Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για απευθείας ανάθεση της προμήθειας εξοπλισμού στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Mineralogy of Dust Emissions and impacts on Environment and Health» (κωδικός έργου 200/964)

 

Η Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών έχοντας υπόψη:

  • Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
  • Το Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/4.8.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
  • Το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων» 
  • Την από 28-12-21 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών με θέμα την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά εξοπλισμού στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Mineralogy of Dust Emissions and impacts on Environment».

 

Το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως είναι διαθέσιμο εδώ.

Επισυνάπτονται το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και οι Τεχνικές Προδιαγραφές του εξοπλισμού.

 

 

 

 

 Αρχεία: 


Ημερομηνία: 
29/12/2021
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις