Εκδόσεις


Δημοσιεύματα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας

 

"ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ" - ΕΠΕΤΗΡΙΣ TOΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

 • 1 (1971)
 • 2 (1972)
 • 3 (1973)
 • 4 (1974)
 • 5-6 (1975-76)
 • 7 (1977)
 • 8-9 (1978-79)
 • 10-11 (1980-81)
 • 12 (1982)
 • 13-14 (1983-1984)
 • 15-16 (1985-1986)
 • 17-18 (1987-1988)
 • 19-20 (1989-1990)
 • 21-22 (1991-1992)
 • 23-24 (1993-1994)
 • 25-26 (1995-1996)
 • 27-28 (1997-1998)
 • 29 (1999)
 • 30 (2000)
 • 31 (2001)
 • 32 (2002)
 • 33 (2003)
 • 34 (2004)
 • 35 (2005)
 • 36 (2006)
 • 37 (2007) Ημίτομος Ι
 • 37 (2007) Ημίτομος ΙΙ (Πρακτικά ημερίδας  «Ανάγκη, Τύχη και Ελευθερία στην Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία»)
 • 38 (2008)
 • 39 (2009)
 • 40 (2010)
 • 41 (2011)
 • 42 (2012)
 • 43 (2013)
 • 43, Ημίτομος ΙΙ
 • 44 (2014)
 • 45 (2015)
 • 46 (2016)
 • 46, Ημίτομος ΙΙ
 • 47 (2017)
 • 48 (2018)
 • 48, ημίτομος ΙΙ
 • 49 (2019)
 • 49, ημίτομος ΙΙ
 • 50 (2020)
 • 51 (2021)

 


 

