Ψηφιακά Αρχεία


Το Κέντρο Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού (ΚΕΜΝΕ) και το Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού (ΚΕΙΝΕ), της Ακαδημίας Αθηνών, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας" (Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης), υλοποίησαν από κοινού τα ακόλουθα έργα:

Ι. "Ελληνική Επανάσταση και συγκρότηση ελληνικού κράτους με βάση ιστορικά αρχεία του 18ου και 19ου αιώνα", και

ΙΙ. "Ελληνική Επανάσταση και συγκρότηση του ελληνικού κράτους: Επιστημονική τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση ιστορικών αρχείων του 18ου και 19ου αιώνα - Ανάδειξη και προβολή ψηφιακού περιεχομένου μέσω Διαδικτύου και χρήση διαδραστικής εφαρμογής". Το δεύτερο έργο αποτελεί συνέχεια του πρώτου.

 

Προϋπολογισμός του έργου Ι: 300.000 ευρώ, του έργου ΙΙ: 90.000 ευρώ.

 

Τα έργα αποβλέπουν στην επιστημονική τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση σημαντικών ιστορικών και πολιτιστικών τεκμηρίων του 18ου-19ου αιώνα, τα οποία βρίσκονται στο ΚΕΜΝΕ και το ΚΕΙΝΕ, με σκοπό την ελεύθερη διάθεσή τους στους ερευνητές αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο, μέσω του Διαδικτύου.

Στο πλαίσιο του ανωτέρω επιχειρησιακού προγράμματος το ΚΕΜΝΕ ψηφιοποίησε μέρος της αλληλογραφίας του Κωνσταντίνου Οικονόμου του εξ Οικονόμων, χειρόγραφους κώδικες από το Αρχείο του Ξενοφώντος Σιδερίδη, τον χειρόγραφο κώδικα «Επιστολαί διαφόρων» του Ιωάννη Οικονόμου Λαρισσαίου, καθώς και διάφορα έντυπα.

Ελληνική Επανάσταση και συγκρότηση του Ελληνικού Κράτους.