Publications


Βιβλιοθήκη Ελλήνων Συγγραφέων

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ, Γάλβας. Εἰσαγωγὴ - Μετάφραση - Σημειώσεις Ἀλεξάνδρου Ι. Κεσίσογλου, Ἀθῆναι 1984 (reprint 1999) 9.00
Ἐφραὶμ τοῦ Αἰνίου. [Εἰσαγωγή], Κείμενο - Μετάφραση - Σχόλια Ὀδ. Λαμψίδη  
              Τόμος Α΄, Ἀθῆναι 1984 9.00
              Τόμος Β΄, Ἀθῆναι 1985 9.00
ΑΡΡΙΑΝΟΥ, Ἀλεξάνδρου Ἀνάβασις. Εἰσαγωγὴ - Μετάφραση - Σημειώσεις Θεοδώρου Χ. Σαρικάκη. 2 τόμοι, Ἀθῆναι 1986-1998  
              τόμος Α', Ἀθῆναι 1986 (2nd ed. 1999), Βιβλία Α΄-Γ΄ 16.50
              τόμος Β', Ἀθῆναι 1998, Βιβλία Δ΄-Ζ΄ 20.00
ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, Ἠλέκτρα. Εἰσαγωγὴ - Μετάφραση - Σημειώσεις Τάσου Ρούσσου, Ἀθῆναι 1992 (3d ed.) (out of print) 12.00
ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, Ὀλυνθιακοὶ Λόγοι. Εἰσαγωγὴ - Μετάφραση - Σημειώσεις Ἀντωνίου Σακελλαρίου, Ἀθῆναι 1988 (reprint 1991) 12.00
ΗΡΟΔΟΤΟΥ, Ἱστορίαι. Τόμος Α΄, Βιβλία Α΄-Β΄. Εἰσαγωγὴ - Μετάφραση - Σημειώσεις Ἀγγέλου Σ. Βλάχου, Ἀθῆναι 1989 12.00
ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ, Δὶς κατηγορούμενος. Εἰσαγωγὴ - Μετάφραση - Σημειώσεις Ἑρμιόνης Η. Ἠλιάδου, Ἀθῆναι 1997 12.00

 

Ελληνική Βιβλιοθήκη

 
ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ, Ἀλεξιφάρμακα. Ἐκδίδει Κωνσταντῖνος Οἰκονομάκος, Ἀθῆναι 2002 20.00
ΟΒΙΔΙΟΥ, Περὶ Μεταμορφώσεων, ὃ μετήνεγκεν ἐκ τῆς Λατίνων φωνῆς εἰς τὴν Ἑλλάδα Μάξιμος μοναχὸς ὁ Πλανούδης. Ἐκδίδουν Μανόλης Παπαθωμόπουλος, Ἰσαβέλλα Τσαβαρῆ, Ἀθῆναι 2002 32.00
Ἐξήγησις ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΖΕΤΖΟΥ εἰς τὴν Ὁμήρου Ἰλιάδα. Ἐκδίδει Μανόλης Παπαθωμόπουλος, Ἀθῆναι 2007 25.00
ΓΑΛΗΝΟΥ, Ὅτι ταῖς τοῦ σώματος κράσεσιν αἱ τῆς ψυχῆς δυνάμεις ἕπονται. Ἐκδίδει Ἀθηνᾶ Δ. Μπάζου, Ἀθῆναι 2011 15.00

 

Βιβλιοθήκη Α. Μανούση

1. ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ, Περὶ τοῦ Πλωτίνου βίου καὶ τῆς τάξεως τῶν βιβλίων αὐτοῦ. Εἰσαγωγή, ἀρχαῖο κείμενο, μετάφραση, σχόλια Παύλου Καλλιγᾶ, Ἀθῆναι 1991 (reprint 1998 and 2021) 15.00
2. ΠΛΩΤΙΝΟΥ, Ἐννεὰς Πρώτη. Ἀρχαῖο κείμενο, μετάφραση, σχόλια Παύλου Καλλιγᾶ, Ἀθῆναι 1994 (reprint 2006 and 2018) 22.00
3. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ, Περὶ Τριάδος Βιβλία Πεντεκαιδέκα, ἅπερ ἐκ τῆς Λατίνων διαλέκτου εἰς τὴν Ἑλλάδα μετήνεγκε Μάξιμος ὁ Πλανούδης. Τ.1: Βιβλία Α΄-Ζ΄, Τ.2: Βιβλία Η΄-ΙΕ΄. Εἰσαγωγή, ἑλληνικὸ καὶ λατινικὸ κείμενο, γλωσσάριο, Editio Princeps Μανόλη Παπαθωμόπουλου, Ἰσαβέλλας Τσαβαρῆ, Gianpaolo Rigotti, Ἀθῆναι 1995 32.00
4. ΠΛΩΤΙΝΟΥ, Ἐννεὰς Δευτέρα. Ἀρχαῖο κείμενο, μετάφραση, σχόλια Παύλου Καλλιγᾶ, Ἀθῆναι 1997 (reprint 2010) 24.00
5. ΠΛΩΤΙΝΟΥ, Ἐννεὰς Τρίτη. Ἀρχαῖο κείμενο, μετάφραση, σχόλια Παύλου Καλλιγᾶ, Ἀθῆναι 2004 (reprint 2010) 45.00
6. ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΡΟΔΙΟΥ, Ἀργοναυτικῶν Α´. Εἰσαγωγή, ἀρχαῖο κείμενο, μετάφραση, σχόλια Γεωργίου Βασίλαρου, Ἀθῆναι 2004 12.00
7. [ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ] Ρῆσος. Εἰσαγωγή, ἀρχαῖο κείμενο, μετάφραση, σχόλια Ἀθανασίου Στεφανῆ, Ἀθῆναι 2004 12.00
8. ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ, Σαμία. Εἰσαγωγή, κείμενο, μετάφραση, ὑπόμνημα Χριστίνας Δεδούση, Ἀθῆναι 2006 20.00
9. ΑΝΑΚΡΕΩΝ. Εἰσαγωγή, κείμενο, μετάφραση, σχόλια Ἀλεξάνδρας Ροζοκόκη, Ἀθῆναι 2006 15.00
10. ΠΛΩΤΙΝΟΥ, Ἐννεὰς Τετάρτη. Ἀρχαῖο κείμενο, μετάφραση, σχόλια Παύλου Καλλιγᾶ, Ἀθῆναι 2009 50.00
11. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ <Τέχνη Μουσική>. Εἰσαγωγή, κείμενο, μετάφραση, σχόλια, κριτικὴ ἔκδοση Χρήστου Τερζῆ, Ἀθῆναι 2010 38.00
12. ΠΛΩΤΙΝΟΥ Ἐννεὰς Πέμπτη. Ἀρχαῖο κείμενο, μετάφραση, σχόλια Παύλου Καλλιγᾶ, Ἀθῆναι 2013 (reprint 2021) 16.00
13. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Βάκχαι. Εἰσαγωγή, ἀρχαῖο κείμενο, μετάφραση, σχόλια Ἀθανασίου Στεφανῆ, Ἀθῆναι 2018 15.00
14. ΠΛΩΤΙΝΟΥ, Ἐννεὰς Ἔκτη. Ἡμίτομοι Α' & Β'. Ἀρχαῖο κείμενο, μετάφραση, σχόλια Παύλου Καλλιγᾶ, Ἀθῆναι 2018 90.00
15. ΠΛΩΤΙΝΟΥ, Ἐννεάδες. Συμπληρωματικός Τόμος. Παῦλος Καλλιγάς, Ἀθῆναι 2019 20.00

 

Corpus Fontium Historiae Byzantinae - Series Atheniensis

1. (vol. 27) EPHRAEM AENII, Historia Chronica. Recensuit Odysseus Lampsides, Athenis 1990 48.50
2. (vol. 36/Ι, II) CONSTANTINI MANASSIS, Breviarium Chronicum. Recensuit Odysseus Lampsides. Pars prior praefationem et textum continens (vol. 36/I), Pars altera indices continens (vol. 36/II), Athenis 1996 81.00
3. (vol. 50) MICHAELIS ATTALIATAE, Historia. Recensuit Eudoxos Th. Tsolakis, Athenis 2011 23.60

 

CORPUS PHILOSOPHORUM MEDII AEVI. PHILOSOPHI BYZANTINI
(Under the auspices of the Union Académique Internationale)

