Επετηρίς του Μεσαιωνικού Αρχείου 7 (1957)


Περιεχόμενα

 

  • Βέης Νίκος Α., Κατάλογος των ελληνικών χειρογράφων κωδίκων της εν Πελοποννήσω Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου Β΄, σ. 3-33
  • Μανούσακας Μανούσος Ι., Προσθήκαι και συμπληρώσεις εις την Ελληνικήν Βιβλιογραφίαν του Ε. Legrand (Συμβολή πρώτη), σ. 34-83
  • Μπουμπουλίδης Φαίδων Κ., Συμβολή εις την ιστορίαν της Ζακυνθίας οικογενείας Σιγούρου επί Ενετοκρατίας, σ. 84-128, πίν. 2
  • Μανούσακας Μανούσος Ι., Έκθεσις των υπό του Μεσαιωνικού Αρχείου πεπραγμένων κατά το έτος 1957, σ. 129-130
  • Πίναξ ονομάτων και λέξεων, σ. 131- 136
  • [Μανούσακας Μανούσος Ι.], Διορθωτέα και προσθετέα, σ. 137

 

Παράρτημα

 

  • Μεσαιωνικόν Αρχείον - Κανονισμός αποδελτιώσεως. Προλεγόμενα και ευρετήριον υπό Μ. Ι. Μανούσακα, σ. θ΄+23