Νέα Ερευνητικά Προγράμματα


 

  • Το Κέντρο συνεχίζει την προετοιμασία εκδόσεως του Λεξικού αρχαϊσμών στα νεοελληνικά ιδιώματα, έργου ζωής του τ. Διευθυντού του Κέντρου κ. Δημητρίου Κρεκούκια. Η εξέχουσα ιδιαιτερότητα του έργου, που πλουτίζει κατά πολύ την παλαιότερη σχετική εργασία του Ν. Ανδριώτη, σε συνδυασμό με το οσημέραι μειούμενο προσωπικό του Κέντρου, απαιτεί σημαντική αναθεώρηση της συντάξεως και της εκδόσεως του έργου.

 

  • Στο πλαίσιο των τρεχουσών εργασιών του το Κέντρο προχωρά σε δύο σημαίνοντα ψηφιακά έργα.1. Το Ηλεκτρονικό Λεξικό ανέκδοτων μικροτοπωνυμίων των χειρογράφων του ΙΛΝΕ. Το υλικό υπολογίζεται σε 210.000 καταχωρήσεις, μακράν η μεγαλύτερη υπάρχουσα συλλογή τοπωνυμίων, από την οποία έχουν ήδη τροφοδοτηθεί 170.000 καταχωρήσεις και η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός τριετίας. 2. Η βελτίωση του από ετών συμπιλουμένου Λημματολογίου του διαλεκτικού υλικού του Κέντρου. Αυτό υπήρξε αίτημα δεκαετιών και προσφέρει διάσωση, σύμπτυξη και ταχεία πρόσβαση στο άλλως τεράστιο και παντελώς δυσχειραγώγητο πλούτο του κεντρικού διαλεκτικού αρχείου του Κέντρου. Παραλλήλως αναζητούνται τρόποι και πρόσοδοι για την κατά το δυνατόν πληρέστερη, ταχύτερη και επιστημονικά αρτιότερη ολοκλήρωση του έργου. Η ανατεθείσα από την Σύγκλητο αρωγή στο πρόγραμμα αυτό στον καθηγητή Γλωσσολογίας και παλαιό ερευνητή του Κέντρου κ. Χριστόφορο Χαραλαμπάκη, απολύτως ειδήμονα του έργου, είναι ιδιαιτέρως πολύτιμη.