Από το Μεσαιωνικό Αρχείο στο ΚΕΜΝΕ


Με την πάροδο του χρόνου το Μεσαιωνικό Αρχείο εξελίσσεται σε ερευνητικό Κέντρο. Ωστόσο το πλαίσιο λειτουργίας του παραμένει όπως είχε καθοριστεί την εποχή της ίδρυσής του. Η δυσαρμονία αυτή επισημαίνεται τον Δεκέμβριο του 1964 σε συνεδρία της Εφορευτικής Επιτροπής του Αρχείου, η οποία και προτείνει, εν όψει του καταρτιζόμενου τότε Νομοσχεδίου της Ακαδημίας, να μετονομαστεί το Μεσαιωνικό Αρχείο σε "Ινστιτούτον Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού" και αναθέτει στον διευθυντή του Αρχείου Λ. Βρανούση να διατυπώσει σχέδιο σχετικού άρθρου. Η προσπάθεια αυτή όμως δεν τελεσφόρησε. Τον Σεπτέμβριο του 1966, πάντως, με νομοθετικό διάταγμα, το Μεσαιωνικό Αρχείο μετονομάστηκε, όπως και άλλα Αρχεία της Ακαδημίας, σε ερευνητικό Κέντρο. Η νέα ονομασία του, "Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού", αποτυπώνει ακριβώς τη διεύρυνση των ενδιαφερόντων του Μεσαιωνικού Αρχείου.