 
1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ, Ἀνάπτυξις τῆς Θεολογικῆς Στοιχειώσεως Πρόκλου Πλατωνικοῦ Φιλοσόφου. Nicholas of Methone, Refutation of Proclus Elements of Theology. A critical edition with an introduction on Nicholas life and works by Athanasios D. Angelou, Ἀθῆναι-Leiden 1984 30.00
2. W. LACKNER, ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΒΛΕΜΜΥΔΟΥ. Ἀπόδειξις ὅτι οὐχ ὥρισται τοῦ καθέκαστον ἡ ζωή. Διαλεγόμενος ἢ περὶ τοῦ ὅρου ζωῆς. Nicephoros Blemmydes, Gegen die Vorherbestimmung der Toddesstunde. Einleitung, Text, Übersetzung und Kommentar von Wolfgang Lackner, Ἀθῆναι-Leiden 1985 30.00
3. Β. TAMBRUN - KRASKER, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΜΙΣΤΟΥ ΠΛΗΘΩΝΟΣ, Περὶ ἀρετῶν. Georges Gémiste Pléthon, De Traités de vertus. Édition critique avec introduction, traduction et commentaire par Brigitte Tambrun-Krasker, Ἀθῆναι-Leiden 1987 30.00
4. L.W. WESTERINK ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΧΥΜΕΡΟΥΣ, Ὑπόμνημα εἰς τὸν Παρμενίδην Πλάτωνος [Ἀνωνύμου Συνέχεια τοῦ Ὑπομνήματος Πρόκλου]. George Pachymeres, Commentary on Plato's Parmenides [Anonymous Sequel to Proclus Commentary]. Edited and translated by Thomas A. Gadra et al. Introduction by Leendert G. Westerink, Ἀθῆναι-Paris-Bruxelles 1989 30.00
5. Δ. Ζ. ΝΙΚΗΤΑΣ, BOETHIUS, De topicis differentiis καὶ οἱ μεταφράσεις τῶν Μανουὴλ Ὁλοβώλου καὶ Προχόρου Κυδώνη. Εἰσαγωγὴ καὶ κριτικὴ ἔκδοση τῶν κειμένων, Ἀθῆναι 1990 30.00
6. IL. PONTIKOS, ΑΝΩΝΥΜΟΥ, Φιλοσοφικὰ Σύμμεικτα. Anonymi Miscellanea Philosophica. A Miscellany in the tradition of Michael Psellos (Cod. Baroccianus gr. 131). Critical edition and introduction, Ἀθῆναι-Paris-Bruxelles 1992 30.00
7. B. TAMBRUN-KRASKER MICHEL TARDIEU, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΜΙΣΤΟΥ ΠΛΗΘΩΝΟΣ. Μαγικὰ λόγια τῶν ἀπὸ Ζωροάστρου μάγων. Γεωργίου Γεμιστοῦ Πλήθωνος Ἐξήγησις εἰς τὰ αὐτὰ λόγια. Oracles Chaladaiques. Recension de Georges Gémiste Pléthon. Édition critique, avec introduction, traduction et commentaire par Brigitte Tambrun-Krasker. La recension arabe des Μαγικὰ λόγια par Michel Tardieu, Ἀθῆναι-Paris-Bruxelles 1995 30.00
8. P. CARELOS, ΒΑΡΛΑΑΜ ΚΑΛΑΒΡΟΥ, Λογιστική. Barlaam von Seminara, Logistike. Kritische Edition mit Übersetzung und Kommentar. Ἀθῆναι 1996 30.00
9. Μ. ΠΑΠΑΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΟΗΘΙΟΥ, Βίβλος περὶ παραμυθίας τῆς φιλοσοφίας, ἣν μετήνεγκεν εἰς τὴν ἑλλάδα διάλεκτον Μάξιμος μοναχὸς ὁ Πλανούδης. Anicii Manlii Severini Boethii De consolatione Philosophiae. Traduction grecque de Maxime Planude. Édition critique du texte grec avec une introduction, le texte latin, les scholies et des index par Manolis Papathomopoulos, Ἀθῆναι 1999 30.00
10. Ι.Δ. ΠΟΛΕΜΗΣ, ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΝΙΚΑΙΑΣ, Ἀπόδειξις ὅτι ἐδύνατο ἐξ ἀϊδίου γεγενῆσθαι τὰ ὄντα καὶ ἀνατροπὴ ταύτης. Editio princeps. Εἰσαγωγή, κείμενο, μετάφραση, εὑρετήρια, Ἀθῆναι 2000 30.00
11. Α. ΚΟΛΤΣΙΟΥ-ΝΙΚΗΤΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΔΩΝΗ, Μετάφραση τοῦ Ψευδοαυγουστινείου Soliloquia (Τί ἂν εἴποι ψυχὴ μόνη πρὸς μόνον τὸν Θεόν). Εἰσαγωγή, κείμενο, εὑρετήρια, Ἀθῆναι 2005 30.00