 • W. G. ΤΕΝΝΕΜΑΝΝ, Σύνοψις της Ιστορίας της Φιλοσοφίας (Μετάφρασις Κ. Μ. Κούμα 1818), 1973, 262 σελ.
 • G. P. ΗENDERSON, Η αναβίωση του ελληνικού στοχασμού 1620-1830 (Μετάφραση Φ. Κ. Βώρου), 1977, 302 σελ. - Β' Έκδοση 1994, 316 σελ.
 • Ι. Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Πλάτωνος Θεαίτητος. Εισαγωγή, αρχαίο και νεοελληνικό κείμενο, Αθήναι 1980, 262 σελ. (ISBN 978-960-404-399-6).
 • Α. SZABO - Ε. MAULA, Έγκλιμα — Untersuchungen zur Fruhgeschichte der griechischen Astronomie, Geographie und der Sehnentafeln, 1982, 253 σελ. και πίνακες.
 • Α. ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ-ΓΑΛΑΝΟΥ, Ή έννοια της σωτηρίας στην πλατωνική πολιτική φιλοσοφία, Πρόλογος Γ. Μιχαηλίδου-Νουάρου. Αθήναι 1982, 114 σελ.
 • ΠΕΤΡΟΥ ΒΡΑΪΛΑ ΑΡΜΕΝΗ, Φιλοσοφικά έργα. Τόμος Ζ'.
 • J. L. VIEILLARD-BARON, Παραδόσεις Πλατωνικής φιλοσοφίας, μετάφραση γαλλογερμανικού κειμένου από την Άννα Κελεσίδου. Πρόλογος Ε. Μουτσοπούλου. Αθήναι 1991.
 • ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, τ. Α'. Αθήναι 1988
 • ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, τ. Β'. Αθήναι 1994
 • CONSTANTINE DESPOTOPOULOS, Philosophy of History in Ancient Greece, Athens 1991, 118 σελ.
 • Α. ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ, Μελετήματα Προσωκρατικής Ηθικής, Πρόλογος Γεωργίου Βλάχου. Αθήναι 1994, 129 σελ.
 • Α. ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ, H φιλοσοφία του Ξενοφάνη. Έμμετρη νεοελληνική μετάφραση αποσπασμάτων. Βιβλιογραφία. Πρόλογος Ε. Μουτσοπούλου. Αθήναι 1996
 • Γ. ΒΛΑΧΟΣ, Α. ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ, Α. ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗ - ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ, Ρ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Η έννοια της ελευθερίας στον νεοελληνικό στοχασμό. Πρόλογος Ε. Μουτσοπούλου. Ημίτομος Α'. Αθήναι 1996, 312 σελ.
 • Ρ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Α. ΚΟΥΚΗΣ, Κ. ΠΕΤΣΙΟΣ, Α. ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ, Α. ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗ-ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ, H έννοια της ελευθερίας στον νεοελληνικό στοχασμό. Ήμίτομος Β': Δέκατος ένατος αιών, Πρόλογος Ε. Μουτσοπούλου. Αθήναι 1997, 248 σελ.
 • ΚΩΝΣΤ. Ι. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, Φιλοσοφία του Πλάτωνος. Αθήναι 1997, 298 σελ.
 • Ε. MOUTSOPOULOS, Philosophie de la culture grecque. Athènes 1998, 415 σελ.
 • A. ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ, Ε. ΜΑΡΑΓΓΙΑΝΟΥ-ΔΕΡΜΟΥΣΗ, Α. ΜΑΝΟΣ, Μ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ-ΜΑΡΝΕΛΗ, Ρ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Φιλόσοφοι στο Αιγαίο, Πρόλογος Ε. Μουτσοπούλου. Αθήναι 1998, 123 σελ.
 • Ε. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ, Α. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ, Α. ΜΑΝΟΣ, Η έννοια της ελπίδας στον νεοπλατωνικό στοχασμό. Πρόλογος Ε. Μουτσοπούλου. Αθήναι 1998, 54 σελ.
 • G. MITSOPOULOS, Le problème de la notion de fiction juridique, 2001.
 • T. ΠΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΛΑΛΑ, Η Πρόκληση των Σκεπτικών, 2002.
 • ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΒΟΥ, Μαθήματα Φιλοσοφίας, (Έκδ. Π. Αλιμπράντη, Επιμ. Λ. Μπενάκη, Προλεγόμενα Ε. Μουτσόπουλου), 2002.
 • E. MOUTSOPOULOS, Structure, Présence et Fonctions du kairos chez Proclus, 2003.
 • E. MOUTSOPOULOS,  La Philosophie de la Musique dans le système de Proclus, 2004.
 • E. MOUTSOPOULOS, L'Univers des Valeurs, Univers de l'Homme, 2005.
 • K. OEHLER, Υποκειμενικότης και Αυτοσυνείδηση κατά την Αρχαιότητα, (Μτφρ. Χ. Καρανάσιος, Προλ. σημείωμα Ε. Μουτσόπουλος), 2005.
 • Μ. ΡΕΝΙΕΡΗ, Έρευναι και Εικασίαι περί Βλοσσίου και Διοφάνους, (Πρόλογος Κ. Δεσποτόπουλος, Εισαγωγή Α. Αραμπατζής - Χ. Μπαλόγλου), 2005.
 • ΤΥΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΗ, Hasard et Necessité dans la Philosophie Grecque (Πρόλογος Ε. Μουτσόπουλου), 2005.
 • E. MOUTSOPOULOS, Thought, Culture, Action. Studies in the theory of values and its Greek sources, Athens 2006.
 • G.MITSOPOULOS, Thèmes de théorie générale et de logique du droit. Athens 2006.
 • Γ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ, Παιδεία και Επιστήμη στον Μιχαήλ Εφέσιο. Εις περί ζώων μορίων Ά 1,3-2,10. Αθήνα 2006, 340 σελ. (ISBN: 960-404-092-8).
 • Κ. ΑΔΑΜΟΥ-ΦΙΚΑ, Οι ιδεατές Πολιτείες. Από τον Πλάτωνα στον Campanella. Αθήνα 2006, 186 σελ. (ISBN: 960-404-093-6).
 • E.MOUTSOPOULOS, Kairicité et Liberté, Athènes 2007.
 • Nécessité-Hasard-Liberté dans la Philosophie Ancienne. Necessity-Chance-Freedom in Ancient Philosophy, Αθήνα 2008, 140 σελ.
 • G. REALE, Σωκράτης. Προς ανακάλυψιν της αρχαίας σοφίας. Πρόλογος Ε. Μουτσόπουλου, επιμ. μεταφράσεως Μ. Οικονομίδου, Αθήνα 2008, 304 σελ.
 • G. MITSOPOULOS, Topique, nouvelle rhétorique et science du droit, Αθήνα 2008.
 • Η έννοια του πολίτη στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία. The Notion of Citizenship in Ancient Greek Philosophy, Αθήνα 2009, 320 σελ.
 • Ε. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, Η αισθητική της Ηθικής, Αθήνα 2009, 143 σελ.
 • J. M. GABAUDE, Η λογοκρατία του Επίκουρου. Μετάφραση Β. Γρηγορόπουλου, πρόλογος και επιμέλεια Ε. Μουτσοπούλου, Αθήνα 2009, 162 σελ.
 • Ι. Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Πλάτωνος Θεαίτητος, Αθήνα, 1980. Φωτογραφική ανατύπωση,επανεκδοση 2008, 262 σελ.
 • Α. ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ, Μελετήματα Προσωκρατικής Ηθικής, Πρόλογος Γ. Βλάχου, Αθήνα, 1994. Aνατύπωση, επανέκδοση 2008, 129 σελ.
 • The Notion of Citizenship in Ancient Greek Philosophy: Η έννοια του Πολίτη στην Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία, Αθήνα, 2009, 320 σελ. (ISBN 978-960-404-135-0).
 • G. P. HENDERSON, Η αναβίωση του Ελληνικού Στοχασμού (1620-1830) : Η ελληνική φιλοσοφία στα χρόνια της τουρκοκρατίας (μτφρ. Φ. Κ. Βώρου), Α΄ εκδ. 1977, Β΄ εκδ. 1994 και Γ΄ εκδ. Αθήνα, 2009, 316 σελ. (ISBN 978-960-404-137-4). 
 • Α. ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ, Η έννοια της σωτηρίας στην πλατωνική πολιτική φιλοσοφία, Πρόλογος Γ. Μιχαηλίδου-Νουάρου, Αθήνα, 1982. Φωτοτυπική ανατύπωση της πρώτης εκδόσεως, επανέκδοση 2009, 114 σελ. (ISBN 978-960-404-150-3).
 • J.-L. VIEILLARD-BARON, G. W. F. Hegel, Παραδόσεις Πλατωνικής Φιλοσοφίας, (1825-1826), Μτφρ. Α. Κελεσίδου, Πρόλογος Ε. Μουτσοπούλου. Φωτοτυπική ανατύπωση της πρώτης εκδόσεως, επανέκδοση 2009, 155 σελ. (ISBN 978-960-404-151-0).
 • W. G. TENNEMANN, Σύνοψις της Ιστορίας της Φιλοσοφίας, Μτφρ. Κ. Μ. Κούμα, Προλεγόμενα Ι.Ν. Θεοδωρακόπουλου, Επιλεγόμενα, "Ο Κούμας ως φιλόσοφος", Ρ. Δ. Αργυροπούλου. Φωτοτυπική ανατύπωση της πρώτης εκδόσεως, 1973, επανέκδοση 2009, 262 σελ. (ISBN 978-960-404-148-0).
 • Ε. ΡΟΥΣΣΟΥ, Συμβολή στην βιβλιογραφία της προσωκρατικής εννοιολογίας, Αθήναι 2010, 67 σελ. (ISBN 978-960-404-149-7).
 • E. MOUTSOPOULOS, Reflets et Résonances du kairos, Αθήνα 2010, 322 σελ. (ISBN 978-960-404-184-8).
 • Η έννοια του πολίτη στην ελληνική αρχαιότητα, Πρακτικά Β΄ συνεδρίου Φιλοσοφίας, Αθήνα 2011, 212 σελ. (ISBN 978-960-404-183-1).
