Επετηρίς του Μεσαιωνικού Αρχείου 2 (1940)


Περιεχόμενα

  • Κριαράς Εμμανουήλ, Ανέκδοτος κατάλογος ιεραρχών Κεφαλληνίας, Ζακύνθου και Ιθάκης, σ. 3-19
  • Κριαράς Εμμανουήλ, Η «Ρίμα θρηνητική» του Ιωάννου Πικατόρου, σ. 20-69
  • Σπυριδάκης Γεώργιος Κ., Γεράσιμος Βλάχος (1607;-1685), σ. 70-106
  • Κριαράς Εμμανουήλ, Ο φιλέλλην ποιητής Pierre Lebrun και το Οδοιπορικόν του ανά την Ελλάδα, σ. 107-133
  • Μανούσακας Μανούσος Ι., Ανέκδοτα πατριαρχικά έγγραφα περί Αθανασίου του Ρήτορος, σ. 134-151
  • Βαγιακάκος Δικαίος Β., Αποικία Μανιατών, σ. 152-157
  • Σπυριδάκης Γεώργιος Κ., Γεράσιμος Βλάχος (Διορθώσεις και προσθήκαι), σ. 157
  • Κριαράς Εμμανουήλ, Το Μεσαιωνικόν Αρχείον κατά τα έτη 1941-1949, σ. 158
  • Πίναξ προσώπων, πραγμάτων και λέξεων, σ. 159