Βερέβη Άλκηστις


Άλκηστις Βερέβη
Ερευνήτρια

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Σπούδασε Κλασική Φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην Παιδαγωγική στο Τμήμα Φιλοσοφίας - Παιδαγωγι­κής - Ψυχολογίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Το 1997 ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό της με θέμα «Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας και της αξιολόγη­σης» και το 2000 τη διδακτορική διατριβή της στο ίδιο Τμήμα με βαθμό άριστα.

Από το 2000 ως το 2007 εργάστηκε ως ερευνήτρια στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, ερευνητικό φορέα εποπτευόμενο από το ΥΠΕΠΘ. Την περίοδο 2006 - 2008 δίδαξε (βάσει του Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Φιλοσοφίας - Παιδαγωγι­κής - Ψυχολογίας της  Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Ιστο­ρία της Παιδείας και Ιστορία της Νεοελληνικής Εκ­παίδευσης. Το 2009 διορίστηκε κατόπιν διαγωνισμού του ΑΣΕΠ στην Ακαδημία Αθηνών, εργάστηκε ως επιμελήτρια εκδόσεων στο Αυτοτελές Τμήμα Εκδό­σεως Δη­μοσιευ­μάτων και το 2011 ορίστηκε Αναπληρώτρια Προϊσταμέ­νη του Τμήματος. Από το 2016 εργάζεται ως Ερευνήτρια Β΄ βαθμίδας στο Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας της Ακαδημί­ας Αθηνών. Το 2021 προήχθη στην Α΄ βαθμίδα.

Από το 2017 έως το 2023 διετέλεσε εκλεγμένο μέλος του του Επιστημονικού Συμβουλίου των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών (ΕΣΕΚΑΑ).

Έχει διδάξει στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) ως Επι­στημονικός Συνεργάτης στο Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων − Ετή­σιο Πρό­γραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ). Στην ΑΣΠΑΙΤΕ δίδαξε Ει­σαγωγή στη Παιδαγωγική ΕπιστήμηΕισαγωγή στη Δι­δακτική Μεθοδολο­γία και Σύγχρονες Διδακτικές Κατευθύνσεις. Επίσης έχει πραγματοποιήσει σεμιναριακές διαλέξεις στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, όπως Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας - Εφαρμογές στο ΜΠΣ «Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νέες Τεχνο­λογίες» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - Γ΄ ΚΠΣ), Τμήμα Φιλοσο­φίας - Παιδαγωγι­κής - Ψυχολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης είχε αναλάβει την πρακτική άσκηση φοιτητών στη διδακτική μεθοδολογία στο πλαίσιο του Προγράμματος του ΕΠΕΑΕΚ (Β΄ ΚΠΣ) «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Φ.Π.Ψ. στη Διδακτική Μεθοδολογία και Προγράμματος Ψυ­χολογίας στις Εφαρμογές της Ψυχολογίας».

Έχει συμμετάσχει ως ερευνήτρια σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα της Ελλάδας, του εξωτερικού και διακρατικά. Ενδεικτικά: στα προγράμματα «Αξιολόγηση ερευνητικών έργων της ενέρ­γειας 3.2β Έρευνα», «Κύκλωπες, Μελέτη αξιολόγησης της χρή­σης των νέων τεχνο­λογιών στα σχολεία της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ», που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ (Β΄ ΚΠΣ) από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους φορείς (όπως το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών), στο διακρατικό πρόγραμμα "Une recherche - formation pour des ensei­gnants ayant des diffi­cultés dans la gestion de leurs classes. Approche psychoso­ciale". Comenius 2.1 – So­crates, Projet Transnational (Grèce-France-Italie), στο πρόγραμμα "The development of education quality standards in Grade 9 - 10 Mathematics Teaching", Project # TBA, Transfer Grant Project του Ontario Institute for Studies in Edu­cation του Πανεπιστημίου του Toronto. Επίσης το διάστημα 2005-2007 διετέλεσε Επιστημονική Υπεύθυνη του έργου «Αποτίμηση του τρόπου λει­τουργίας των υπη­ρεσιών και των θεσμοθετημένων οργάνων της εκ­παίδευσης» στα ερευνητικά υποέργα «Ανάλυση των λαθών των μαθητών του Γυμνα­σίου - Λυ­κείου: Ανάλυση των λαθών του γραπτού λόγου των μαθητών της Πρωτοβάθ­μιας Εκπαίδευ­σης» & «Ανάπτυξη αυτογνωσί­ας και δημιουργικότητας των μαθητών» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ΄ ΚΠΣ) με φορέα υλοποίησης το Κέ­ντρο Εκπαιδευτικής Έρευ­νας.

Από το 2022 συμμετέχει ως κύρια ερευνήτρια στο πρόγραμμα “Extending Design Thinking with Emerging Technologies" [HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-05.] 

Στο πλαίσιο της έρευνας του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας της Α­καδημίας Αθηνών «Η κρίση και η οδύνη του Εαυτού σε σχέση με την κρίση των θεσμών στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία: προβληματισμοί για την ατομική και συλλογική ταυτότητα» ασχολείται με την επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών. Ως αποτέλεσμα αυτής της έρευνας δημοσίευσε το 2020 τη σχετική μονογραφία Οι μετασχηματισμοί της ταυτότητας του εκπαιδευτικού στην εποχή της κρίσης, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα και το 2021, μεταξύ άλλων, το άρθρο “Understanding teachers through their life journey, their ambitions and their practices”, SN Social Sciences 1, 72. 

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά.

 

Μονογραφία

Βερέβη Ά., (2020).  Οι μετασχηματισμοί της ταυτότητας του εκπαιδευτικού στην εποχή της κρίσης, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα. 

