτουργικές Ενότητες) (αριθμητικό σύνολο ψηφιοποιηθέντων τεκμηρίων ΚΕΙΕΔ 11.748).

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΕΔ  – Μελέτες Ιστορίας Δικαίου
Στην ενότητα αυτή ψηφιοποίηθηκαν όλες οι μελέτες που έχουν δημοσιευθεί στις εκδόσεις του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου από την ίδρυσή του έως σήμερα. Από τον τόμο της Επετηρίδος του ΚΕΙΕΔ με αρ. 40 (2007) και εξής οι δημοσιευόμενες μελέτες συνοδεύονται από περιλήψεις στην αγγλική ή γαλλική ή γερμανική ή ιταλική γλώσσα, εάν πρόκειται για ελληνόγλωσσες μελέτες, ή στην ελληνική γλώσσα, εάν πρόκειται για ξενόγλωσσες μελέτες, καθώς και από “λέξεις-κλειδιά” (key-words) με τις οποίες μπορεί να αναζητηθεί έκαστο δημοσίευμα στις διεθνείς βάσεις δεδομένων. Τα ψηφιοποιηθέντα κείμενα ταξινομήθηκαν από τους ερευνητές του ΚΕΙΕΔ, με βάση τη σχηματική κατάταξη των χρονικών περιόδων του Ελληνικού Δικαίου, σε ενότητες κάθε μία από τις οποίες εμφανίζει κοινά εννοιολογικά στοιχεία. Επιπρόσθετα, το εύρος της θεματολογίας των μελετών που φιλοξενούνται στις εκδόσεις του Κέντρου επέβαλε για λόγους διευκόλυνσης του χρήστη κατά την πλοήγησή του στο ψηφιοποιημένο υλικό, την περαιτέρω κατηγοριοποίηση των δημοσιευμάτων σε βασικούς τομείς και κλάδους του σύγχρονου δικαίου, παρά το γεγονός ότι ανάλογες συστηματοποιήσεις νομικών εννοιών, θεσμών ή πρακτικών απουσιάζουν κατά κανόνα ή ανιχνεύονται από τους ερευνητές σε παρεμφερή ή “εμβρυώδη” ή “υπαινικτική” μορφή στις προγενέστερες ιστορικές περιόδους. Τέλος, σε ξεχωριστές κατηγορίες εντάσσονται  οι εκδόσεις νομικών πηγών, οι κατάλογοι, οι βιβλιογραφίες, οι νεκρολογίες – παρουσιάσεις έργων καθώς και οι μελέτες που πραγματεύονται  ζητήματας θεωρίας και μεθοδολογίας του δικαίου.

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΕΔ - Περίγραμμα Ιστορίας Μεταβυζαντινού Δικαίου
Οι νομικές πηγές που δημοσιεύονται στους τρεις τόμους των Περιγραμμάτων  της Ιστορίας του Μεταβυζαντινού Δικαίου (Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών, τ. 26(1966), τ. 63(2011), τ.65(2012) εντοπίσθηκαν από τους συγγραφείς σε νοταριακά πρωτόκολλα, ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα, νομοθετικούς κώδικες και νομοκανονικά κείμενα, συλλογές δικαστικών και διαιτητικών αποφάσεων, καθώς και στα χιλιάδες έγγραφα των Αρχείων της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, σε αρχεία αγωνιστών της Ελλνικής επανάστασης, σε αρχεία κοινοτήτων του ξενοκρατούμενου ελληνισμού, σε αρχεία διοικητικών εγγράφων της οθωμανικής και της ενετικής περιόδου κ.λπ..

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΕΔ  - ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Το Κέντρον Ἐρεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών (ΚΕΙΕΔ) παραμένοντας πιστό στην προδιαγραφείσα αποστολή του, η οποία είναι κυρίως αυτή της «περισυλλογῆς, ἔκδοσης καί σχολιασμοῦ τῶν ἀνέκδοτων νομικῶν πηγῶν τῆς μεταβυζαντινῆς περιόδου», παρουσιάζει σε αυτήν την Λειτουργική Ενότητα  το σύνολο των νομικών πηγών της μεταβυζαντινής περιόδου οι οποίες  έχουν εκδοθεί στην Ἐπετηρίδα του ΚΕΙΕΔ και τη σειρά των μονογραφιών αυτής (Παράρτημα Ἐπετηρίδος ΚΕΙΕΔ) από την ίδρυσή του έως σήμερα. Για λόγους σφαιρικής απεικόνισης και άμεσης πρόσβασης του ερευνητικού κοινού στη νομική γραμματεία της μεταβυζαντινής περιόδου, κρίθηκε σκόπιμο να συμπεριληφθούν στην ίδια Λειτουργική Ενότητα οι θεμελιώδεις νομικές πηγές της μεταβυζαντινής περιόδου οι οποίες έχουν εκδοθεί στις επιστημονικές σειρές των Μνημείων τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας και των Πραγματειῶν τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, δεδομένου άλλωστε ότι η έντυπη μορφή ορισμένων απο τα έργα αυτά  έχει ήδη εξαντληθεί.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΕΔ – Δωρεά Καθηγητού Χαράλαμπου  Παπαστάθη προς το ΚΕΙΕΔ. Στη συγκεκριμένη Λειτουργική Ενότητα ψηφιοποιήθηκε το αρχείο της από 15.2.2012 δωρεάς του αειμνήστου Καθηγητού της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Χαράλαμπου Παπαστάθη προς την Ακαδημία Αθηνών και ειδικότερα το Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου. Το ανέκδοτο αρχειακό υλικό περιλαμβάνει συμβολαιογραφικές πράξεις, δικογραφίες, δικαστικές αποφάσεις (κυρίως του Πρωτοδικείου, Ειρηνοδικείου και Εμποροδικείου  Πατρών) καθώς και εμπορική αλληλογραφία που σχετίζεται άμεσα  με τη σταφιδοκαλλιέργεια και την συναφή εμπορική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε  στην περιοχή της Πελοποννήσου κατά το δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα (έτη 1835-1880 περίπου).

2006-2011
Συλλογικό ερευνητικό πρόγραμμα ΚΕΙΕΔ: Περίγραμμα της Ιστορίας του Μεταβυζαντινού Δικαίου
Κατά τα έτη 2006-2011, είχα την κύρια ευθύνη της οργανώσεως, του συντονισμού και της κατευθύνσεως της έρευνας στις επί μέρους εργασίες του ερευνητικού προγράμματος του ΚΕΙΕΔ «Περίγραμμα της Ιστορίας του Μεταβυζαντινού Δικαίου. Τα ελληνικά κείμενα». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπονήθηκε με τη συνεργασία δύο ερευνητών του ΚΕΙΕΔ, των κ. κ. Ιω. Χατζάκη και  Ηλ. Αρναούτογλου, καθώς και της κ. Πανωραίας Καλομπράτσου, επί διετία συνεργάτιδος του ΚΕΙΕΔ, τα δε αποτελέσματα των ερευνητικών εργασιών εκδόθηκαν στον τόμο «Περίγραμμα της Ιστορίας του Μεταβυζαντινού Δικαίου. Τα ελληνικά κείμενα», Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών, τ.63 (2011),  σσ. 1- 727. Πρόκειται για τη συστηματική παρουσίαση όλων των μέχρι σήμερα δημοσιευμένων πηγών του μεταβυζαντινού δικαίου η οποία συνιστά τη συνέχεια και συμπλήρωση του δημοσιευθέντος υπό του Δ. Σ. Γκίνη «Περιγράμματος της Ιστορίας του Μεταβυζαντινού Δικαίου», Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών, τ. 26, Αθήναι 1966, σ. 1–418).
Πέραν της εποπτείας, του συντονισμού των διοικητικών και επιστημονικών εργασιών που απαιτήθηκαν για τη διενέργεια του προγράμματος και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του και της ισομερούς μου συμμετοχής με τους άλλους ερευνητές στις ερευνητικές εργασίες που απαιτήθηκαν, η καθαρά ατομική μου συμβολή αφορά τις ακόλουθες εργασίες:
1. Κατάρτιση της εισαγωγής (σσ.110-165 του ανωτέρω τόμου). Στο προλογικό αυτό σημείωμα γίνεται εκτεταμένη αναφορά, αφενός μεν στην επιστημονική συνεισφορά 150 ετών στην έρευνα της ιστορίας του μεταβυζαντινού δικαίου, αφετέρου δε στη μεθοδολογία και τις αρχές που ακολουθήθηκαν κατά την κατάρτιση των δύο τόμων του νέου Περιγράμματος.
2. Προσθήκη σημειώσεων στο κύριο σώμα του έργου προκειμένου να καταστεί ευχερής για τον χρήστη του Περιγράμματος ο συσχετισμός των πηγών μεταξύ τους και  να παρουσιασθούν πληρέστερα οι πλέον σημαντικές πηγές (λ. χ. τα νομοκανονικά και συνταγματικά κείμενα της περιόδου).
3. Προσθήκες  αποσπασμάτων σημαντικών νομικών πηγών σε όλο το σώμα του έργου με χρήση διαφόρων κριτηρίων τα οποία επεξηγούνται στην εισαγωγή της εκδόσεως. Νομικός χαρακτηρισμός των συγκεκριμένων πηγών .
4 Ισομερής συμμετοχή από κοινού με τους άλλους δύο ερευνητές του ΚΕΙΕΔ στην αποδελτίωση των πηγών, τον νομικό χαρακτηρισμό αυτών και στην ευρετηρίασή τους.
5. Προσθήκες νέων λημμάτων (περίπου 100) τα οποία ανευρέθησαν μετά την παράδοση του έργου στο τυπογραφείο και καταχώριση των αναγκαίων διορθώσεων στα ευρετήρια.     6. Επιστημονική επιμέλεια της εκδόσεως του πρώτου τόμου των ελληνικών κειμένων. Διόρθωση των τυπογραφικών δοκιμίων, επαναδιαμόρφωση (εκ νέου επεξεργασία και καταγραφή) των λημμάτων εκείνων τα οποία, για διαφόρους λόγους, θεωρήθηκαν ανακριβή ή ελλιπή. Προσθήκη σε εκάστη βιβλιογραφική ένδειξη, η οποία παρατίθεται στη Βιβλιογραφία του έργου, της αρίθμησης που φέρουν τα λήμματα στο κύριο σώμα του έργου. Πολυτονισμός των παρατιθέμενων στη βιβλιογραφία μελετών .

2008-2010
Συλλογικό ερευνητικό πρόγραμμα ΚΕΙΕΔ: Βιβλιοθηκονομική οργάνωση και τεκμηρίωση της βιβλιοθήκης και των αρχείων της μετεπαναστατικής και καποδιστριακής περιόδου του ΚΕΙΕΔ.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο ανέλαβε το ΚΕΙΕΔ, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως μου και εγκρίσεως της Εφορευτικής Επιτροπής τον Σεπτέμβριο του 2008, περιελάμβανε τις ακόλουθες εργασίες:
1. Αναταξινόμηση 10.000 περίπου τόμων βιβλίων, επισήμανση λαθών και παραλείψεων στην ηλεκτρονική βάση της Ακαδημίας, καταγραφή τους σε ηλεκτρονικό αρχείο, καταγραφή νέων βιβλίων, επικόλληση ετικεττών σε όλα τα βιβλία, καταγραφή προσφάτων δωρεών, καταγραφή ανατύπων περισυλλεγέντων κατά τις εργασίες του Περιγράμματος της Ιστορίας του Μεταβυζαντινού Δικαίου και ένταξή τους στη Βιβλιοθήκη ΚΕΙΕΔ, παραγγελίες νέων βιβλίων και περιοδικών, καταγραφή διπλών ή πολλαπλών αντιτύπων.
2.Ταξινόμηση και μεταγραφή των εγγράφων του Υπουργείου Δικαίου της μετεπαναστατικής και καποδιστριακής περιόδου (1824-1830).
Οι εργασίες που αναφέρονται υπό στοιχείο 1 έχουν ήδη ολοκληρωθεί, υπό την εποπτεία και την καθοδήγησή μου,  από τον Απρίλιο του έτους 2010, αρχικά από την κα Ευγ. Καμηλάρη, συνεργάτιδα επί συμβάσει της Ακαδημίας Αθηνών και στη συνέχεια από την κα Ελ. Μπαζίνη, εκπαιδευτικό αποσπασμένη στην Ακαδημία Αθηνών.
Οι εργασίες που αναφέρονται υπό στοιχείο 2 έχουν ξεκινήσει από τον Απρίλιο του έτους 2010 και διενεργήθηκαν, υπό την εποπτεία μου,  από την κ. Ελένη Μπαζίνη. Σημειώνεται ότι τα έγγραφα του Υπουργείου Δικαίου της μετεπαναστατικής και καποδιστριακής περιόδου (1824-1830) προέρχονται από τα ΓΑΚ στο πλαίσιο ερευνητικής αποστολής η οποία είχε διενεργηθεί επί διευθύνσεως του ΚΕΙΕΔ από τον εκλιπόντα Ακαδημαϊκό Μενέλαο Τουρτόγλου. Η αξία των εγγράφων αυτών έχει επισημανθεί στο παρελθόν από επιφανείς ιστορικούς του δικαίου  (Κωνσταντίνος Τριανταφυλλόπουλος, Μενέλαος Τουρτόγλου). Η εργασία της μεταγραφής του υλικού αυτού αποσκοπεί να διαμορφώσει την κατάλληλη υποδομή για την εκπόνηση στη συνέχεια από τους ερευνητές του ΚΕΙΕΔ και άλλους ιστορικούς δικαίου μελετών που θα διαφωτίσουν πληρέστερα την πορεία της νομικής επιστήμης, αλλά και την πολιτική που ακολουθήθηκε επί ποικίλων ζητημάτων κατά τη διάρκεια  της μετεπαναστατικής και καποδιστριακής περιόδου.

2005–2007
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα: ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.- «Φύλο – Πυθαγόρας ΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Μονάδων στα Πανεπιστήμια»
Κατά το διάστημα αυτό μετείχα υπό την ιδιότητα του συντονιστή, στην κατεύθυνση και οργάνωση της μεταδιδακτορικής έρευνας που έλαβε χώρα στο πλαίσιο του προγράμματος ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) «Φύλο – Πυθαγόρας ΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Μονάδων στα Πανεπιστήμια» Μέτρο 4.2 και κωδικός ΜΙS 97558, Υποέργο 1) του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (επιστ. Υπεύθυνος Ελένη Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη, Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου). Στόχος του πιλοτικού αυτού προγράμματος, το οποίο έφερε τον τίτλο «Γυναίκες και γάμος στη Κέρκυρα: Οικονομικές δραστηριότητες και κοινωνική αναπαραγωγή (17ος-19ος αι.)» απετέλεσε  καταρχήν η συγκέντρωση και μεταγραφή πρωτογενών νομικών πηγών (νοταριακών εγγράφων και δικαστικών-διαιτητικών αποφάσεων) ειλημμένων από το πλούσιο αρχειακό υλικό της Κέρκυρας και εν συνεχείᾳ η μελέτη και επεξεργασία των μεταγεγραμμένων πηγών προκειμένου να συναχθούν τα απαραίτητα επιστημονικά συμπεράσματα. Η ειδικότερη συμμετοχή μου συνίστατο στην παρακολούθηση και στον συντονισμό της έρευνας επί των νομικών ζητημάτων που αναφύονται κατά την επεξεργασία του αρχειακού υλικού της περιοχής αυτής.

2002-2005
Ατομικό ερευνητικό πρόγραμμα: Ελληνικές επιδράσεις στο Corpus Iuris Civilis.
Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής, η οποία  επικεντρώθηκε στο ζήτημα των επιδράσεων που ασκήθηκαν από την ελληνική φιλοσοφία και ρητορική στα ιουστινιάνεια νομοθετικά κείμενα, ασχολήθηκα με την ανθολόγηση και κριτική αξιολόγηση (ιστορία των κειμένων, ένταξη σε κλάδους του σύγχρονου δικαίου, συναφείς πηγές της αρχαιοελληνικής  γραμματείας και της βυζαντινής νομικής γραμματείας, συναφείς ανά θέμα βιβλιογραφικές αναφορές) των ελληνόγλωσσων χωρίων που απαντούν διάσπαρτα στα  λατινικά κείμενα της ιουστινιάνειας κωδικοποίησης. Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν στη μονογραφία μου: Στοιχεία ελληνικών επιδράσεων στα λατινικά κείμενα του Corpus Juris Civilis. Αποσπάσματα από την αρχαιοελληνική γραμματεία (Παράρτημα 7 του 39ου τόμου της Επετηρίδος του ΚΕΙΕΔ έτους 2006, σσ. 1-233). Επιπρόσθετα  απόρροια της ίδιας ερευνητικής εργασίας  αποτελούν οκτώ   (8) μελέτες μου, οι οποίες πραγματεύονται ειδικότερα ζητήματα του ποινικού, δημοσίου και ενοχικού κυρίως δικαίου της ρωμαιοβυζαντινής περιόδου (δημοσιεύσεις κατά τα έτη 2003, 2004, 2007, 2008, 2010 ,2013, 2016, 2017). Μία ακόμη μελέτη μου εντασσόμενη στο πρόγραμμα αυτό πρόκειται να δημοσιευθεί εντός του έτους 2017 σε τιμητικό τόμο.

1999-2001
 Κατά τα έτη αυτά είχα την κύρια ευθύνη της οργανώσεως, του συντονισμού και της κατευθύνσεως της έρευνας στις επί μέρους εργασίες του συλλογικού ερευνητικού προγράμματος του ΚΕΙΕΔ: «Έκδοση δικαστικών αποφάσεων πρωτοβαθμίων και δευτεροβαθμίων δικαστηρίων της πολιτείας Πάργας (αρχές του 19ου αι.)». Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος υπήρξε η μεταγραφή και επεξεργασία ανέκδοτου νομολογιακού υλικού που είχε συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια παλαιοτέρων ερευνητικών αποστολών του ΚΕΙΕΔ. Οι ερευνητικές εργασίες συμπεριέλαβαν: α) τη συγκέντρωση των πλέον σημαντικών πηγών του πρόσφατου ενετικού παρελθόντος καθώς και των σχεδίων συνταγμάτων, συνταγματικών κειμένων, εισηγητικών εκθέσεων, αστικών και ποινικών κωδίκων που σκιαγραφούν το καθεστώς απονομής της δικαιοσύνης στην περιοχή των Επτανήσων και της λεγομένης Συμπολιτείας του Ακρωτηρίου (Πάργα, Πρέβεζα, Βόνιτσα) κατά τον 18ο-αρχές του 19ου αι., β) τη μεταγραφή και εκτενή σχολιασμό ανέκδοτων αποφάσεων του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου Πάργας των ετών 1800-1806 και γ) τον σχολιασμό του αρχειακού υλικού των 3 κωδίκων της Ιεράς Μητροπόλεως Πρεβέζης της ιδίας περιόδου όπου γίνεται μνεία ποικίλων νομικών ζητημάτων. Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών δημοσιεύθηκαν σε τρεις (3) μελέτες μου, ιδίως επί δικονομικών ζητημάτων,  που περιλαμβάνονται στην ύλη του 35ου τόμου (2001) της Επετηρίδας του ΚΕΙΕΔ.

1990-2002
Συλλογικό  Ερευνητικό πρόγραμμα ΚΕΙΕΔ: «Έκδοση των Μνημείων του Μεταβυζαντινού Δικαίου».
Κατά τα έτη 1990-1998 συμμετείχα ως ερευνήτρια του ΚΕΙΕΔ,  σε συνεργασία με την τ. Διευθύντρια του ΚΕΙΕΔ κ. Α. Σιφωνιού-Καράπα,  τον τ. Διευθυντή Ερευνών του ΚΕΙΕΔ κ.  Γ. Pοδολάκη  και  την ερευνήτρια του ΚΕΙΕΔ κ. Δ. Καραμπούλα, στις εργασίες του  εν λόγω συλλογικού ερευνητικού προγράμματος,  τα αποτελέσματα του οποίου εκδόθηκαν στους τόμους 29–30, 31, 32, 33 και 34  της Επετηρίδος του Κέντρου (νοταριακό κώδικας Ι. Μηνιάτη, νοταρίου Νάξου, νοταριακός κώδικας Φ. Κατωιμέρη, νοταρίου Καρουσάδων Κερκύρας, νοταριακός κώδικας Π. Βαραγκά, νοταρίου Αγ. Ματθαίου Κεκύρας, νοταριακός κώδικας Α. Αλεξάκη, νοταρίου Δουκάδων Κερκύρας). Με βάση, εν μέρει,  τις νομικές πηγές του αρχειακού αυτού υλικού δημοσίευσα, κατά την ίδια περίοδο (έτη 1998, 2001, 2002, 2009, 2013-2014), πέντε (5) μελέτες των οποίων τα θέματα ανάγονται κυρίως στην ύλη του ενοχικού, οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου της μεταβυζαντινής περιόδου. Περαιτέρω πορίσματα των ερευνών αυτών πρόκειται να δημοσιευθούν σε τρεις (3) μελέτες μου που τελούν στο στάδιο της επεξεργασίας.
 Επιπλέον, στο πλαίσιο του ιδίου προγράμματος, κατά το διάστημα 2000-2002,  σε συνεργασία με τον αείμνηστο Καθηγητή της Ιστορίας του Δικαίου, τ. Πρύτανη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και Ακαδημαϊκό Μενέλαο Α. Τουρτόγλου,  διεξήγαγα  αρχειακή έρευνα και ασχολήθηκα με την επεξεργασία ανέκδοτων έως τότε πηγών που αναφέρονται στη συμβολή των δραγομάνων του οθωμανικού στόλου στην αναβάθμιση της δικαιοσύνης των νήσων του Αιγαίου, κυρίως επί ιδιωτικών διαφορών. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής δημοσιεύθηκαν στον αυτοτελή τόμο του Παραρτήματος αρ. 2 της Επετηρίδος του ΚΕΙΕΔ υπό τον τίτλο: «Η συμβολή των δραγομάνων του στόλου στην προαγωγή της δικαιοσύνης των νήσων του Αιγαίου» (Αθήνα 2002, σσ. 130). Περαιτέρω πορίσματα της έρευνας αυτής πρόκειται να δημοσιευθούν σε μελέτη μου που τελεί στο στάδιο της επεξεργασίας.

V. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΕΙΕΔ (έτη 2007-2018)

Κατά το διάστημα 2007-2018, είχα την αποκλειστική επιμέλεια της εκδόσεως ενός τόμου στην αυτοτελή σειρά των Πραγματειών της Ακαδημίας Αθηνών  καθώς και εννέα (9) συλλογικών τόμων και επτά (7) μονογραφιών οι οποίες είδαν το φώς της δημοσιότητας στις εκδόσεις του ΚΕΙΕΔ (Επετηρίς ΚΕΙΕΔ  και στη σειρά των αυτοτελών τόμων του Παραρτήματος της Επετηρίδος. Η επιμέλεια αυτή περιλαμβάνει σε ετήσια βάση την περισυλλογή μελετών ελλήνων και ξένων ιστορικών του δικαίου, την κατάρτιση εισηγητικών εκθέσεων προς την Εφορευτική Επιτροπή του Κέντρου για τις μελέτες που προτείνονται προς δημοσίευση, τη μέριμνα για την έγκριση του κόστους από τη Σύγκλητο της Ακαδημίας Αθηνών, την κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών των υπό έκδοση τόμων και τον έλεγχο των υποβαλλόμενων προσφορών για επιλογή αναδόχου, τη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα των ξενόγλωσσων περιλήψεων που συνοδεύουν τις ξενόγλωσσες μελέτες εκάστου τόμου, τον τελικό έλεγχο των τυπογραφικών δοκιμίων. Πρόκειται συγκεκριμένα για τους ακόλουθους 16 τόμους οι οποίοι έχουν εκδοθεί  από το έτος 2007 έως σήμερα στις δύο σειρές των εκδόσεων του Κέντρου μας, ενώ προετοιμάζεται η έκδοση ενός νέου τόμου της Επετηρίδος για το έτος 2018:
Α. Περίγραμμα της Ιστορίας του Μεταβυζαντινού Δικαίου. Τα ελληνικά κείμενα, Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών, τ. 63 (2010), σσ.  727.

Β. Επετηρίς ΚΕΙΕΔ με αρ. 40 (2007), σσ. 328,  τ. 41 (2008), σσ. 253  τ. 42 (2010), σσ. 268, τ. 43 (2011), σσ. 229 , τ. 44 (2012-2013), σσ. 484, τ.  45 (2014-2015), σσ. 387,   τ. 46 (2016), σσ. 366, τ. 47 (2017), σσ. 273, τ.48 (2018), σσ. 289.

Γ. Παράρτημα της Επετηρίδος με αριθ. 8 (2007), 9 (2008), 10 (2011), 11(2011), 12(2012-2013), 13 (2015), 14 (2016). Συγκεκριμένα στη σειρά  αυτή  δημοσιεύθηκαν κατά τα έτη 2007-2017, υπό την επιμέλειά μου  οι εξής μονογραφίες οι οποίες καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα της περιόδου της ιστορίας του ελληνικού δικαίου από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας:
1) η μονογραφία του ιστορικού του δικαίου  τ. Διευθυντή Ερευνών του ΚΕΙΕΔ κ. Γ. Ροδολάκη (με βάση διδακτορική διατριβή υποστηριχθείσα στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιο Θράκης), Από το Νόμο Ροδίων στο 53ο Βιβλίο των Βασιλικών, Συμβολή στη μελέτη του Βυζαντινού Ναυτικού Δικαίου,  Αθήνα 2007, σσ. 291.
2) η μονογραφία (διδακτορική διατριβή που υποστηρίχθηκε το έτος 2007 στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και εγκρίθηκε με βαθμό Αριστα) της ιστορικού του δικαίου κ. Χ. Δημακοπούλου, Η πορεία προς σύνταξιν Ελληνικού Αστικού Κώδικος. Η περίοδος των αναζητήσεων:1822-1891. Συμβολή εις την Ιστορίαν του Νεοελληνικού Δικαίου, Αθήνα 2008, σσ. 577,
3) η βιβλιογραφική και θεματική επισκόπηση των διαθέσιμων βιβλιογραφιών στον τομέα του αρχαίου ελληνικού δικαίου των κ.κ.  M. Sundahl (Cleveland State Unversity, USA), D. Mirhady (Simon Fraser  University, Canada) σε συνεργασία με τον  Διευθυντή Ερευνών του ΚΕΙΕΔ κ. Η. Αρναούτογλου (A new Working Bibliography of ancient Greek Law (7th-4th centuries BC), Αθήνα 2011, σσ. 657,
4) η μονογραφία της ιστορικού του Δικαίου και τ. λέκτορος της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ  κ. Δ.-Ε. Τσούρκα – Παπαστάθη, Η νομολογία του κριτηρίου της Ελληνικής Κομπανίας του Σιμπιου Tρανσυλβανίας, 17ος-18ος αι. Πηγές του δικαίου και των θεσμών του απόδημου ελληνισμού , Αθήνα 2011,  σσ. 686, έργο στο οποίο εκδίδονται σημανιτικές ανέκδοτες νομικές πηγές οι οποίες και σχολιάζονται εκτενώς από τη συγγραφέα. Η έκδοση των ανέκδοτων νομικών πηγών συνοδεύεται από κατατοπιστική Εισαγωγή της συγγραφέως και συναφές προλογικό σημείωμα της Διευθύντριας Ερευνών του ΚΕΙΕΔ κ. Λ. Παπαρρήγα ,
5) η έκδοση του κώδικα Vaticanus Graecus 2639 από την Διευθύντρια  Ερευνών  ΚΕΙΕΔ κ. Δ. Καραμπούλα, σε συνεργασία με τον τ. Διευθυντή Ερευνών ΚΕΙΕΔ κ. Γ. Ροδολάκη). Τίτλος της έκδοσης:  Ο Κώδικας Vaticanus Graecus 2639. Ναξιακά νοταριακά έγγραφα του δουκάτου του Αιγαίου και της τουρκοκρατίας (1472-1598) και 1702-1798), Αθήνα 2012-2013,  σσ.  375. Η έκδοση συνοδεύεται από τη μελέτη μου «Οι προκλήσεις της έρευνας στο περιβάλλον της νομικής ανομοιομορφίας του μεταβυζαντινού κόσμου. Σκέψεις με αφορμή την έκδοση του Vaticanus Graecus 2639» και συναφή εκτεταμένα προλογικά σημειώματα των συγγραφέων,
6) η έκδοση νοταριακών πράξεων από την περιοχή του Φιλωτίου Νάξου, έργο του Ακαδημαϊκού Στ. Ημέλλου σε συνεργασία με τον Δρ. Φιλ. Στ. Ψαρρά (κατάρτηση νομικών ευρετηρίων και νομικοί χαρακτηρισμοί των εγγράφων Λυδίας Παπαρρήγα -Ι. Χατζάκη).  Τίτλος της έκδοσης: Νοταριακές πράξεις Φιλωτίου παπα-Στεφάνου Αρώνη (1732-1762), τ. Β, Αθήνα 2015,  σσ. 500. Η έκδοση των πηγών συνοδεύεται από πρόλογο του Ακαδ. κ. Στ. Ημέλλου ,
6) Η μετάφραση και ο σχολιασμός του έργου του διαπρεπούς βυζαντινολόγου και αντεπιστέλλοντος μέλους του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου της Ρώμης, Κ. E. Zachariae von LIngenthal, «Ταξίδι στην Ανατολή κατά τα έτη 1837 και 1838» από τον Ομότιμο Καθηγ. Βυζαντινού και Εκκλησιαστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Σπ. Τρωιάνο,  Αθήνα 2016, σσ. 214. Η έκδοση συνοδεύεται από κατατοπιστική εισαγωγή του Ομοτ. Καθηγ. κ. Σ. Τρωιάνου και συναφές προλογικό μου σημείωμα. 

• Σημειώνεται ότι η πλειονότητα των εκδόσεων αυτών έχει ήδη λάβει θετικές βιβλιοκρισίες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά της ημεδαπής και αλλοδαπής.

VΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΥΣ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

