Ερευνητικές Αποστολές


ΟΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Οι ετήσιες γλωσσικές αποστολές εκτελούνται από τους γλωσσολόγους-ερευνητές του Κέντρου, και διαρκούν έναν περίπου μήνα. Η επιλογή του τόπου έρευνας γίνεται ανάλογα με τις ελλείψεις του αρχείου: στόχος είναι η συλλογή γλωσσικού υλικού από κάθε σημείο του ελληνόφωνου χώρου. Το υλικό ηχογραφείται σε συνεντεύξεις με φυσικούς ομιλητές, οι οποίοι επιλέγονται επιτόπου. Κατόπιν απομαγνητοφωνείται, καταγράφεται με την μορφή "χειρογράφου", και αποδελτιώνεται απευθείας στο Αρχείο. Τα πορίσματα των αποστολών δημοσιεύονται συχνά στους τόμους του Λεξικογραφικού Δελτίου.