Ζερβός Ιακωβάτος, Ηλίας


Ζερβός Ιακωβάτος, Ηλίας

Κωδικός αρχείου: 18 
α. ακραίες χρονολογίες 1843-1893

 1. Σημείωσις, 1886
 2. Η επί των Αντικυθήρων αιχμαλωσία μου και η των συναιχμαλώτων μου, 1857
 3. Η επί της Αγγλικής Προστασίας Επτάνησος Πολιτεία και τα κόμματα, 1884
 4. Το ενωτικόν ζήτημα και η αγυρτεία αποκαλυπόμενα, ά.έ.
 5. Περικοπαί τινες εκ της ανεκδότου βιογραφίας μου και ετέρων έργων, 1888

β. Ανάμικτα Ηθικοπλαστικά και Ιστορικά υπό Ηλία Ζερβού Ιακωβάτου, 1894

 1. Πλασταί δυσαγγελίαι αντί προοιμίου, ά.έ.
 2. Επιστολιμαία διατριβή ή αι φατρίαι, 1843
 3. Συνέχεια του Ναυτικού αποκλεισμού της Ελλάδος, η δωρεά του Διαδόχου και ο μεσαίων της Δύσεως εν τη Ανατολή, 1888
 4. Επιστολή προς Ευσέβιον επισκοπική, 1876
 5. Ο εν Ζακύνθω Ριζοσπαστισμός, 1888
 6. Ο υπό της Ευρώπης ναυτικός της Ελλάδος αποκλεισμός και η αφόπλισις αυτής, 1886 και Βιβλίο Α
 7. Τα εν Κερκύρα και Ζακύνθω Ισραηλιτικά και η δημοσιογραφία μετά της Ευρώπης, 1891
 8. Το Αργοστόλιον περί το 1846 πριν της Ενώσεως και περί το 1890 μετά την ένωσιν της ΙΓ΄ Βουλής, 1890 και Τα εν Αργοστολίω Διονύσια κατά το 1881, 1881
 9. Αι στρατιωτικαί αστυνομίαι, 1824
 10. Η αδώρητος της Μανωλάδος δωρεά, 1887
 11. Κύκνειον άσμα ή Υπουργική μεταβολή της 18ης Φεβρουαρίου 1892
 12. Κατά τίνα τρόπον δρώσιν εν Ελλάδα οι νόμοι του πολιτισμού, ά.έ.
 13. Πολιτικόν πόρισμα, 1893
 14. Ο φωτοδότης Ελληνισμός δεινώς τιμωρούμενος, 1877
 15. Η εν Βυζαντίω μετάθεσις της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ή Ο θρίαμβος του Χριστιανισμού, 1887
 16. Ο αυτοκράτωρ Ιουλιανός, ο κοινώς καλούμενος αποστάτης, 1887
 17. Ο Κικέρων εξοστρακισθείς, ά.έ.
 18. Ο προφήτης Μανσούρ ή Μαχδής κατά τον 18ον αιώνα (μετάφρασις εκ του γαλλικού), 1885
 19. Ο βίος της Ρολάνδης (μετάφρασις εκ των του Λαμαρτίνου), 1876
 20. Επιστολή προς Κλεινίαν. Περί αδίκων κατά της Θείας Προνοίας και της αρετής μεμψιμοιριών, 1873
 21. Οι Αθηναίοι επί Δημητρίου του Πολιορκητού, ά.έ.
 22.  Εκλογαί Ηθικαί και Καλαισθητικαί εκ των δραμάτων του Αισχύλου, Σοφοκλέους και Ευριπίδου, ά.έ.

δ. Ιστορικά έντυπα και χειρόγραφα, 1850-1866
ε. Κείμενα, έντυπα, επιστολές, ψηφίσματα κ.ά., 1851-1888
στ. Τετράδια, 1846-1888​