 • Τ. ΠΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΛΑΛΑ, Στα ίχνη των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, Αθήνα 2011, 284 σελ. (ISBN 978-960-404-182-4)
 • E. MOUTSOPOULOS, Le problème de l'imaginaire chez Plotin, επανέκδοση, Αθήνα 2011, 116 σελ.
 • ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΔΩΝΗ, Θωμά Ακυινάτου: Σούμμα Θεολογική, εξελληνισθείσα, τόμος 19ος, Αθήναι 2011, 356 σελ.
 • Διαλέξεις Φιλοσοφίας, Αθήναι, 2012, 211 σελ. (ISBN 978-960-404-223-4).
 • E. MOUTSOPOULOS, Valences de l'action, Αθήνα, 2012, 319 σελ.
 • Λ. ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗΣ, Η Φυσική του Αριστοτέλους, μτφρ. Μαίρη Γιόση, Αθήνα, 2012, 412 σελ.
 • Λ. ΜΠΕΝΑΚΗΣ, Ιαμβλίχου, Προτρεπτικός επί Φιλοσοφίαν, Αθήνα, 2012, 256 σελ.
 • Thomas Alexander SZLEZAK, Τι οφείλει η Ευρώπη στους Έλληνες, Αθήνα, 2012, 417 σελ.
 • Plato, poet and philosopher in memory of Ioannis N. Theodoracopoulos, Proceedings of the 3rd International Conference of Philosophy, Magoula - Sparta, 26-29 May 2011 - Πλάτων, ποιητής και φιλόσοφος: Μνήμη Ιωάννου Ν. Θεοδωρακόπουλου, Πρακτικά του Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Φιλοσοφίας, Μαγούλα Σπάρτης, 26-29 Μαϊου 2011, Αθήνα, 2013, 323 σελ.
 • E. MOUTSOPOULOS, Philosophical Suggestions, Αθήνα, 2013, 244 σελ.
 • Ι. Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Πλάτωνος Θεαίτητος, Αθήνα, 1980. Φωτογραφική ανατύπωση, επανέκδοση 2013, 262 σελ.
 • Γ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, Le déclin de la philosophie analytique du droit, Αθήνα, 2013, 68 σελ.
 • Πλάτων, Ποιητής και Φιλόσοφος: Μνήμη Ιωάννου Ν. Θεοδωρακόπουλου, Πρακτικά του Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Φιλοσοφίας, Μαγούλα Σπάρτης, 26-29 Μαϊου 2011, Αθήνα 2013. Φωτογραφική ανατύπωση, επανέκδοση 2014, 323 σελ.
 • Thomas Alexander SZLEZAK, Τί οφείλει η Ευρώπη στους Έλληνες, Αθήνα 2012. Φωτογραφική ανατύπωση, επανέκδοση 2014, 417 σελ.
 • Marco RENIERI, Armonie della storia dell'umanità, Αθήναι, 2014, 223 σελ. 
 • Livio ROSSETTI, Εισαγωγή στην αρχαία φιλοσοφία. Φιλολογικά δεδομένα και άλλα μεθοδολογικά εργαλεία, μετάφραση - επιμέλεια Άννα Τάτση, Αθήναι, 2015, 393 σελ. (ISBN 978-960-404-293-7).
 • Aldo BRANCACCI, ΟΙΚΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ. Η Φιλοσοφία της Γλώσσας του Αντισθένους, μετάφραση Ειρήνη Σβίτζου, επιμέλεια Δήμητρα Τουλάτου - Άννα Τάτση, Αθήναι 2016, 321 σελ. (ISBN 978-960-404-294-4).
 • Livio ROSSETTI, Εισαγωγή στην αρχαία φιλοσοφία. Φιλολογικά δεδομένα και άλλα μεθοδολογικά εργαλεία, μετάφραση - επιμέλεια Άννα Τάτση, Αθήναι, 2017 (β΄ έκδοση βελτιωμένη), 393 σελ. (ISBN 978-960-404-293-7).
 • Η πρόσληψη των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων από τις απαρχές και μέχρι τον 17o αιώνα, Αθήναι, 2017, 247 σελ.
 • Αριστοτέλης, διαχρονικός και επιστημονικώς επίκαιρος - Aristotle, timeless and scientifically timely, Αθήναι 2018, 297 σελ.(ISBN: 978-960-404-334-7).
 • Καρλ ΠΟΠΠΕΡ, Αέναη αναζήτηση. Αυτοβιογραφία, εισαγωγή-μετάφραση Κική Αλατζόγλου-Θέμελη, επιμέλεια Κική Αλατζόγλου-Θέμελη – Εύη Δελλή, Αθήναι 2018 (β΄ φωτογραφική ανατ. 2019), 247 σ. (ISBN: 978-960-404-337-8).
 • Τερέζα ΠΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΛΑΛΑ, Μελέτες Φιλοσοφίας και Αισθητικής, Αθήναι 2019, 242 σ. (ISBN: 978-960-404-358-3).
 • Αριστοτέλης και Ιατρική. Πρακτικά Ημερίδος 17 Μαΐου 2017, ΙΙΒΕΑΑ-ΚΕΕΦ, Αθήναι 2020, 131 σ. (ISBN: 978-960-404-368-2).
 • Έλλη Λαμπρίδη, Fantasia Philosophica, επιμ. Κ. Γαρίτσης/Πρόλογος Λ. Μπενάκης, Αθήνα, Κ.Ε.Ε.Φ., 2022, 699 σ.

 

 

 

Αρχεία: 
AttachmentSizeDate
PDF icon EXOFYLLOARISTOTLES.pdf571.29 KB03/04/2018