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά, συλλογικούς τόμους και Πρακτικά Συνεδρίων:

«Παράγοντες διαμόρφωσης αναλυτικών προγραμμάτων, Η περί­πτωση της Αρ­χαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας (1836-1966)», Τα Εκ­παι­δευτικά, 59-60, Καλοκαίρι 2001, σ. 150-161.

 «Η σύγκλιση της Επιστημονικής Έρευνας με την Πανεπιστημιακή Διδα­σκαλία. Η περίπτωση της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθη­νών», Επιστήμες  Αγωγής, 1, 2005, σ. 59-68.

 «Η συμβολή του εκπαιδευτικού στην αξιολόγηση και βελτίωση του εκπαι­δευτι­κού του έργου», Η λέσχη των Εκπαιδευτικών, 30, Απρ.-Ιουν. 2003, σ. 23-25.

 «Τα μαθήματα  Παιδαγωγικής στα προγράμματα σπουδών και  ο  διαγωνισμός  του ΑΣΕΠ: Εν­δείξεις για τις επιμορφω­τικές ανάγκες των εκπαιδευτικών» στο Γ. Μπα­γάκης (επιμ.), Επι­μόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα 2005, σ. 263-275 (συν-συγγραφείς Πατούνα, Α.,  Στελλάκου, Β., Κουτούζης, Μ., & Θωμαδάκη, Ε.).

 “The Role of Musical Rhythm in Teaching Basic Concepts of Mechanics to Deaf Students”, Asian Journal of Ed­ucation and e-Learning, 3(2), 2015, pp. 154-159 (συν-συγγραφείς Vavougios, D., Papalexopoulos, P., Michailou, M., Likou, E. & Patapi, P.).

 “Teaching Science to Students with Learning and Other Disabilities: A Review of Topics and Subtopics Appearing in Experimental Research 1991-2015”, International Journal of Higher Education, 5(4), 2016, pp. 268-280 (συν-συγγραφείς Vavougios, D., Papalexopoulos, P., Verevi, C.-I., & Panagopoulou, A.).

 «Η ενσωμά­τωση των Νέων Τεχνολογιών στη Διδακτική πράξη» στο Οι Τεχνολο­γίες της πλη­ρο­φορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση, Πρακτικά 3ου Πανελ­λήνιου Συνε­δρίου με διε­θνή συμμε­τοχή, τ. Β΄, Ρόδος, 26-29 Σεπτεμβρίου 2002, (ε­πιμ. Αγγ. Δημη­τρακο­πούλου), Πα­νε­πιστήμιο Αιγαίου, εκδ. Καστανιώτη 2002, σ. 21-26 (συν-συγγραφείς Τζάρτζας, Γ., Σβολόπουλος, Β., Πατούνα, Α. & Θωμαδάκη, Ε.).

 «Αρχική κα­τάρ­τιση και πρόσληψη εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαί­δευση»  στο ΕΚΠΑ − Παι­δαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. & Κέντρο Έρευνας Επιστήμης και Εκπαίδευσης, Μάθηση και Διδασκαλία στην Κοινωνία της Γνώσης, Ε΄ Πανελλήνιο Συνέδριο με διε­θνή συμμε­τοχήΠρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα 26, 27, 28 Νοεμβρίου 2004, τ. Β΄, (επιμ. Αθ. Τρι­λιανός, Ιγ. Καράμηνας), εκδ. Κέντρο Έρευνας Επιστή­μης και Εκπαίδευσης, Αθήνα 2005, σ. 586-595 (συν-συγγραφείς Στελλάκου, Β., Πατούνα, Α., Κουτούζης, Μ. & Θωμαδάκη, Ε.).

“De­centralizing Educa­tion in Greece: In search for a new role for the school leaders”, The commonwealth Council for Educational Administration and Management-CCEAM Conference, “Think Globally Act Locally: A Challenge to Education Leaders”, 8-12 September 2008, ICC Durban (συν-συγγραφείς Koutouzis, M., Bithara, P.,  Kyranakis, S. & Mavraki, M.).

“Understanding teachers through their life journey, their ambitions and their practices”, SN Social Sciences 1, 72, 2021.

«Οικονομική κρίση και εκπαιδευτικές αλλαγές: τέσσερις τύποι εκπαιδευτικών στη δίνη των αποφάσεων και των προσαρμογών», Μέντορας, 19, 2021, σ. 136-170.

«Η εργασιακή ικανοποίηση των καθηγητών στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης μέσα από προσωπικές αφηγήσεις», Ελληνική Κοινωνία, Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας, τ. 12, (επιμ. Νίκος Καμπέρης), εκδ. Ακαδημία Αθηνών-ΚΕΕΚ, Αθήνα, 2022, σ. 71-113.

Επίσης είχε αναλάβει την επιμέλεια έκδοσης διαφόρων βιβλίων και αφιερωμάτων σε περιοδικά:

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Το Έργο «Έρευνα» 1997-2000, Συνοπτική Πα­ρουσί­αση, Α. Έρευνες στο Πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ, Β. Από τις δραστηριότητες του Κέντρου, (επιμ. Άλ­κηστις Βερέβη), Αθήνα 2002.

Επιμέλεια Αφιερώματος: Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, Διαβάζω, τχ. 428, (Απρί­λιος 2002).

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Εισαγωγικές Εξετάσεις για την Τριτοβάθμια Εκ­παί­δευση. Κρι­τική Προσέγγιση των Θεμάτων, 1961-2001, (εποπτεία: Αλέξης Δη­μαράς, επιμ. Άλ­κηστις Βερέβη), Αθήνα  2003.

Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας