Εκδόσεις


Το Κέντρο είναι υπεύθυνο για την έκδοση του Ιστορικού Λεξικού, του περιοδικού Λεξικογραφικόν Δελτίον (ΛΔ) και για μια σειρά έργων σχετικών με την ελληνική γλώσσα, τα οποία κυκλοφορούν ως παραρτήματα του ΛΔ.

 

1. Εκδόσεις της Ακαδημίας Αθηνών

Λεξικογραφικές εργασίες συντακτών του Κέντρου έχουν περατωθεί και τυπωθεί από την Ακαδημία Αθηνών λόγω της σπουδαιότητάς τους:

  • Αναστασίου Καραναστάση, Ιστορικόν Λεξικόν των Ελληνικών Ιδιωμάτων της Κάτω Ιταλίας. Τομ. Α' -Ε', Αθήναι 1986-1992, και Γραμματική των Ελληνικών Ιδιωμάτων της Κάτω Ιταλίας, Αθήναι 1997.
  • Θανάση Π. Κωστάκη, Τὸ Μιστὶ τῆς Καππαδοκίας, τ. Ι-ΙΙ, Ἀθήνα 1977.
  • Θανάση Π. Κωστάκη, Λεξικό Τσακωνικής Διαλέκτου, τόμ. Α'-Γ', Αθήνα 1986-1987.
  • Κωνσταντίνου Μηνά, Η γλώσσα των δημοσιευμένων μεσαιωνικών ελληνικών εγγράφων της Κάτω Ιταλίας και της Σικελίας (επανέκδοση από το Κέντρον Ι.Λ.Ν.Ε.) Αθήνα 2003.

 

2. Δημοσιεύματα του Κέντρου

Δημοσιεύματα τιμή (€)
ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, ΤΗΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΣ ΟΜΙΛΟΥΜΈΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΜΑΤΩΝ  
Τόμοι: Α' (α-αμωρωζοσύνη) (1933), Β' (άν-απώρυγα) (1939), Γ' (άρα-βλέπω) (1942) 38.50
Τόμος Δ'. Τεύχος Α' (βλεφαρίδα-γάργαρος) (1953) 20.00
Τόμος Δ'. Τεύχος Β' (γαρδαλώνω - γεροδάσκαλος) (1980) 20.00
Τόμος Ε'. Τεύχος Α' (γεροδέματος - γλωσσωτός) (1984) 16.50
Τόμος Ε'. Τεύχος Β' (γναθάδα - δαχτυλωτός) (1989)      22.50
Τόμος ΣΤ΄ (δε – διάλεκτος) (2016)      25.00
Τόμος Ζ΄ (διάλεξη - δόγης) (2022) 25.00
Κανονισμός Συντάξεως του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής [Λεξικογραφικόν Δελτίον, Παράρτημα 6]. Αθήνα 2012    εκτός εμπορίου
   
