Επιτομές εγγράφων του Βρεταννικού Υπουργείου των Εξωτερικών. Γενική αλληλογραφία / Ελλάς (Foreign Office 32), Φάκελοι 95-112. Έγγραφα των ετών 1840-1841


Φιλ. Γλύτσης, Ε. Καρούζου, Χ. Λούκος (επιμ.), "Επιτομές εγγράφων του Βρεταννικού Υπουργείου των Εξωτερικών. Γενική αλληλογραφία / Ελλάς (Foreign Office 32), Φάκελοι 95-112. Έγγραφα των ετών 1840-1841", τομος Ε΄, Αθήνα 2006, 893 σ., ISBN: 960-404-096-0