 • Καβάλα-Φίλιπποι, 22-25 Σεπτεμβρίου 2009: SIHDA, 63ème session de la Société Fernard de Visscher,  «La procédure judiciaire dans les droits de l’Antiquité». Ανακοίνωση με θέμα: La promesse inaccoplie de bienfaisance envers la ville comme catégorie particulière de dette publique pendant la période romano-byzantine.
 • Μύκονος, 2009: Επιστημονικό και Μορφωτικό Ίδρυμα Κυκλάδων, Διημερίδα 2009 με θεματική « Μελέτες και έρευνες για τη Μύκονο στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες». Ανακοίνωση με θέμα: Δίκαιο και απονομή δικαιοσύνης στη Μύκονο στα τέλης της μεταβυζαντινής περιόδου (17ος-18ος αι.),
 • Αθήνα, Δεκέμβριος 2009. Δύο διαλέξεις ενώπιον των μεταπτυχιακών φοιτητών της κατεύθυνσης «Νομικός Πολιτισμός» του Τμήματος Δημοσίας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στο πλαίσιο του μαθήματος «Διαχρονική σύνθεση των πολιτιστικών στοιχείων του ελληνικού δικαίου». Οι διαλέξεις αυτές είχαν ως θέμα, η μεν πρώτη την παρουσίαση της δομής και του ερευνητικού-εκδοτικού έργου του ΚΕΙΕΔ από την ίδρυσή του έως σήμερα, η δε δεύτερη «Υποσχέσεις ευεργεσίας ευεργεσίας υπέρ των πόλεων. Η μορφοποίηση του  μη κρατικού ευεργετισμού κατά τη ρωμαϊκή περίοδο ως ένδειξη παρακμής της αρχαίας πόλεως». 
 • Κομοτηνή 18-20 Νοεμβρίου 2010. 13ο Συνέδριο των Ιστορικών του Δικαίου (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης-Νομική Σχολή). Ανακοίνωση με θέμα: Περίγραμμα της Ιστορίας του Μεταβυζαντινού Δικαίου (1966-2010). Συστηματική επισκόπηση 150 ετών επιστημονικής συνεισφοράς στην έρευνα της ιστορίας του ελληνικού δικαίου των μεταβυζαντινών χρόνων.
 • Κομοτηνή, 5-6 Νοεμβρίου 2011. 14ο Συνέδριο των Ιστορικών του Δικαίου (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης-Νομική Σχολή). Ανακοίνωση με θέμα: Contra naturam» και «prodigiosa» όντα («φαντάσματα»).Οι κατηγορίες των  τεράτων σε σχόλιο του Ουλπιανού στο 25ο Βιβλίο του  πραιτωρικού ηδίκτου De religiosis et sumptibus funerum.
 • Αθήνα, 15.1.2011. Διάλεξη στο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο του Τομέα της Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: Διαμεσολαβήσεις στη σύναψη θεμιτών συμφώνων κατά την ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα.
 • Θεσσαλονίκη, 5.5.2011. Διάλεξη στο Μεταπτυχιακό σεμινάριο του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών του ΑΠΘ  με θέμα: Στοιχεία ελληνικών επιδράσεων στα λατινικά κείμενα του Corpus Juris Civilis. Αποσπάσματα από την αρχαιοελληνική γραμματεία.
 • Αθήνα, 13.2.2012. Διάλεξη στο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο «Νομικός Πολιτισμός» του. Παντείου Πανεπιστημίου  με θέμα την παρουσίαση της μεθοδολογίας και των αποτελεσμάτων του συλλογικού ερευνητικού προγράμματος του ΚΕΙΕΔ «Περίγραμμα ιστορίας του μεταβυζαντινού δικαίου. Τα ελληνικά κείμενα.
 • Κομοτηνή, 18-20.10.2012. 14ο Συνέδριο των Ιστορικών του Δικαίου (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης-Νομική Σχολή). Ανακοίνωση με θέμα: Κριτικές παρατηρήσεις για τη νομική θεμελίωση του νέου ελληνικού κράτους. Με βάση ανέκδοτο υπόμνημα προς τον Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια (12.11.1829).
 • Αθήνα, 17.12.2012. Διάλεξη στο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο του Τομέα της Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Ο ορθός λόγος ως πολιτική ανατροπής της πλειονότητας δικαίων κατά την καποδιστριακή περίοδο».
 • Αθήνα-Στοά του Βιβλίου, 17.1.2013. Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας του Δικαίου-Παρουσίαση βιβλίων Ιστορίας του Δικαίου, Από τον ρωμαίο πραίτωρα στον μεταβυζαντινό πατριάρχη. Παρουσίαση της μονογραφίας της Επικ. Καθηγ. της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ κ. Καλλιόπης Παπακωνσταντίνου υπό τον τίτλο: «Jus abstinendi. Μία πραιτορική καινοτομία στο κληρονομικό δίκαιο της αρχαίας Ρώμης» , Θεσσαλονίκη 2009.
 • Αθήνα, Φεβρουάριος 2013. Διάλεξη στο Μεταπτυχιακό Σεμινάριο «Νομικός Πολιτισμός» του Παντείου Πανεπιστημίου (με θέμα την παρουσίαση της μεθοδολογίας και των αποτελεσμάτων του συλλογικού ερευνητικού προγράμματος του ΚΕΙΕΔ «Περίγραμμα ιστορίας του μεταβυζαντινού δικαίου. Τα ελληνικά κείμενα».
 • Αθήνα, 25.4.2013. Διάλεξη σε επιστημονική εκδήλωση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με θέμα: Κριτικές παρατηρήσεις για τη νομική θεμελίωση του νέου ελληνικού κράτους.
 • Νάξος, 10-13 Οκτωβρίου 2014. Σεμινάριο εις μνήμην Μενελάου Α.  Τουρτόγλου (συν-διοργάνωση Ιστορικός Ομιλος Νάξου Αρσός, ΚΕΙΕΔ (Ακαδημία Αθηνών), Νομικές πτυχές της μεταβυζαντινής (Ν)αξίας (13ος-αρχές 19ου αι.). Τα πορίσματα ενός αιώνα νομικών ερευνών. Ανακοίνωση με θέμα: Δίκαιο και απονομή δικαιοσύνης στη Νάξο κατά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας και τη μετεπαναστατική περίοδο (1579- 1828.)
 • Θεσσαλονίκη, 18.5.2015. Διάλεξη στο Μεταπτυχιακό σεμινάριο του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών του ΑΠΘ. Ανακοίνωση με θέμα: Η πολυμορφία και ιδιομορφία του μεταβυζαντινού νομικού κόσμου. Η ειδική περίπτωση της μεταβυζαντινής Νάξου. Δίκαιο και απονομή δικαιοσύνης κατά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας (1579-1821)
 • Palermo, 26-28 /5/2016. Convegno Internazionale, Ritrovare Bizanzio. Giornate di studio sulla civiltà bizantina in Italia meridionale e nei Balcani dedicate alla memoria di André Guillou, Palermo, 26-28 /5/2016. Ανακοίνωση με θέμα: André Guillou, Les Régestes des actes grecs de l'Italie du Sud et de Sicile: projet, méthode et défis relevés par la recherche juridique
 • Αθήνα, 9-10 Ιουνίου 2016. Ημερίδα προς τιμήν της Καθηγ. Ιουλίας Βελισσαροπούλου. Ανακοίνωση με θέμα: L’évolution de la nature juridique de l’évergesie et ses effets sur le fonctionnement des cités (IIIe s. avant-VIe s. après notre ère)» 
 • Beograd, 22-27.8.16, 23rd International Congress of Byzantine Studies. Ανακοίνωση με θέμα: «Τομαί »dans les ambiguités (ἀμφίβολα) des lois byzantines. Éléments des approches interprétatives des scoliastes byzantins
 • Αθήνα, 3.10.16. Εκδήλωση της Εταιρείας Ιστορικών του Δικαίου. Ανακοίνωση με θέμα: Παρουσίαση του έργου των ιστορικών του δικαίου, μελών της Εταιρείας, κατά την τελευταία πενταετία (2010-2016) στον τομέα του μεταβυζαντινού και του νεοτέρου δικαίου
 • Κομοτηνή, 15-16 Οκτωβρίου 2016. ΙΘ Συνάντηση των Ιστορικών του Δικαίου (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης-Νομική Σχολή. Ανακοίνωση με θέμα:  André Guillou, “Les Regestes des actes grecs de l'Italie du Sud et de Sicile (9ος-14ος αι.)”: το πρόγραμμα, η μέθοδος και οι προκλήσεις της νομικής έρευνας.
 • Νάξος, 4-6 Νοεμβρίου 2016. Σεμινάριο (συνδιοργάνωση Ιστορικός Ομιλος Νάξου Αρσός, ΚΕΙΕΔ (Ακαδημία Αθηνών). Ανακοίνωση με θέμα: “Ποιήσατε ως προστάζομεν εξ αποφάσεως ..”. Ο εποπτικός ρόλος των δραγομάνων του οθωμανικού στόλου στις δικαστικές διαμάχες των Ναξίων.
 • Θεσσαλονίκη, 31.3.2017. Ιστορικές Δίκες 2016-2017. Διοργάνωση Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Νομική Σχολή).  Κοινή διάλεξη Δ. Τσούρκα Παπαστάθη-Λ. Παπαρρήγα με θέμα: Δίκες μεταξύ ορθοδόξων επί οθωμανικής κυριαρχίας. Μέχρι τους Γενικούς ή Εθνικούς Κανονισμούς (1862)
 • Θεσσαλονίκη 3.5.2017. Διάλεξη στο Μεταπτυχιακό σεμινάριο του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών του ΑΠΘ με θέμα: Προσπάθειες ανίχνευσης της ‟προοδευτικής” συμπλήρωσης του δικαίου. Στοιχεία από τις ερμηνευτικές προσεγγίσεις των βυζαντινών σχολιαστών
 • 29 Αυγούστου 2018-2 Σεπτεμβρίου  2018. ΣΤ’ Επιστημονικό Συνέδριο «Νάξος διά μέσου των αιώνων», Ανακοίνωση με θέμα:  «Χωρίς (ή μετά) κανένα κοντράστιο ή λόγο κρίσεως». Μέθοδοι ικανοποίησης των δανειστών για ιδιωτικά χρέη μέσα από τα έγγραφα της μεταβυζαντινής Νάξου».

VII. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2017-2019. Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.).

2018. Διοργάνωση  σε συνεργασία με την Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ κ. Ελευθερία Παπαγιάννη δύο (2() Ημερίδων με θεματική: Βυζαντινό και Μεταβυζαντινό Δίκαιο . Τομές, συνέχειες και προεκτάσεις στη σύγχρονη νομική πραγματικότητα (7/3/18 & 28/11/18).

2013 έως σήμερα: Τακτικό μέλος Εκλεκτορικών Σωμάτων για εκλογή Αναπληρωτών Καθηγητών ΑΕΙ σε βαθμίδα Τακτικού Καθηγητή ΑΕΙ (γνωστικά πεδία: Ρωμαϊκή Ιστορία, Ιστορία Δικαίου, Ιστορία Δημόσιας Διοίκησης-Διοικητικό Δίκαιο).

2006 έως σήμερα: Επιστημονικός υπεύθυνος για την έκδοση της Επετηρίδας του Κέντρου (ΕΚΕΙΕΔ) (8 τόμοι),  της αυτοτελούς σειράς των Παραρτημάτων της  ΕΚΕΙΕΔ (7 τόμοι) και ενός τόμου στη σειρά των Πραγματειών της Ακαδημίας Αθηνών.

2006 έως σήμερα: Επιστημονικός υπεύθυνος για τη διαχείριση, τον συντονισμό, τη δημοσίευση και προώθηση των αποτελεσμάτων της έρευνας έξι (6) ερευνητικών προγραμμάτων του ΚΕΙΕΔ με πεδίο έρευνας και μελέτης το βυζαντινό, μεταβυζαντινό και νεότερο δίκαιο, [τρία (3) από τα οποία  συλλογικά ερευνητικά προγράμματα]. Αποτελέσματα των ερευνών αυτών έχουν δημοσιευθεί σε μονογραφίες και άρθρα και έχουν ανακοινωθεί σε μεταπτυχιακά σεμινάρια και συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

