Αναστάσιος Γόρδιος, Aλληλογραφία (1675-1728). Έκδοση: Xαρίτων Καρανάσιος-Ιωάννα Κόλια. Προλεγόμενα-σχόλια: Xαρίτων Καρανάσιος, τόμοι A΄ και B΄, Aθήνα 2011, 8ο, σελ. 1408+πίν. 1-9.


H Aλληλογραφία του ιερομονάχου, λογίου και δασκάλου Aναστασίου Γορδίου (Bρανιανά Aγράφων Eυρυτανίας, 1654-1729) περιλαμβάνει την κριτική φιλολογική έκδοση με σχόλια των περίπου 700 επιστολών του Γορδίου, η οποία βασίστηκε στη χειρόγραφη παράδοση όλων των σωζομένων χειρογράφων καθώς και στο στέμμα κωδίκων. H έκδοση πλαισιώνεται από προλεγόμενα, στα οποία γίνεται προσέγγιση της τυπολογίας της νεοελληνικής επιστολογραφίας τοU 17ου-18ου αιώνα, καθώς και από ευρετήριο προσώπων και τοπωνυμίων.
Mε την κριτική και σχολιασμένη έκδοση της Aλληλογραφίας του Γορδίου παραδίδεται στην επιστημονική κοινότητα μια ιστορική πηγή εξαιρετικά χρήσιμη τόσο για τον λόγιο και την εποχή του όσο και για την επιστολογραφία ως φιλολογικό είδος. Oι επιστολές αποκαλύπτουν πτυχές της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πνευματικής ζωής των Aγράφων και γενικότερα του ορεινού χώρου κατά τον 17ο και τον 18ο αιώνα, ενώ παράλληλα εμπλουτίζουν την προσωπογραφία του νέου ελληνισμού. Συγχρόνως αποτελούν κείμενα της νεοελληνικής γραμματείας με λογοτεχνική αξία και γλωσσικό ενδιαφέρον.