Ε'. - ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ  
Τόμοι: Α' (1939), Β' (1940), Γ' (1941), Δ' (1942-1948), Ε' (1950), ς (1953-1954), Ζ' (1955), Η' (1958), θ' (1963), Γ (1964-1965), ΙΑ' (1966-1969), IB' (1972), ΙΓ' (1978) 16.50
ΙΔ' (1982) 16.50
ΙΕ'(1985) 16.50
Ις' (1986) 16.50
ΙΖ' (1991) 16.50
ΙΗ' (1992-93) 16.50
Ιθ' (1994-95) 16.50
Κ' (1996) 16.50
ΚΑ' (1997) 26.00
KB' (1998) 32.50
ΚΓ' (2001) 40.00
ΚΔ' (2003) 30.00
ΚΕ' (2005)     30.00
ΚΣΤ' (2012)      25.00
ΔΗΜΟΣΘ. Η. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟY, Γραμματική της 'Ελληνικής διαλέκτου του Πόντου. (Λεξικογραφικόν κον Δελτ΄’ιονφικόν Δελτίον Παράρτημα 1). 'Εν Αθήναις 1958, σελ. 506 16.50
G. Ν. HATZIDAKIS, Einleitung in die Neugriechische Grammatik. Ανατύπωσις της Α' εκδόσεως, Λειψία 1892 (Λεξικογραφικόν Δελτίον Παράρτημα 3). 'Εν Αθήναις 1975, σελ. ιστ' – 464 13.00
Γ. Ν. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ, Γλωσσολογικαί έρευναι, τ. Β': Γλωσσολογικαί μελέται 1884-1936, το πρώτον συνεκδιδόμεναι υπό Δ. Βαγιακάκου μετά μακράς εισαγωγής περί του βίου και έργου του Γ. Χατζιδάκι ως και πινάκων λέξεων και πραγμάτων τόμου Α' (1934) και τόμου Β' (Λεξικογραφικόν Δελτίον Παράρτημα 2). 'Εν Αθήναις 1977, σελ. 815 16.50
Γ. Ν. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ, Γλωσσολογικαί έρευναι, τ. Α': Άνατύπωσις της εκδόσεως 1934. (Λεξικογραφικόν Δελτίον Παράρτημα 4). 'Εν 'Αθήναις 1980 16.50
ΑΝ. ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ, Ιστορικόν Λεξικόν των ελληνικών ιδιωμάτων της Κάτω Ιταλίας.  
Τόμος Α'. 'Εν Αθήναις 1984 26.00
Τόμος Β' (β-ι). 'Εν Αθήναις 1986 26.00
Τόμος Γ' (κ-λ-μ). 'Εν Αθήναις 1988 26.00 
Τόμος Δ' (ν-σ[σ-σενία]). 'Εν Αθήναις 1991 26.00
Τόμος Ε' σ(σ-σένο[ς])-ω. 'Εν Αθήναις 1992 26.00
ΑΝ. ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ, Γραμματική των ελληνικών ιδιωμάτων της Κάτω Ιταλίας. Αθήναι 1997 13.00
Δ. Β. ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΥ, Γεώργιος Ν. Χατζιδάκις (1848-1941) - Βίος και Έργον (Λεξικογραφικόν Δελτίον 2α, Παράρτημα). 'Εν 'Αθήναις 1977, σελ. 143 3.50
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΥΚΑΛΑ, Περί της εύφωνίας της κρητικής διαλέκτου. 'Επιμέλεια Ελευθερίας Γιακουμάκη, Λεξικογραφικόν Δελτίον, Παράρτημα 5. 29.50
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑ τόμ. Β' Πρακτικά δεύτερου πανελλήνιου συνεδρίου νεοελληνικής διαλεκτολογίας: Ρόδος 1995: Έκδοση ΚΙΛΝΕΤ και του Πανεπιστημίου Αιγαίου: Παιδαγωγικά τμήματα). 'Αθήνα 1998, σσ. 379 32.50
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑ τόμ. Γ' Πρακτικά τρίτου διεθνούς συνεδρίου νεοελληνικής διαλεκτολογίας: Κάλυμνος 1998. (Επιμέλεια Σταύρου Κατσουλέα). Αθήνα 2000, σσ. 412 32.50
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑ τόμ. Δ' Πρακτικά τέταρτου διεθνούς συνεδρίου νεοελληνικής διαλεκτολογίας: Αθήνα 2001: Έκδοση ΙΛΝΕ. Αθήνα 2003.
ISBN: 960-85471-1-3
ISSN: 1109-7884
30.00
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑ τόμ. Ε΄ Πρακτικά πέμπτου διεθνούς συνεδρίου νεοελληνικής διαλεκτολογίας, Αθήνα 2006: Έκδοση ΙΛΝΕ, Αθήνα 2008. σ.700
ISBN:978-960-404-031-5
    50.00
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑ τόμ. Στ΄. Έκδοση ΙΛΝΕ, Αθήνα 2011, σ. 483
ISBN: 978-960-404-217-3
    17.00
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ, Περί του γλωσσικού ιδιώματος της Κρήτης. Β' έκδοση ενοποιημένη  
Τόμος Β'  Α-Γ (1994) 32.50
Τόμος Γ'  Δ-Λ (1997) 32.50
Τόμος Δ'  Μ-Ρ (1999) 32.50
Τόμος Ε'  Σ-Ω (2002) 30.00
Πρακτικά Συμποσίου, Ονοματολογικά Ευβοίας, περ. ΟΝΟΜΑΤΑ, τόμ. 17-18, Αθήνα 2005 -
Πρακτικά Δ' Ονοματολογικού Συνεδρίου, Ονοματολογικά Κυκλάδων. Τήνος 2005., περ. ΟΝΟΜΑΤΑ, τόμ. 19,  Έκδοση Κέντρου Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων - Ι.Λ.Ν.Ε  Αθήνα 2007 55.00
Οι νεοελληνικές διαλεκτικές ποικιλίες και η μελέτη τους στο Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνηικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων- ΙΛΝΕ της Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα 2007 [βιβλίο με μετάφραση στην αγγλική και γαλλική γλώσσα, συνοδευόμενο από CD-ROM με διαλεκτικές πολυμεσικές εφαρμογές εκτός εμπορίου