2006 έως σήμερα: Κατάρτιση εισηγητικών εκθέσεων για τις προαγωγικές κρίσεις του ερευνητικού προσωπικού του ΚΕΙΕΔ  και παρουσίαση των σχετικών προτάσεων προς τα λοιπά τακτικά μέλη των αρμοδίων Επιτροπών Κρίσεως/ παρακολούθηση του έργου των ερευνητών του ΚΕΙΕΔ και παροχή γενικών κατευθύνσεων στον τομέα της έρευνας / υποβολή εκθέσεων για την ετήσια αξιολόγηση του έργου του ΚΕΙΕΔ προς τη Διοίκηση της Ακαδημίας Αθηνών / αποκλειστικώς υπεύθυνη για την επικοινωνία του ΚΕΙΕΔ με τη διοίκηση της Ακαδημίας Αθηνών, μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία του ΚΕΙΕΔ  & υποβολή προτάσεων για τη διοικητική και οικονομική υποστήριξη του έργου του Κέντρου/ υπεύθυνη για την εκπαίδευση και παρακολούθηση των εργασιών των κατά καιρούς προσληφθέντων εξωτερικών συνεργατών & υποβολή σχετικών εκθέσεων προόδου προς την Ακαδημία Αθηνών/ υπεύθυνη για την αναδιοργάνωση και εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης του ΚΕΙΕΔ /αποκλειστικώς υπεύθυνη κατά την υποβολή προτάσεων προς τους αρμόδιους φορείς για τη ψηφιοποίηση του έργου και των αρχειακών Συλλογών του ΚΕΙΕΔ-υπεύθυνη για την παράδοση του υλικού του ΚΕΙΕΔ-υποβολή συναφών εισηγητικών εκθέσεων κατά τον έλεγχο του ψηφιοποιηθέντος υλικού προς την Εφορευτική Επιτροπή του ΚΕΙΕΔ και τη διοίκηση της Ακαδημίας Αθηνών- ισομερής συμμετοχή με τους λοιπούς ερευνητές στον έλεγχο των εγγραφών, παρακολούθηση και συντονισμός των εργασιών διόρθωσης του ψηφιοποιηθέντος υλικού του ΚΕΙΕΔ/ υπεύθυνη εκ μέρους του ΚΕΙΕΔ κατά την ετήσια ανάθεση των εκτυπωτικών εργασιών στον ανάδοχο του έργου και αποκλειστικώς υπεύθυνη για την παρακολούθηση και έλεγχο των εργασιών αυτών, υποβολή σχετικών προτάσεων ή ενστάσεων προς τη Σύγκλητο της Ακαδημίας Αθηνών/ κατάρτιση των εισηγητικών εκθέσεων που υποβάλλονται κατ΄ έτος προς την αρμοδία κατά νόμον Επιτροπή (Εφορευτική Επιτροπή ΚΕΙΕΔ) η οποία εγκρίνει προς δημοσίευση τις υποβαλλόμενες μελέτες, άρθρα και μονογραφίες &  επικοινωνία με τους συγγραφείς που συνεισφέρουν επιστημονικά στις εκδόσεις του ΚΕΙΕΔ/αποκλειστικώς υπεύθυνη για την εν γένει  γραμματειακή υποστήριξη του ΚΕΙΕΔ/Διερεύνηση των συνθηκών τελέσεως πειθαρχικών παραπτωμάτων και κατάρτιση ειδικώς αιτιολογημένων εκθέσεων κατ’ εφαρμογή  του Υπαλληλικού Κώδικα, κατόπιν εντολής της διοίκησης της Ακαδημίας Αθηνών (έτη 2008, 2012,  2014 και 2016).

21.12.2012: Με απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών, κατόπιν προτάσεως της οικείας Εφορευτικής Επιτροπής του ΚΕΙΕΔ, ανέλαβα τα καθήκοντα της Διευθύνουσας του ΚΕΙΕΔ τα οποία ασκώ μέχρι σήμερα.

2010: Τακτικό μέλος της ορισθείσας ομάδας εργασίας για την αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας  της Βιβλιοθήκης της Ακαδημίας Αθηνών/Κατάρτιση νέου σχεδίου Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και υποβολή εισηγητικού σημειώματος προς έγκριση στην Σύγκλητο της Ακαδημίας Αθηνών (27.1.2010).

30.11.2007-1.12.2012: Διορισμός  στη θέση της Διευθύντριας του ΚΕΙΕΔ με πενταετή θητεία (απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών κατόπιν σχετικής ομόφωνης κρίσεως από ειδική 7μελή επιτροπή Κρίσεως Ακαδημαϊκών (Γ’ Τάξις Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών)

26.6.2006: Διορισμός σε θέση Ερευνητρίας Α’ Βαθμίδας του ΚΕΙΕΔ (Διευθύντρια Ερευνών/Research Director) κατόπιν ομοφώνου αποφάσεως της ορισθείσης Επιτροπής Κρίσεως από Ακαδημαϊκούς της Γ Τάξεως Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών

23.1.2002: Ένταξη στη Β’ Βαθμίδα Ερευνητρίας  του ΚΕΙΕΔ κατόπιν ομοφώνου αποφάσεως της ορισθείσης Επιτροπής Κρίσεως από Ακαδημαϊκούς της Γ’ Τάξεως Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών

12.6.1998: Ένταξη στην Γ' Bαθμίδα Eρευνητρίας του Kέντρου Eρεύνης της Iστορίας του Eλληνικού Δικαίου της Aκαδημίας Aθηνών κατόπιν ομοφώνου αποφάσεως της ορισθείσης Επιτροπής Κρίσεως από Ακαδημαϊκούς της Γ’ Τάξεως Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών
1990 έως σήμερα: Αρχειακή έρευνα στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, στο Ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών, στο Τμήμα Χειρογράφων και Παλαιτύπων της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων, στο Τμήμα Χειρογράφων και Πολυτίμων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, στα Αρχεία της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, από τα οποία έχω κατά καιρούς αντλήσει αρχειακό υλικό (μέρος του οποίου έχει ήδη μεταγραφεί και δημοσιευθεί σε μελέτες και άρθρα μου).

13.2.1990: Διορισμός σε προσωποπαγή θέση Ερευνήτριας του Κλάδου ΠΕ9 του Kέντρου Eρεύνης της Iστορίας του Eλληνικού Δικαίου .

8.9.1988: Διορισμός σε προσωποπαγή θέση με βαθμό A' του Kλάδου ΠE1 Eιδικών επί της Δημοσίας Διοικήσεως του Yπουργείου Προεδρίας της Kυβέρνησης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 22 παρ. 1 του N. 1388/83 (ΔIΔK/Φ 6.10/839/8.9.88–ΦEK 176/Γ'/19.9.88). Kατά τη διάρκεια της υπηρεσίας μου στο Yπουργείο Προεδρίας της Kυβερνήσεως και κατ' εφαρμογή του νομικού καθεστώτος περί αποφοίτων της EΣΔΔ, συμμετείχα στην κατάρτιση σχεδίων νόμων  προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων.

1987-2012: Δικηγόρος Αθηνών και τακτικό μέλος  του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

1984–1985: Ολοκλήρωση της ασκήσεώς μου ως δικηγόρου στο Πρωτοδικείο Aθηνών.

VIII. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Μέλος και νυν Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Ιστορικών του Δικαίου, μέλος της Association Pierre Belon (Maison de Sciences de l’Homme), μέλος της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, μέλος της Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών επί του Νεωτέρου Ελληνισμού. Αιρετό μέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ερευνητών της Ακαδημίας Αθηνών (έτη 2014-2016 και 2016-2018). 

IX. ΓΛΩΣΣΕΣ

Πολύ καλή γνώση της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας. Ικανότητα κατανόησης κειμένου στα ιταλικά.

 

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:
Aναγνωστοπούλου 14, 106 73 Aθήνα
Τηλ. 210 3664 627

Fax: 210 3664 630

e-mail: papariga@academyofathens.gr