Σπυρίδων Μήλιας, Επιστολάριον ήτε Επιστολικός Χαρακτήρ, Βενετία 1757 (φωτομηχανική ανατύπωση), Προλεγόμενα: Κώστας Λάππας, Αθήνα 2003, 8ο, σελ. 19*+303


Ανατύπωση της πρώτης έκδοσης του Επιστολαρίου του Σπυρίδωνος Μήλια, ιεροκήρυκα στην ελληνική κοινότητα της Βενετίας και επιμελητή βιβλίων. Το έργο, γραμμένο σε απλή γλώσσα, τυπώθηκε για πρώτη φορά στη Βενετία το 1757 και αποτέλεσε, μαζί με άλλα παρόμοια εγχειρίδια, τον βασικό οδηγό επιστολογραφίας των Ελλήνων στην περίοδο της Τουρκοκρατίας αλλά και αργότερα. Το Επιστολάριον απαρτίζεται από ένα εισαγωγικό κεφάλαιο με οδηγίες για την τεχνική και τη θεωρία της επιστολογραφίας και από δύο θεματικές ενότητες. Η πρώτη αναφέρεται στα είδη των επιστολών και άλλα συναφή θέματα, ενώ η δεύτερη περιέχει κυρίως μια μεγάλη συλλογή επιστολικών τύπων και υποδειγμάτων. Αυτό που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον συγγραφέα του Επιστολαρίου είναι να καθοδηγήσει τον επιστολογράφο σε θέματα εθιμοτυπίας: πώς θα προσφωνήσει τον αποδέκτη, πώς θα αρχίσει και πώς θα τελειώσει μια επιστολή, πώς θα γράψει την "επιγραφή" στο εξωτερικό μέρος της. Σε κάθε περίπτωση, βασική αρχή είναι ο σεβασμός των υφιστάμενων κοινωνικών ιεραρχιών.