 

CORPUS PHILOSOPHORUM MEDII AEVI. COMMENTARIA IN ARISTOTELEM BYZANTINA
(Under the auspices of the Union Académique Internationale)

 
1. ΑΡΕΘΑΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, Σχόλια εἰς τὴν Πορφυρίου Εἰσαγωγὴν καὶ τὰς Ἀριστοτέλους Κατηγορίας (Codex Vaticanus Urbinas Graecus 35). A critical edition, Ἀθῆναι 1994  (out of print)  
2. GEORGIOS PACHYMERES, Philosophia. Buch 10. Kommentar zur Metaphysik des Aristoteles. Editio Princeps. Einleitung-Text-Indices von Eleni Pappa, Ἀθῆναι 2002 30.00
3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΧΥΜΕΡΗΣ. Φιλοσοφία, Βιβλίον ἑνδέκατον, Τὰ Ἠθικά, ἤτοι τὰ Νικομάχεια. Editio princeps. Προλεγόμενα, κείμενο, εὑρετήρια ὑπὸ Κωνσταντίνου Οἰκονομάκου, Ἀθῆναι 2005 30.00
4/1. GEORGIOS PACHYMERES, Philosophia. Buch 6. Kommentar zu De partibus animalium des Aristoteles. Editio Princeps. Einleitung-Text-Indices von Eleni Pappa, Ἀθῆναι 2008 30.00
4/2. GEORGIOS PACHYMERES, Scholien und Glossen zu De partibus animalium des Aristoteles (cod. Vaticanus gr, 261). Editio Princeps. Einleitung-Text-Indices von Eleni Pappa, Ἀθῆναι 2009 30.00
5. MICHAEL PSELLOS, Kommentar zur Physik des Aristoteles. Editio Princeps. Einleitung-Text-Indices von Linos G. Benakis. Zweite durchgesehene Auflage, Ἀθῆναι 2015 50.00

6. GEORGIOS PACHYMERES, Philosophia. Book 5. Commentary in Aristotle’s Meteorologica (Βιβλίον πέμπτον, τῶν μετεωρικῶν). Editio princeps. Prolegomena-Text-Indices by Ioannis Telelis, Ἀθῆναι 2012

35.51
7. GEORGIOS PACHYMERES, Philosophia. Book 3. In Aristotelis de Caelo Commentary. Editio princeps. Prolegomena-Text-Indices by Ioannis Telelis, Ἀθῆναι 2016 35.50

 

Σειρά Βοηθητικών Έργων

R. PFEIFFER, Ἱστορία τῆς Κλασσικῆς Φιλολογίας ἀπὸ τῶν ἀρχῶν μέχρι τοῦ τέλους τῶν ἑλληνιστικῶν χρόνων. Μετάφραση Π. Ξένου, Ἀθῆναι 1972 (reprint 1991) 12.00
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΟΤΑΙΝΙΩΝ ἀρχαίων ἑλληνικῶν καὶ βυζαντινῶν χειρογράφων τοῦ Κ.Ε.Ε.Ε.Σ., (ἀριθμ. 2) Ἀθῆναι 1976, 125 σελ. (out of print)    
B. A. VAN GRONINGEN, Πραγματεία περὶ τῆς ἱστορίας καὶ τῆς κριτικῆς τῶν ἑλληνικῶν κειμένων. Μετάφραση Ὀδ. Λαμψίδη μὲ Προλεγόμενα Χαρ. Φλωράτου, Ἀθῆναι 1980 (reprint 1995) 12.00
R. PFEIFFER, Ἱστορία τῆς Κλασσικῆς Φιλολογίας ἀπὸ τὸ 1300 μέχρι τὸ 1850. Μετάφραση Παναγιώτη Ξένου - Βασίλη Μοσκόβη, Ἀθῆναι 1980 (reprint 1995) 12.00

 

ΠΟΝΗΜΑΤΑ
Συμβολές στην Έρευνα της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας

1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δ. ΣΤΕΦΑΝΗ, Le Messager dans la tragédie grecque, Ἀθῆναι 1997 13.00
2. ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΟΛΟΒΟΥ, Μιχαὴλ Χωνιάτης. Συμβολὴ στὴ μελέτη τοῦ βίου του καὶ τοῦ ἐπιστολογραφικοῦ του ἔργου, Ἀθῆναι 1999 18.00
3. ΑΙΜΙΛΙΟΥ Δ. ΜΑΥΡΟΥΔΗ, Ἀρχιγένης Φιλίππου Ἀπαμεύς. Ὁ βίος καὶ τὰ ἔργα ἑνὸς Ἕλληνα γιατροῦ στὴν αὐτοκρατορικὴ Ρώμη, Ἀθῆνα2000 23.50
4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ, Προλεγόμενα στὴν κριτικὴ ἔκδοση τῶν Ἀλεξιφαρμάκων τοῦ Νικάνδρου, Ἀθῆναι 2002 20.00
5. ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΤΕΛΕΛΗ, Μετεωρολογικὰ φαινόμενα καὶ κλίμα στὸ Βυζάντιο. Τ. Α΄-Β΄, Ἀθῆναι 2004 60.00
6. ΙΩΑΝΝΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Οἱ ἀντιφωνίες στὰ χορικὰ τοῦ Αἰσχύλου, Ἀθῆναι 2006 25.00
7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Κ. ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Θέατρο καὶ Μεταθέατρο. Θέσεις καὶ ἀντι-θέσεις πάνω στὴν ἑρμηνεία τῆς ἀρχαίας τραγωδίας, Ἀθῆναι 2010 17.00
8. ΧΑΡΙΛΑΟΥ Α. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ, Τὰ φαινόμενα τοῦ Ἀράτου στοὺς σύγχρονους καὶ τοὺς μεταγενέστερούς του, Ἀθῆναι 2014 38.00
9. ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΔΗΜ. ΜΑΥΡΟΥΔΗ, Ἡ Έπιστολὴ τοῦ Hunayn Ibn Ishaq σχετικὰ μὲ τὶς συριακὲς καὶ τὶς ἀραβικὲς μεταφράσεις συγγραμμάτων τοῦ Γαληνοῦ. Εἰσαγωγὴ - Μετάφραση - Σχόλια, Ἀθῆναι 2020 25.00

 

PLUTARCHI MORALIA

 
Plutarchi Chaeronensis Moralia. Recognovit Gregorius D. Bernardakis. Editionem maiorem curaverunt Panagiotes D. Bernardakis, Henricus Gerardus Ingenkamp, vol. I-VI, Athenis 2008-2017  
              vol.  I, Athenis  2008 50.00
              vol. II, Athenis  2009 55.00
              vol. III, Athenis 2010 60.00
              vol. IV, Athenis 2011 50.00
              vol.  V, Athenis 2013 50.00
              vol. VI, Athenis 2017 50.00

 

Εκτός σειράς

1. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Αἴας. Εἰσαγωγή, μετάφραση, σχόλια Ἔφης Παπαδόδημα, Ἀθῆναι 2018

10.00

2. Αρχαίο Δράμα και Λαϊκή Ηθική, επιμέλεια Έφης Παπαδόδημα, Αθήναι 2019

10.00

3. Παλαιο-Ογκολογία. Ιστορική ανασκόπηση του Καρκίνου από την αρχαιότητα μέχρι τον 21ο αιώνα (Πρακτικά του 2ου Διεθνούς Συμποσίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ιστορίας της Ογκολογίας), Αθήναι 2020

10.00

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

 

 

1. Πλάτωνος Συμπόσιον. Κείμενον, μετάφρασις καὶ ἑρμηνεία ὑπὸ Ἰωάννου Συκουτρή, Ἀθῆναι 2022

15.00

2. Ἀριστοτέλους Περὶ Ποιητικῆς. Μετάφρασις ὑπὸ Σίμου Μενάρδου. Εἰσαγωγή, κείμενον καὶ ἑρμηνεία ὑπὸ Ἰωάννου Συκουτρή, Ἀθῆναι 2022

13.00

3. Πλουτάρχου τῶν Ἑπτὰ Σοφῶν Συμπόσιον. Κείμενον, μετάφρασις καὶ ἑρμηνεία πὸ Ἐμμανουὴλ Δαυίδ, Ἀθῆναι 2022

8.00

4. Θεοφράστου Χαρακτήρες. Κείμενον, μετάφρασις καὶ ἑρμηνεία ὑπὸ Ἐμμανουὴλ Δαυίδ, Ἀθῆναι 2022

8.00