Προσωπικό


Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Ειρήνη Τσούρη (210 3664790), ηλ. δ/νση: etsouri@academyofathens.gr

   Προϊσταμένη Τμήματος Καταλόγων και Δανεισμού: Ελένη Μαστρογεωργίου (210 3664795), ηλ. δ/νση: mastroge@academyofathens.gr

                     Πολυξένη Τσελέκου (2103664725), ηλ. δ/νση: xtselekou@academyofathens.gr

    Προϊσταμένη Τμήματος Προσκτήσεων: Αφροδίτη Σαμαρά (210 3664768), ηλ. δ/νση: afsamara@academyofathens.gr

                     Ελένη Αμοιραλή (2103664789), ηλ. δ/νση: eamiral@academyofathens.gr