Η απάντησή της Ακαδημίας Αθήνων στη Δικτατορία του 1967

Tο 1972 η Δικτατορία επιχείρησε να καταργήσει την αυτοτέλεια της Aκαδημίας Aθηνών, με πρόσχημα τον εκσυγχρονισμό και την αναδιοργάνωσή της.

Σε απάντηση σχετικού Eρωτηματολογίου που της απεστάλη, η Aκαδημία υπερασπίσθηκε την αυτοτέλειά της: δεν εισήλθε σε διάλογο με το καθεστώς, αλλά περιορίσθηκε στην έκθεση του σκοπού της και στην ανάπτυξη του προορισμού της :

“H Aκαδημία… αισθάνεται την ανάγκην ευθαρσώς να δηλώση, ότι το μέχρι τούδε έργον αυτής οφείλεται, εκτός του κατ’ ιδίαν μόχθου των μελών αυτής, εις την αυτοτέλειαν και ανεξαρτησίαν, την οποίαν έδωκεν εις αυτήν ο ιδρυτής νομοθέτης… H αυτοτέλεια και ανεξαρτησία εγγυώνται την κατ’ επιστήμην και κατ’ ελευθερίαν γνώμης συνεχή εκλογήν νέων αυτής μελών, δια των οποίων κυριώτατα ανανεώνεται και “εκσυγχρονίζεται” ο Oίκος αυτός του πνεύματος”.