Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτηρίων της Ακαδημίας Αθηνών

Η Ακαδημία Αθηνών

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, με σφραγισμένες έγγραφες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτηρίων της Ακαδημίας Αθηνών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές-ειδικούς όρους, όπως περιγράφονται στα επισυναπτόμενα αρχεία.Ημερομηνία: 
09/03/2018
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις