Σταμούλη Pόδη-Aγγελική


Σταμούλη Pόδη-Aγγελική
Διευθύνουσα Κέντρου Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Ιστορικό και Αρχαιολογικό). Παρακολούθησε μεταπτυχιακά σεμινάρια βυζαντινής και νεοελληνικής ιστορίας στην École Pratique des Hautes Études (4ο τμήμα) και στην École des Hautes Études en Sciences Sociales, καθώς και σεμινάρια νεοελληνικής φιλολογίας στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Σορβόννης, όπου και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με θέμα "Αστικός πληθυσμός και αλφαβητισμός στην Ελλάδα κατά τον 18o αιώνα: το παράδειγμα της Πρέβεζας βάσει των συμβολαιογραφικών πράξεων της πόλεως αυτής (Population urbaine et αlphabétisation en Grèce au ΧVΙΙΙème siècle. L'exemple de Prévéza d'après les actes de ses notaires)". Είναι υπεύθυνη του προγράμματος "Αρχεία της Πρέβεζας" και συνυπεύθυνη με τον Κώστα Λάππα του προγράμματος "Αλληλογραφία του Κωνσταντίνου Οικονόμου".

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

"Ο αλφαβητισμός στην Πρέβεζα κατά τον 18ο αιώνα (1742-1784)", <em>Ο Ερανιστής</em> 17 (1981), σ. 86-99

"Οι οικογένειες της Κοινότητας της Πρέβεζας (1741)", Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 1 (1984), σ. 403-416, πίν. Ι-ΙV, ΝΒ΄-ΝΣΤ΄

"Η συνθήκη της Πρέβεζας (25 Δεκ. 1800) και η απήχησή της στα 1828", Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 5 (1996), σ. 403-454

"Πολιτικές κινητοποιήσεις των Πρεβεζάνων μετά τον "χαλασμό" (1798-1801)", Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 6 (2000), σ. 305-398

"Συμβολή στην προσωπογραφία του Ιονίου. Η οικογένεια Αλεάνδρη και ο ανταποκριτής του Ρήγα Λαυρέντιος (18ος-19ος αι.)", Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 7 (2004), σ. 227-292

(σε συνεργασία με τον Κώστα Λάππα) Κωνσταντίνος Οικονόμος ο εξ ΟικονόμωνΑλληλογραφία, τ. Α΄ (1802-1817), τ. Β΄ (1818-1822), Αθήνα, ΚΕΜΝΕ, 1989, 2002.

 

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:
Aναγνωστοπούλου 14, 106 73 Aθήνα
Τηλ. 210 3664 611

Fax: 210 3664 637
e-mail: rodi@academyofathens.gr